FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 241kWORD 47k
10.1.2017
PE596.772v01-00
 
B8-0062/2017

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om seismiska risker i samband med utvinning av skiffergas


Mireille D’Ornano

Förslag till Europaparlamentets resolution om seismiska risker i samband med utvinning av skiffergas  
B8-0062/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artiklarna 4, 11, 191 och 194 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I januari 2016 gavs Total ett nytt undersökningstillstånd för skiffergasreserverna i Frankrike i Drôme och Ardèche.

B.  I september 2016 genomförde det schweiziska företaget Pétrosvibri tester för utvinning av skiffergas i området kring Genèvesjön, vilket ledde till upprördhet bland befolkningen i Schweiz och Savojen.

C.  I mars och maj 2016 uttryckte American Institute of Geology oro över de avsevärda seismiska riskerna i samband med hydraulisk spräckning under jord, och riskerna för att sprickor fylls med spillvatten.

D.  Enbart under 2015 registrerades mer än 900 jordbävningar med en magnitud större än 4 i Förenta staterna till följd av sådana utvinningar.

E.  Kommissionen har ofta i sina meddelanden om skiffergas framhållit de hälso- och miljörisker som är förknippade med föroreningar och global uppvärmning, framför allt i samband med utsläpp av metan.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta hänsyn till de seismiska riskerna i samband med utvinning av skiffergas genom att offentliggöra en vetenskaplig undersökning om omfattningen av företeelsen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att också se över sin strategi för energitrygghet som gynnar import av skiffergas från USA.

Rättsligt meddelande