ONTWERPRESOLUTIE
PDF 240kWORD 47k
3.1.2017
PE596.720v01-00
 
B8-0011/2017

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over "gepersonaliseerde geneeskunde" en de behandeling van leukemie


Mireille D’Ornano

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over "gepersonaliseerde geneeskunde" en de behandeling van leukemie  
B8-0011/2017

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 168 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat er in 2012 14 miljoen nieuwe kankers zijn gediagnosticeerd en dat leukemie de twaalfde meest voorkomende vorm van kanker in Europa is, met 82 300 diagnoses in 2012, tegenover 352 000 wereldwijd;

B.   overwegende dat leukemie bij de doodsoorzaken die verband houden met kanker de achtste plaats inneemt in Europa en de tiende in de wereld (met 53 800 overlijdens in Europa in 2012 en 265 000 wereldwijd) en dat de behandeling in hoofdzaak bestaat uit chemotherapie, een behandeling die aanzienlijke successen laat optekenen (70 à 80 %), maar ernstige bijwerkingen veroorzaakt;

C.  overwegende dat er onderzoeksprogramma's lopen met betrekking tot het menselijk genoom (Wellcome Trust Sanger Institute, Verenigd Koninkrijk) en dat het hierdoor mogelijk wordt behandelingen tegen kanker te personaliseren; overwegende dat het systeem Rete Ematologica Lombarda (Italië) gebruikmaakt van dergelijke methoden;

1.  onderstreept dat gepersonaliseerde geneeskunde een therapeutische vooruitgang vormt die voor een betere verhouding tussen de kosten en baten van de behandeling van ernstige aandoeningen kan zorgen;

2.  spoort de Commissie aan steun te verlenen aan onderzoek op het gebied van gepersonaliseerde geneeskunde, met name voor de invoering van uiterst nauwkeurige diagnostische methoden.

Juridische mededeling