ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 462kWORD 47k
3.1.2017
PE596.714v01-00
 
B8-0005/2017

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με το βακτήριο Paenibacillus sp. LC231


Mireille D’Ornano

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το βακτήριο Paenibacillus sp. LC231  
B8-0005/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντοχή στα αντιβιοτικά θα μπορούσε να προκαλεί 10 εκατομμύρια θανάτους ετησίως έως το 2050·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά γενική ομολογία ένα βακτήριο καθίσταται ανθεκτικό στα αντιβιοτικά με προσαρμογές που οφείλονται στην έκθεση σε συγκεκριμένο αντιβιοτικό·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ωστόσο ότι μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο «Nature Communications» (8.12.2016) και διενεργήθηκε από το πανεπιστήμιο του Akron (Οχάιο, Ηνωμένες Πολιτείες) και το πανεπιστήμιο McMaster (Καναδάς) αναφέρει ότι ένα βακτήριο που προέρχεται από ένα οικοσύστημα περίπου τεσσάρων εκατομμυρίων ετών, το σπήλαιο Λετσουγκίλα (Νέο Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες) και το οποίο υπάγεται στο γένος των Paenibacillus (το βακτήριο «Paenibacillus sp. LC231»), αποδείχτηκε ανθεκτικό σε 26 από τα 40 αντιβιοτικά που δοκιμάστηκαν·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το «Paenibacillus sp. LC231» είναι παρόμοιο με τα χερσαία Paenibacillus και έχουν τουλάχιστον 12 κοινά ανθεκτικά γονίδια·

1.  υπογραμμίζει ότι αυτή η ανακάλυψη θέτει υπό αμφισβήτηση επιστημονικές παραδοχές για την αντοχή στα αντιβιοτικά και ότι η έρευνα για τα αρχέγονα βακτήρια επιτρέπει να προσδιοριστούν τα αίτια της αντοχής στα αντιβιοτικά·

2.  προτρέπει την Επιτροπή να στηρίξει, με τα ερευνητικά προγράμματά της και μέσω των αρμόδιων οργανισμών, την έρευνα για τα αίτια της αντοχής στα αντιβιοτικά.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου