ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 455kWORD 47k
9.1.2017
PE596.745v01-00
 
B8-0035/2017

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την κατασκευή ειδικών πλοίων για τον καθαρισμό των ωκεανών από τα πλαστικά απορρίμματα


Mireille D’Ornano

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατασκευή ειδικών πλοίων για τον καθαρισμό των ωκεανών από τα πλαστικά απορρίμματα  
B8-0035/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 4, 11, 191 και 194 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επιβάλλεται η ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων με σκοπό να αναχαιτιστεί το ταχύτερο δυνατόν η συσσώρευση πλαστικών απορριμμάτων στους ωκεανούς, καθώς πρόκειται για ένα εξαιρετικά ανησυχητικό περιβαλλοντικό διακύβευμα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από μόνος του ένας στόλος «πλοίων-καθαριστών» θα ήταν ικανός να συγκεντρώνει μεγάλο μέρος των πλαστικών υλών στον ωκεανό, προτού αυτές βυθιστούν και καταστούν μη προσβάσιμες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σύλλογος “The Sea Cleaners” στη Γαλλία δρομολόγησε ένα έργο, το λεγόμενο Manta, για την κατασκευή ενός ιστιοφόρου με τέσσερα κύτη μήκους 60 μέτρων, το πλάτος του οποίου θα μπορούσε να φθάσει τα 72 μέτρα χάρη σε τηλεσκοπικές «σβάρνες» που θα διερευνούν εξονυχιστικά το νερό σε βάθος 1,5 μέτρου και που θα είναι ικανές να συγκεντρώνουν 100 τόνους πλαστικού και να αποθηκεύουν 600 κ.μ. απορριμμάτων σε δεξαμενές σχεδιασμένες για τον σκοπό αυτόν·

1.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξει όλα τα σοβαρά έργα που στοχεύουν στην κατασκευή ειδικών πλοίων για τον αποτελεσματικό καθαρισμό των ωκεανών από τα πλαστικά απορρίμματα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου