Menettely : 2017/2510(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0121/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0121/2017

Keskustelut :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Äänestykset :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0017

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 259kWORD 49k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0120/2017
25.1.2017
PE598.432v01-00
 
B8-0121/2017

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


oikeusvaltion kriisistä Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Gabonissa (2017/2510(RSP))


Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma oikeusvaltion kriisistä Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Gabonissa (2017/2510(RSP))  
B8-0121/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin ja komission jäsenen Neven Mimican 24. syyskuuta 2016 antaman yhteisen julkilausuman Gabonin perustuslakituomioistuimen julistettua maan presidentinvaalien lopulliset tulokset,

–  ottaa huomioon Afrikan unionin 1. syyskuuta 2016 antaman lehdistötiedotteen, jossa tuomittiin väkivaltaisuudet ja vaadittiin Gabonin vaalien jälkeisen konfliktin rauhanomaista ratkaisua,

–  ottaa huomioon 11. syyskuuta 2016 annetun varapuheenjohtajan / korkean edustajan tiedottajan julkilausuman Gabonista,

–  ottaa huomioon EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan 29. elokuuta 2016 antaman alustavan julkilausuman,

–  ottaa huomioon AKT-maiden ryhmän ja EU:n vuonna 2000 allekirjoittaman Cotonoun sopimuksen ja siihen myöhemmin tehdyt tarkistukset,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan ja ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon 11. heinäkuuta 2003 hyväksytyn Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien peruskirjan pöytäkirjan naisten oikeuksista Afrikassa ja erityisesti sen 9 artiklan,

–  ottaa huomioon Afrikan unionin, YK:n, EU:n ja ranskankielisten maiden järjestön (Organisation internationale de la Francophonie) 24. syyskuuta 2016 antaman yhteisen julkilausuman Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta,

–  ottaa huomioon AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen 18. toukokuuta 2011 antaman päätöslauselman demokratian tulevaisuuden haasteista ja perustuslaillisen järjestyksen noudattamisesta AKT- ja EU-maissa, 27. marraskuuta 2013 antaman päätöslauselman oikeusvaltioperiaatteen sekä puolueettoman ja riippumattoman oikeuslaitoksen roolin kunnioittamisesta ja 13. kesäkuuta 2016 antaman päätöslauselman vaaleja edeltävästä tilanteesta ja turvallisuustilanteesta Kongon demokraattisessa tasavallassa,

–  ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan Federica Mogherinin 7. huhtikuuta 2016 antaman julkilausuman Kongon demokraattisen tasavallan poliittisesta tilanteesta presidentinvaalien jälkeen,

–  ottaa huomioon Gabonin perustuslain,

–  ottaa huomioon Kongon demokraattisen tasavallan perustuslain,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston 23. maaliskuuta 2012 antaman päätöslauselman nro 19/36 ihmisoikeuksista, demokratiasta ja oikeusvaltiosta,

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 14. joulukuuta 2012 antaman päätöslauselman nro 67/97 oikeusvaltion vahvistamisesta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla,

–  ottaa huomioon Afrikan unionin julistuksen demokraattisia vaaleja Afrikassa koskevista periaatteista (2002),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  panee merkille, että Gabonissa pidettiin presidentinvaalit 27. elokuuta 2016; toteaa, että väistyvä presidentti Ali Bongo julistettiin 31. elokuuta 2016 presidentinvaalien voittajaksi, kun sisäministeriö oli ilmoittanut vaalien alustavan tuloksen kansallisen vaalilautakunnan julkistamien tulosten perusteella, ja että hän sai noin 5 600 ääntä enemmän kuin pahin kilpailijansa Jean Ping; ottaa huomioon, että Jean Ping ja tämän kannattajat kiistivät ja tuomitsivat tuloksen välittömästi; toteaa, että Gabonin perustuslakituomioistuimelle esitettiin vetoomus, jossa väitettiin, että vaaleissa oli ilmennyt väärinkäytöksiä, ja vaadittiin äänten uudelleenlaskentaa;

