PROJEKT REZOLUCJI
PDF 315kWORD 47k
10.1.2017
PE596.749v01-00
 
B8-0039/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie konieczności zapewnienia natychmiastowej ochrony dla ofiar cyberszpiegostwa


Aldo Patriciello

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie konieczności zapewnienia natychmiastowej ochrony dla ofiar cyberszpiegostwa  
B8-0039/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w ostatnich latach dzięki upowszechnianiu się nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych główna działalność człowieka stopniowo skupiła się w nowym wymiarze, jakim jest cybernetyka, oraz że w związku z tym nastąpił wzrost cyberszpiegostwa;

B.  mając na uwadze, ze cyberszpiegostwo umożliwia szpiegowanie polityków, instytucji, administracji publicznej, przedsiębiorstw i przedsiębiorców;

C.  mając na uwadze, że UE utworzyła – na mocy rozporządzenia 460/2006 – Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), której celem jest zapewnienie wysokiego i skutecznego poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji oraz udzielanie pomocy Komisji i państwom członkowskim;

D.  mając na uwadze, że w dyrektywie 2016/1148 zapisano, iż operatorzy podstawowych usług (od zdrowia po energię, ale obejmujących także wyszukiwarki, przetwarzanie w chmurze i rynki online) muszą się sami chronić przed atakami informatycznymi i powiadamiać o nich właściwe organy;

1.  apeluje do Komisji o rozważenie powołania – w świetle coraz częstszych aktów cyberszpiegostwa – organizacji, która po stwierdzeniu przestępstwa zapewniłaby natychmiastową interwencję mającą na celu ochronę nie tylko danej usługi podstawowej, ale także europejskiego obywatela.

Informacja prawna