RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 235kWORD 46k
3.1.2017
PE596.714v01-00
 
B8-0005/2017

vastavalt kodukorra artiklile 133


Paenibacillus sp. LC231 kohta


Mireille D’Ornano

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Paenibacillus sp. LC231 kohta  
B8-0005/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 168,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et 2050. aastaks võib antibiootikumiresistentsus põhjustada aastas 10 miljoni inimese surma;

B.  arvestades, et üldiselt arvatakse, et bakter muutub antibiootikumi suhtes resistentseks, kui ta selle antibiootikumiga kokkupuutel kohandub;

C.  arvestades aga, et 8. detsembril 2016 ajakirjas Nature Communications avaldatud uuringust, mille viisid läbi Akroni ülikool (Ohio, USA) ja McMasteri ülikool (Kanada), selgub, et ligikaudu nelja miljoni aasta tagusest ökosüsteemist pärit bakter, mis leiti Lechuguilla koopast (New Mexico, USA) ja mis kuulub Paenibacillus’e perekonda (Paenibacillus sp. LC231), osutus 40st testitud antibiootikumist 26 suhtes resistentseks;

D.  arvestades, et Paenibacillus sp. LC231 sarnaneb maa peal leiduvate Paenibacillus-bakteritega ja neil on vähemalt 12 ühesugust resistentset geeni;

1.  rõhutab, et see avastus seab antibiootikumiresistentsusalased teaduslikud väited kahtluse alla ja antibiootikumiresistentsuse põhjuseid on võimalik selgitada primitiivsete bakterite uurimisel;

2.  palub komisjoni toetada oma uurimisprogrammides ja pädevate ametite kaudu antibiootikumiresistentsuse põhjuste uurimist.

Õigusalane teave