B.  ottaa huomioon, että kansainväliset tarkkailijat ja erityisesti EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunta havaitsivat epäjohdonmukaisuuksia tulosten laskennassa, erityisesti Ali Bongon omalla Haut-Ogoouén alueella; ottaa huomioon, että myös oppositio vaati laskemaan äänet uudelleen kyseisessä maakunnassa, jossa presidentti Bongon väitettiin saaneen 95 prosentin kannatuksen ja jossa äänestysvilkkauden väitettiin nousseen 99 prosenttiin, ja totesi, että virallinen äänestysvilkkaus maakunnassa olisi jo itsessään riittänyt vaalivoittoon; toteaa, että myös Gabonin vaalilautakunnan jäsenet epäilivät Haut-Ogoouén ääntenlaskennan tuloksia;

C.  ottaa huomioon, että Gabonissa on toistuvasti peloteltu vaaliprosessia ankarasti arvostellutta EU:n vaalitarkkailuvaltuuskuntaa, ja toteaa, että se on joutunut erityisesti lehdistön erittäin voimakkaan mustamaalauskampanjan kohteeksi ja myös Gabonin viranomaiset ovat uhanneet ja painostaneet sitä esittämällä valituksen valtuuskunnan toiminnasta ja tutkimalla sitä pyrkien murentamaan tarkkailuraportin uskottavuutta;

D.  toteaa, että perustuslakituomioistuin ilmoitti 24. syyskuuta 2016 presidentinvaalien lopullisen virallisen tuloksen ja vahvisti Ali Bongon voittaneen vaalit; ottaa kuitenkin huomioon, että vetoomuksen käsittely ei hälventänyt kaikkia presidentinvaalien tulokseen liittyviä epäilyjä;

E.  toteaa, että Joseph Kabila on ollut Kongon demokraattisen tasavallan presidenttinä vuodesta 2001 lähtien; toteaa, että presidentti Kabilan toimikausi päättyi 20. joulukuuta 2016 ja presidentin toimikaudet on rajattu Kongon demokraattisen tasavallan perustuslaissa kahteen; toteaa, että seuraavat presidentinvaalit ja parlamenttivaalit oli alun perin tarkoitus pitää vuoden 2016 loppuun mennessä;

F.  toteaa, että ensimmäinen yritys maan perustuslain muuttamiseksi siten, että Kabila voisi toimia presidenttinä kolmannen toimikauden, kilpistyi vuonna 2015 kansalaisyhteiskunnan tiukkaan vastustukseen ja aktivoitumiseen; ottaa huomioon, että nämä yritykset ovat aiheuttaneet kasvavia poliittisia jännitteitä, levottomuuksia ja väkivaltaisuuksia eri puolilla maata;

G.  toteaa, että presidentti Kabila ja osa oppositiosta allekirjoittivat 18. lokakuuta 2016 sopimuksen presidentinvaalien lykkäämisestä huhtikuuhun 2018; toteaa, että tämän sopimuksen mukaisesti presidentti Kabila, joka siis saa jäädä valtaan vuoden 2016 jälkeen, nimitti oppositiota edustavan Samy Badibangan uudeksi väliaikaiseksi pääministeriksi muodostamaan maahan uuden hallituksen;

H.  ottaa huomioon, että kuukausia kestäneiden neuvottelujen jälkeen 18. lokakuuta 2016 tehdyn sopimuksen osapuolet tekivät 31. joulukuuta 2016 kattavan ja osallistavan poliittisen sopimuksen;

I.  ottaa huomioon, että näiden kahden maan tilanne on hyvin erilainen, mutta niille molemmille on yhteistä poliittinen epävakaus ja väkivalta;

J.  ottaa huomioon, että virkakauden pidentäminen voi johtaa vallan kumuloitumiseen ja henkilöitymiseen ja erioikeuksien ja korruption lisääntymiseen, eikä se edistä poliittisen luokan uudistumista;

