PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 150kWORD 47k
12.12.2016
PE596.669v01-00
 
B8-1399/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


miekkakalan kalastuksesta Välimerellä


Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Nicola Caputo, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Richard Corbett

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys miekkakalan kalastuksesta Välimerellä   
B8-1399/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Välimeren miekkakalan kalastuksen merkityksen Euroopalle, erityisesti Espanjalle ja Italialle,

–  ottaa huomioon Välimeren miekkakalaa koskevan monivuotisen elvytyssuunnitelman vahvistamisesta vuonna 2016 annetun Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) suosituksen, jossa määritetään saalisrajoituksia,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon Välimeren miekkakalasta 15. maaliskuuta 2016 annetun Välimeren neuvoa-antavan toimikunnan (MEDAC) lausunnon, jossa todetaan, että tätä kalastusta ei voida hallinnoida suurimpiin sallittuihin saaliisiin ja kiintiöihin perustuvan järjestelmän avulla;

1.  kehottaa komissiota käyttämään vuotta 2015 miekkakalasaaliiden viitevuotena suurimpien sallittujen saaliiden ja kiintiöiden jakamisessa, koska käyttöön aiempina vuosina saattaa sisältyä ajoverkoilla saatuja laittomia saaliita;

2.  kehottaa komissiota laatimaan oikeudenmukaiset ja tasapuoliset kriteerit, joissa otetaan huomioon Välimeren perinteisiin miekkakalojen pyyntialuksiin liittyvät sosioekonomiset näkökohdat;

3.  kehottaa komissiota määrittämään pintasiima-aluksia koskevan, tammikuusta maaliskuuhun ulottuvan kalastuskieltokauden;

4.  kehottaa neuvostoa tiedottamaan komissiolle antamistaan kattavista neuvotteluohjeista Euroopan parlamentille, kuten Lissabonin sopimuksen 218 artiklan 10 kohdassa määrätään.

 

Oikeudellinen huomautus