ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 449kWORD 47k
11.1.2017
PE598.420v01-00
 
B8-0112/2017

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την έξαρση της ουρικής αρθρίτιδας


Mireille D’Ornano

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έξαρση της ουρικής αρθρίτιδας  
B8-0112/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ουρική αρθρίτιδα είναι χρόνια νόσος που προκαλείται από τη συγκέντρωση ουρικού οξέος στο αίμα και χαρακτηρίζεται από επίπονη αρθρίτιδα που ενίοτε συνεπάγεται επιπλοκές, όπως θανατηφόρα νεφρική ανεπάρκεια·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επιπολασμός της ουρικής αρθρίτιδας ανέρχεται σε 1% σε παγκόσμιο επίπεδο και σε 5 000 στους 100 000 στις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι, σύμφωνα με το BBC (στις 16 Ιανουαρίου 2014), ένας ενήλικας στους 40 προσβάλλεται από την ασθένεια αυτή· ότι ο επιπολασμός αυτός αυξάνεται κάθε χρόνο κατά 4%·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατροφή ευθύνεται, σε τουλάχιστον 12% των περιπτώσεων, για τις κρίσεις ουρικής αρθρίτιδας και ότι η κατανάλωση οινοπνεύματος και ποτών που περιέχουν πρόσθετα σάκχαρα συνιστά παράγοντα κινδύνου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το μισό του ευρωπαϊκού πληθυσμού είναι υπέρβαρο και ότι το υπερβάλλον βάρος συνιστά παράγοντα κινδύνου σε σχέση με την ουρική αρθρίτιδα·

1.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να ευαισθητοποιήσει τον ευρωπαϊκό πληθυσμό ως προς την ισορροπημένη διατροφή και να μεριμνήσει για την επιτήρηση της ουρικής αρθρίτιδας από τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου