FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 242kWORD 47k
10.1.2017
PE596.772v01-00
 
B8-0062/2017

jf. forretningsordenens artikel 133


om seismiske risici i forbindelse med udvinding af skifergas


Mireille D’Ornano

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om seismiske risici i forbindelse med udvinding af skifergas  
B8-0062/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 4, 11, 191 og 194 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at Total i januar 2016 fik fornyet tilladelse til at søge efter skifergasreserver i Frankrig i regionerne Drôme og Ardèche;

B.  der henviser til, at den schweiziske virksomhed Pétrosvibri i september 2016 gennemførte prøveboringer efter skifergas i regionen omkring Genèvesøen, hvilket skabte vrede hos befolkningen i Schweiz og Savoyen;

C.  der henviser til, at det amerikanske geologiske institut i marts og maj 2016 udtrykte bekymring for de betydelige seismiske risici, der er forbundet med hydraulisk frakturering i undergrunden og med opfyldning af hulrummene med spildevand;

D.  der henviser til, at der i USA alene i år 2015 blev registreret over 900 jordskælv med en styrke på over 4, som følge af disse boringer;

E.  der henviser til, at Kommissionen ofte i sine meddelelser om skifergas har nævnt de sundhedsmæssige og miljømæssige risici, der er forbundet med forurening og global opvarmning, navnligt i forbindelse med udledning af methan;

1.  opfordrer Kommissionen til at tage højde for seismiske risici i forbindelse med udvinding af skifergas ved at offentliggøre en videnskabelig rapport om omfanget af dette fænomen;

2.  opfordrer ligeledes Kommissionen til at revidere sin energisikkerhedsstrategi, som fremmer importen af skifergas fra USA.

Juridisk meddelelse