ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 464kWORD 47k
3.1.2017
PE596.720v01-00
 
B8-0011/2017

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно „персонализираната медицина“ и лечението на левкемия


Мирей Д'Орнано

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно „персонализираната медицина“ и лечението на левкемия  
B8‑0011/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че през 2012 г. бяха поставени 14 милиона нови диагнози на рак и че левкемията е дванадесетото най-разпространено раково заболяване в Европа с 82 300 диагнози през 2012 г., срещу 352 000 по света;

Б.   като има предвид, че левкемията е на 8-о място сред причините за смъртност, свързана с рака в Европа, и на 10-о място в света (53 800 смъртни случая в Европа и 265 000 по света) и че нейното лечение се състои главно в провеждането на химиотерапия, която бележи значителни равнища на успеваемост (70 до 80 %), но предизвиква сериозни странични ефекти;

В.  като има предвид, че в момента се провеждат научноизследователски програми относно човешкия геном (Wellcome Trust Sanger Institute, Обединено кралство) и че те може да дадат възможност за персонализиране на лечението на рак; че Rete Ematologica Lombarda (Италия) използва такива методи;

1.  подчертава, че персонализираната медицина представлява напредък в лечението, който дава възможност да се подобри съотношението разходи-ползи при лечението на тежките заболявания;

2.  насърчава Комисията да подкрепя научните изследвания, свързани с персонализираната медицина, по-специално за въвеждането на стриктни методи за диагностика.

Правна информация