ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 459kWORD 47k
10.1.2017
PE596.772v01-00
 
B8-0062/2017

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно сеизмичните рискове, свързани с добива на шистов газ


Мирей Д'Орнано

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно сеизмичните рискове, свързани с добива на шистов газ  
B8‑0062/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 4, 11, 191 и 194 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че през януари 2016 г. „Тотал“ отново получи разрешение за проучване на запасите от шистов газ в Дром и Ардеш във Франция;

Б.  като има предвид, че през септември 2016 г. швейцарското дружество „Петросвибри“ предприе изпитвания за добив на шистов газ в района на Женевското езеро, предизвиквайки възмущението на жителите на Швейцария и Савоя;

В.  като има предвид, че през март и май 2016 г. Американският институт по геология изрази безпокойство относно значителните сеизмични рискове, свързани с хидравличното разбиване на подпочвените слоеве и тяхното запълване с отпадъчни води;

Г.  като има предвид, че в резултат на тези добивни дейности само за 2015 г. в САЩ бяха регистрирани повече от 900 земетресения с магнитуд над 4;

Д.  като има предвид, че в своите съобщения относно шистовия газ Комисията често споменава рисковете за здравето и околната среда, свързани със замърсяването и глобалното затопляне, по-специално тези, свързани с емисиите на метан;

1.  насърчава Комисията да вземе предвид сеизмичните рискове, свързани с добива на шистов газ, като публикува научно изследване относно мащаба на явлението;

2.  насърчава също така Комисията да преразгледа своята стратегия за енергийна сигурност, с която се насърчава вносът на шистов газ от САЩ.

Правна информация