K.  ottaa huomioon, että yksi demokratian ominaispiirre on perustuslain kunnioitus, ja siihen sisältyvät valtiovalta, instituutiot ja oikeusvaltio, vapaat ja rehelliset vaalit, joissa valta siirtyy rauhanomaisesti äänestyksessä siihen oikeutuksen saaneille henkilöille, sekä sanan-, kokoontumis- ja lehdistönvapaus;

L.  toteaa, että ihmisoikeusaktivistit ovat toistuvasti raportoineet maan ihmisoikeustilanteen ja sanan- ja kokoontumisvapauden sekä mielenosoittamista koskevan vapauden heikentymisestä ennen vaaleja; toteaa, että tähän kuuluu liiallinen voimankäyttö rauhanomaisia mielenosoittajia, toimittajia, poliittisia johtajia ja muita vastaan;

1.  pitää valitettavana, että viime kuukausien mielenosoituksissa Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Gabonissa on kuollut ihmisiä, ja ilmaisee syvimmän myötätuntonsa uhrien perheille ja molempien maiden kansoille;

2.  on hyvin huolissaan kasvavasta epävakaudesta molempien maiden vaaleja edeltävässä ja vaalien jälkeisessä tilanteessa; muistuttaa viranomaisia ja etenkin presidenttejä siitä, että heidän tehtävänään on suojella kansalaisia maansa kaikilla alueilla ja etenkin suojella heitä kaikenlaiselta huonolta kohtelulta ja rikoksilta ja noudattaa hallinnossa tinkimättä oikeusvaltioperiaatetta;

3.  tuomitsee jyrkästi kaikki ennen presidentinvaaleja ja niiden jälkeen tapahtuneet väkivaltaisuudet, ihmisoikeusloukkaukset, mielivaltaiset pidätykset ja laittomat vangitsemiset, erityisesti oikeusjärjestelmän välineellistämisen ja ihmisoikeuksien puolustajiin, poliittisiin vastustajiin ja toimittajiin kohdistuvan väkivallan ja uhkailun sekä lehdistön- ja sananvapauden rajoitukset; pyytää viranomaisia luopumaan välittömästi kaikista tiedotusvälineisiin kohdistuvista rajoituksista; vaatii vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki poliittiset vangit;

4.  kehottaa tutkimaan riippumattomasti ja puolueettomasti vaaleihin liittyvät väkivaltaisuudet sekä väitteet vakavista ihmisoikeuksien ja perusvapauksien loukkauksista ja korostaa, että on varmistettava, että kaikki niihin syyllistyneet saatetaan oikeuden eteen; kehottaa lisäksi EU:ta ja AKT-maita yhteistyössä YK:n ja Afrikan unionin kanssa seuraamaan jatkossakin tiiviisti molempien maiden yleistä tilannetta;

5.  ottaa huomioon, että turvallisuustilanne on parantunut, ja kehottaa kaikkia osapuolia pidättäytymään uusista toimista, joilla maiden rauhaa ja vakautta saatettaisiin horjuttaa; kehottaa kaikkia vaaleja edeltävään ja niiden jälkeiseen kiistaan osallisia poliittisia toimijoita toimimaan vastuullisesti ja maltillisesti ja ratkaisemaan kaikki mahdolliset erimielisyydet nykyisen perustuslain ja oikeusjärjestyksen puitteissa;

6.  kehottaa viranomaisia toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta voidaan taata kaikissa olosuhteissa demokratian, oikeusvaltion, hyvän hallinnon ja ihmisoikeusperiaatteiden, mukaan luettuina sanan- ja lehdistönvapaus, kunnioittaminen;

