ONTWERPRESOLUTIE
PDF 155kWORD 46k
9.1.2017
PE596.743v01-00
 
B8-0033/2017

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over het kader voor het slachten van drachtige koeien


Mireille D'Ornano

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het kader voor het slachten van drachtige koeien  
B8-0033

Het Europees Parlement,

–  gezien Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad van 24 september 2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat er in tal van Europese slachthuizen koeien op het einde van hun dracht worden gedood en dat hun foetus bij het afval belandt, ook al is deze in bepaalde gevallen perfect volgroeid;

B.  overwegende dat deze praktijk wettelijk is en dat ze uit economische overwegingen wijdverbreid is, aangezien een drachtige koe zwaarder is en daardoor aan een hogere prijs kan worden verkocht;

C.  overwegende dat volgens de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) uit studies die zijn verricht in Duitsland, Italië, België en Luxemburg blijkt dat 10 tot 15 % van de koeien drachtig is op het moment van slachting;

D.  overwegende dat het uit hoofde van de Europese verordening van 22 december 2004 reeds verboden is drachtige dieren die 90 % van hun dracht hebben voltooid te vervoeren of te slachten;

1.  spoort de Commissie aan om gezamenlijk met de lidstaten bewustmakingscampagnes te organiseren over deze praktijken;

2.  vraagt de Commissie de lidstaten voor te stellen een verbod in te stellen op het slachten van koeien die zich in de laatste drie maanden van hun dracht bevinden.

Juridische mededeling