ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 456kWORD 47k
9.1.2017
PE596.743v01-00
 
B8-0033/2017

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно регулиране на клането на бременни крави


Мирей Д'Орнано

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно регулиране на клането на бременни крави  
B8‑0033

Европейският парламент,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1099/2009 от 24 септември 2009 г. относно защитата на животните по време на умъртвяване,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че в много европейски кланици се умъртвяват крави в края на бременността и че плодът, който те носят, се изхвърля, въпреки че според някои специалисти той е напълно оформен;

Б.  като има предвид, че тази практика е законна и че се практикува често по икономически причини, тъй като бременна крава, която тежи повече, се продава по-скъпо;

В.  като има предвид, че съгласно ЕОБХ проведени в Германия, Италия, Белгия и Люксембург проучвания показват, че 10% до 15% от кравите са бременни по време на клане;

Г.  като има предвид, че с Регламент (ЕО) № 1/2005 от 22 декември 2004 г. вече се забранява транспортирането или клането на бременни животни, чиято бременност е преминала 90% или повече от своята продължителност;

1.  насърчава Комисията, съвместно с държавите членки, да организира кампании за повишаване на осведомеността относно тези практики;

2.  призовава Комисията да предложи на държавите членки да забранят клането на крави в последните три месеца от бременността.

Правна информация