ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 380kWORD 47k
3.1.2017
PE596.737v01-00
 
B8-0027/2017

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την ιλαρά


Mireille D’Ornano

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ιλαρά   
B8-0027/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  εκτιμώντας ότι η ιλαρά) είναι μια ιογενής λοίμωξη που συνίσταται σε δερματικά εξανθήματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν την υποοξεία σκληρυντική πανεγκεφαλίτιδα («πανεγκεφαλίτιδα»)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια (28/10/2016), ο επιπολασμός της πανεγκεφαλίτιδας είναι ανώτερος από τις προηγούμενες εκτιμήσεις: 1: 1367 σε παιδιά κάτω των πέντε ετών και 1: 609 σε άτομα κάτω των δώδεκα μηνών που έχουν προσβληθεί από ιλαρά·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών 1 818 περιπτώσεις ιλαράς έχουν διαγνωστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ 1ης Ιουλίου 2015 και 30ης Ιουνίου 2016 και ότι τουλάχιστον το 75 % από αυτές θα μπορούσαν να αποδοθούν σε μη εμβολιασμό·

Δ.  εκτιμώντας ότι η κάλυψη μέσω εμβολιασμού κατά της ιλαράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται στο 95 % σε δεκαπέντε κράτη μέλη και ότι η επανεμφάνιση της ιλαράς φέρεται ότι προκλήθηκε κατά κύριο λόγο από άτομα που προέρχονται ή έχουν διαμείνει στο εξωτερικό·

1.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον εμβολιασμό κατά της ιλαράς με βάση τις συστάσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου