RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 232kWORD 47k
10.1.2017
PE596.772v01-00
 
B8-0062/2017

vastavalt kodukorra artiklile 133


kildagaasi ammutamisega seotud seismiliste ohtude kohta


Mireille D’Ornano

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek kildagaasi ammutamisega seotud seismiliste ohtude kohta  
B8-0062/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 4, 11, 191 ja 194,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et 2016. aasta jaanuaris anti ettevõttele Total uuesti luba uurida Prantsusmaa kildagaasivarusid Drôme’i ja Ardèche’i departemangus;

B.  arvestades, et 2016. aasta septembris korraldas Šveitsi ettevõte Pétrosvibri Lémani järve piirkonnas kildagaasi ammutamise katseid, mis tekitas šveitslaste ja Savoie’ departemangu elanike seas rahulolematust;

C.  arvestades, et 2016. aasta märtsis ja mais väljendas Ameerika Ühendriikide geoloogiainstituut muret märkimisväärsete seismiliste ohtude pärast, mis on seotud maapõue hüdrolõhkumise ja heitveega täitumisega;

D.  arvestades, et üksnes 2015. aastal registreeriti Ameerika Ühendriikides pärast ammutamistöid rohkem kui 900 maavärinat, mille magnituud oli suurem kui 4;

E.  arvestades, et komisjon on oma kildagaasi käsitlevates teatistes korduvalt nimetanud saaste ja ülemaailmse soojenemisega seotud tervise- ja keskkonnaohtusid, eelkõige metaaniheitega seotud ohtusid;

1.  kutsub komisjoni üles võtma arvesse kildagaasi ammutamisega seotud seismilisi ohte, avaldades selle nähtuse ulatuse kohta teadusliku uuringu;

2.  kutsub komisjoni üles vaatama läbi oma energiajulgeoleku strateegia, milles soodustatakse kildagaasi importi Ameerika Ühendriikidest.

Õigusalane teave