7.  panee merkille, että jotkut opposition kannattajat ovat päättäneet vastata myönteisesti presidentiksi valitun Ali Bongon 14. marraskuuta 2016 esittämään pyyntöön vuoropuhelusta, jolla valmisteltaisiin tulevia vaaleja, etenkin parlamenttivaaleja, jotka on määrä järjestää vuonna 2017; huomauttaa kuitenkin, että johtava oppositiopoliitikko Jean Ping kieltäytyy osallistumasta siihen ja haluaa käynnistää oman kansallisen vuoropuhelunsa; suhtautuu sen vuoksi varauksellisesti tällaisten prosessien tarkoituksenmukaisuuteen ja korostaa, että tarvitaan kiireellisesti avointa ja läpinäkyvää sovittelua, jotta vaalien jälkeinen kriisi saadaan päättymään;

8.  kehottaa EU:ta ja AKT-maita käynnistämään kattavan ja tasapainotetun poliittisen vuoropuhelun Gabonin hallituksen kanssa saadakseen maan sitoutumaan demokratian, hyvän hallinnon ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen vahvistamiseen; huomauttaa, että kyseiset arvot on kirjattu Cotonoun sopimukseen ja Afrikan unionin perustamisasiakirjaan;

9.  muistuttaa Kongon demokraattisen tasavallan Cotonoun sopimuksen mukaisesti antamasta sitoumuksesta kunnioittaa demokratiaa, oikeusvaltion periaatteita ja ihmisoikeusperiaatteita, joihin kuuluvat sananvapaus, tiedotusvälineiden vapaus, hyvä hallinto ja avoimuus poliittisissa viroissa; toteaa, että vuoropuhelu, jota Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisten kanssa yritetään Cotonoun sopimuksen 8 artiklan mukaisesti käydä, jotta vaaliprosessista saadaan lopullinen selvyys, on jäämässä tuloksettomaksi;

10.  pitää valitettavana, että hallitus ja riippumaton keskusvaalilautakunta eivät ole onnistuneet järjestämään presidentinvaaleja perustuslain mukaisessa määräajassa; on edelleen erittäin huolissaan riippumattoman keskusvaalilautakunnan todellisesta roolista, sillä vaaliprosessin legitiimiys riippuu pitkälti kyseisestä lautakunnasta; muistuttaa, että vaalilautakunnan olisi oltava puolueeton ja osallistava instituutio, jolla on riittävät resurssit laaja-alaiseen ja avoimeen toimintaan;

11.  pitää myönteisinä Kongon kansallisen piispainkokouksen pyrkimyksiä saada aikaan entistä laajempi konsensus poliittisesta siirtymäprosessista; myöntää, että tarvitaan siirtymäkausi, jonka aikana presidentin tehtävien hoitamista valvoo siirtymäkauden neuvosto, jossa oppositiolla on oltava vahva asema;

12.  ottaa huomioon 31. joulukuuta 2016 tehdyn kattavan ja osallistavan poliittisen sopimuksen; muistuttaa kaikkia osapuolia niiden sitoutumisesta tähän sopimukseen ja kannustaa niitä näin ollen soveltamaan sopimusta kaikilta osin ja vahvistamaan mahdollisimman pian seuraavien vaalien käytännön aikataulun; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita antamaan kaiken mahdollisen tukensa rauhanomaisten, avointen ja rehellisten vaalien järjestämiselle;

13.  tuomitsee ankarasti kaikki mahdolliset yritykset pitää kiinni vallasta silloin, kun se on kansan tahdon, maan perustuslain ja muiden lakien vastaista; kannustaa vahvistamaan AKT:n sisäistä vuoropuhelua, jotta taattaisiin oikeusvaltioperiaatteen ja maiden perustuslakien kunnioitus; kehottaa EU:ta ja AKT-maita ratkaisemaan mahdolliset tulevat poliittiset kriisit tehostamalla Cotonoun sopimuksen 8 artiklassa tarkoitettua poliittista vuoropuhelua;

14.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Kongon demokraattisen tasavallan ja Gabonin hallituksille ja parlamenteille, AKT–EU-ministerineuvostolle, komissiolle, neuvostolle, Itä-Afrikan yhteisölle ja sen jäsenvaltioiden hallituksille, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Afrikan unionin toimielimille ja YK:n pääsihteerille.

Oikeudellinen huomautus