PROJEKT REZOLUCJI
PDF 312kWORD 46k
9.1.2017
PE598.404v01-00
 
B8-0096/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie metody mutagenezy


Mireille D’Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie metody mutagenezy  
B8-0096/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że dyrektywa 2001/18/WE zawiera definicję pojęcia „organizm zmodyfikowany genetycznie” (GMO), przy czym rozróżnia przede wszystkim dwie metody, transgenezę i mutagenezę, które umożliwiają produkcję GMO;

B.   mając na uwadze, że o ile produkty uzyskane metodą transgenezy podlegają wymogom określonym w dyrektywie 2001/18/WE, produkty będące wynikiem mutagenezy są wyłączone z zakresu stosowania tej dyrektywy, oraz że załącznik 1B do dyrektywy dopuszcza nieobjęcie produktów uzyskanych za pomocą mutagenezy wymogami, między innymi, etykietowania i uzyskania zezwolenia;

C.  mając na uwadze, że dla zapewnienia przejrzystości w załączniku 1B do dyrektywy 2001/18/WE należałoby uwzględnić również metodę mutagenezy;

1.  zachęca Komisję do rozważenia możliwości przeprowadzenia przeglądu dyrektywy 2001/18/WE w celu uwzględnienia w niej metody mutagenezy.

Informacja prawna