ONTWERPRESOLUTIE
PDF 157kWORD 47k
10.1.2017
PE596.772v01-00
 
B8-0062/2017

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de seismische risico's van de extractie van schaliegas


Mireille D'Ornano

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de seismische risico's van de extractie van schaliegas  
B8-0062/2017

Het Europees Parlement,

–  gezien de artikelen 4, 11, 191 en 194 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat Total in januari 2016 opnieuw een vergunning heeft gekregen voor onderzoek naar schaliegasreserves in Frankrijk, in de Drôme en de Ardèche;

B.  overwegende dat het Zwitserse bedrijf Pétrosvibri in september 2016 proeven heeft uitgevoerd met de extractie van schaliegas in het gebied rond het meer van Genève, hetgeen zowel in Zwitserland als in de Savoie op verontwaardiging is onthaald;

C.  overwegende dat het Amerikaans Geologisch Instituut in maart en mei 2016 uiting heeft gegeven aan zijn bezorgdheid over de aanzienlijke seismische risico's die de hydrofracturering (fracking) van de ondergrond en de opvulling ervan met afvalwater met zich brengen;

D.  overwegende dat in 2015 alleen al in de Verenigde Staten meer dan 900 aardbevingen met een magnitude van meer dan 4 zijn geregistreerd als gevolg van deze extracties;

E.  overwegende dat de Commissie in haar mededelingen over schaliegas vaak heeft gewezen op de risico's voor de gezondheid en het milieu, in samenhang met de verontreiniging en klimaatverandering, met name door de emissie van methaan;

1.  spoort de Commissie ertoe aan om rekening te houden met de seismische risico's van de extractie van schaliegas en een wetenschappelijke studie over de omvang van het probleem te publiceren;

2.  spoort de Commissie er tevens toe aan haar energiezekerheidsstrategie, die de invoer van schaliegas uit de Verenigde Staten in de hand werkt, te herzien.

Juridische mededeling