RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 230kWORD 46k
9.1.2017
PE596.743v01-00
 
B8-0033/2017

vastavalt kodukorra artiklile 133


tiinete lehmade tapale viimise piiramise kohta


Mireille D’Ornano

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek tiinete lehmade tapale viimise piiramise kohta  
B8-0033/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse 24. septembri 2009. aasta määrust loomade kaitse kohta surmamisel,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et paljudes Euroopa tapamajades tapetakse tiinuse lõppjärgus lehmi ja looted visatakse jäätmete hulka, ehkki nad on teatavatel juhtudel täiesti välja arenenud;

B.  arvestades, et selline teguviis on seaduslik ja majanduslikel põhjustel levinud, sest tiine lehm kaalub rohkem ja tema müügist saab rohkem raha;

C.  arvestades, et Euroopa Toiduohutusameti Saksamaal, Itaalias, Belgias ja Luksemburgis läbiviidud uuringud kinnitavad, et 10–15 % lehmadest on tapale viimise ajal tiined;

D.  arvestades, et ELi 22. detsembri 2004. aasta määrusega on juba keelatud saata tapamajja emasloomi, kelle tiinus on kestnud üle 90 % tiinuse ajast;

1.  ergutab komisjoni korraldama koostöös liikmesriikidega sellekohaseid teavituskampaaniaid;

2.  palub komisjonil teha liikmesriikidele ettepaneku keelata tapale saata lehmi viimasel kolmel tiinuskuul.

Õigusalane teave