PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 155kWORD 47k
22.12.2016
PE596.711v01-00
 
B8-0002/2017

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o sifilisu


Mireille D'Ornano

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o sifilisu  
B8-0002/2017

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 168. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da je sifilis bakterijska infekcija prouzročena bakterijom Treponema pallidum, čija incidencija u svijetu iznosi 5,6 milijuna slučajeva, te da izaziva komplikacije poput neuroloških i kardiovaskularnih poremećaja;

B.  budući da je prevalencija sifilisa u Europi u porastu (2014. zabilježen je 24 541 novi slučaj, što je incidencija od 5,1 slučajeva na 100 000) te da je u nekim državama članicama poput Francuske ili Njemačke došlo do porasta incidencije za više od 50 % u razdoblju između 2010. i 2014. što dovodi do zaključka da je praksa probiranja nedovoljna;

C.  budući da su, prema podacima studije objavljene 5. prosinca 2016. u časopisu Nature Microbiology, dva glavna soja sifilisa pokazala otpornost na antibiotik azitromicin;

1.  potiče Komisiju da preko nadležnih agencija podrži istraživanja o inovativnim postupcima liječenja sifilisa;

2.  potiče države članice da pojačaju praksu probiranja sifilisa prije svega razvojem brzih, ciljanih i pouzdanih načina probira.

Pravna napomena