ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 448kWORD 47k
9.1.2017
PE596.743v01-00
 
B8-0033/2017

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με περιορισμούς όσον αφορά τη θανάτωση κυοφορουσών αγελάδων


Mireille D’Ornano

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με περιορισμούς όσον αφορά τη θανάτωση κυοφορουσών αγελάδων  
B8-0033

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό της 24ης Σεπτεμβρίου 2009 για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά ευρωπαϊκά σφαγεία οι αγελάδες που βρίσκονται στα τελευταία στάδια της κύησης θανατώνονται και τα έμβρυά τους καταλήγουν στα απορρίμματα, παρόλο που ορισμένα είναι πλήρως ανεπτυγμένα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω πρακτική είναι νόμιμη και διαδεδομένη για οικονομικούς λόγους, καθώς μια κυοφορούσα αγελάδα, δεδομένου ότι ζυγίζει περισσότερο, πωλείται σε υψηλότερη τιμή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), μελέτες που διεξήχθησαν στη Γερμανία, στην Ιταλία, στο Βέλγιο και στο Λουξεμβούργο έδειξαν ότι σε ποσοστό 10 έως 15% οι αγελάδες είναι κυοφορούσες τη στιγμή της θανάτωσής τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη σύμφωνα με τον κανονισμό της 22ας Δεκεμβρίου 2004 απαγορεύεται η μεταφορά ή η θανάτωση θηλυκών που κυοφορούν, όταν έχει παρέλθει το 90% της περιόδου κυοφορίας·

1.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να οργανώσει, από κοινού με τα κράτη μέλη, εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με τις εν λόγω πρακτικές·

2.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει στα κράτη μέλη να απαγορεύσουν τη θανάτωση όλων των αγελάδων που διανύουν το τελευταίο τρίμηνο της κυοφορίας τους.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου