PROJEKT REZOLUCJI
PDF 313kWORD 47k
10.1.2017
PE596.764v01-00
 
B8-0054/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie wpływu nanocząsteczek pochodzących ze spalania oleju napędowego na kobiety ciężarne i płody ludzkie


Mireille D’Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie wpływu nanocząsteczek pochodzących ze spalania oleju napędowego na kobiety ciężarne i płody ludzkie  
B8-0054/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w lipcu 2016 r. Krajowy Instytut Badań Rolniczych (INRA) wykazał w badaniu przeprowadzonym na królikach, że nanocząsteczki przenoszone przez gaz pochodzący ze spalania oleju napędowego przedostają się przez łożysko i są obecne we krwi płodu, co w szczególności powoduje opóźnienie wzrostu w przypadku długotrwałego narażenia;

B.  mając na uwadze, że według badania narażenie to wywołuje też skutki – w mniejszym stopniu i z mniejszymi konsekwencjami – dla płodu w drugim pokoleniu, nienarażonego bezpośrednio na emisję tych zanieczyszczeń;

C.  mając w szczególności na uwadze, że mieszkańcy Europy są regularnie narażeni na wpływ drobnych cząsteczek przenoszonych w wyniku emisji ze spalania oleju napędowego;

zachęca Komisję, aby:

1.  dokonała oceny ryzyka, jakie narażenie na nanocząsteczki pochodzące ze spalania oleju napędowego stwarza dla kobiet ciężarnych i płodów ludzkich.

Informacja prawna