Menettely : 2017/2510(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0122/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0122/2017

Keskustelut :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Äänestykset :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0017

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 199kWORD 58k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0120/2017
25.1.2017
PE598.433v01-00
 
B8-0122/2017

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


oikeusvaltion kriisistä Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Gabonissa  (2017/2510 (RSP))


Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Paloma Lopez Bermejo, Angela Vallina, Javier Couso Permuy, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma oikeusvaltion kriisistä Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Gabonissa  (2017/2510 (RSP))  
B8-0122/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aikaisemmat Kongon demokraattisesta tasavallasta, erityisesti 7. lokakuuta 2010, 9. heinäkuuta 2015, 10. maaliskuuta 2016 ja 1. joulukuuta 2016 antamansa päätöslauselmat sekä AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen päätöslauselmat ja erityisesti 15. kesäkuuta 2016 annetun päätöslauselman,

–  ottaa huomioon poliittisten ryhmien päätöslauselmat ja sen, että Nairobissa joulukuussa 2016 kokoontunut AKT:n ja EU:n yhteinen parlamentaarinen edustajakokous ei hyväksynyt päätöslauselmaa Gabonista,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentissa 13. syyskuuta 2016 käydyn keskustelun Gabonin vaalien jälkeisestä tilanteesta,

–  ottaa huomioon vuoden 1948 ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja vuoden 1966 kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon Kongon demokraattisen tasavallan perustuslain ja erityisesti sen 56 artiklan, jonka mukaan ”Mikä tahansa säädös, sopimus, yleissopimus, järjestely tai muu toimi, jolla riistetään kansakunnalta, luonnollisilta henkilöiltä tai oikeushenkilöiltä kokonaan tai osittain niiden luonnonvaroja tai -rikkauksia hyödyntämällä saama toimeentulo, luokitellaan ryöstöksi, joka on laissa rangaistavaksi säädetty rikos, sanotun kuitenkaan rajoittamatta talousrikoksia koskevia kansainvälisiä säännöksiä”,

–  ottaa huomioon Afrikan peruskirjan ihmisoikeuksista ja kansojen oikeuksista,

–  ottaa huomioon Afrikan peruskirjan demokratiasta, vaaleista ja hyvästä hallinnosta,

–  ottaa huomioon vuonna 1949 tehdyn Geneven sopimuksen 3 artiklan ja toisen pöytäkirjan, joilla kielletään mielivaltaiset teloitukset, raiskaus, pakkovärväys ja muut julmuudet,

–  ottaa huomioon 20. marraskuuta 1989 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen lapsen oikeuksista,

–  ottaa huomioon maaliskuussa 2015 annetun YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2211, jolla jatkettiin 31. maaliskuuta 2016 saakka Kongon demokraattisessa tasavallassa toteutettavan Yhdistyneiden kansakuntien vakauttamisoperaation (Monusco) toimeksiantoa,

–  ottaa huomioon Saharov-palkinnon myöntämisen vuonna 2014 kongolaiselle gynekologille Denis Mukwegelle hänen toiminnastaan naisten oikeuksien suojelemiseksi Kongon demokraattisessa tasavallassa,

–  ottaa huomioon 20. toukokuuta 2015 antamansa päätöslauselman konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien tiettyjen mineraalien ja metallien tuojien sertifioinnista,

–  ottaa huomioon konfliktimineraaleista annetun EU:n asetuksen, jolle jäsenvaltiot antoivat tukensa 15. kesäkuuta 2016,

–  ottaa huomioon 15. huhtikuuta 2015 annetun YK:n ympäristöohjelman (UNEP) selvityksen järjestäytyneitä rikollisryhmiä hyödyttävästä luonnonvarojen laittomasta hyödyntämisestä ja kaupasta,

–  ottaa huomioon Gaboniin lähetyn Euroopan unionin vaalitarkkailuvaltuuskunnan 12. joulukuuta 2016 julkaiseman raportin,

–  ottaa huomioon Cotonoun sopimuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että Gabonin ja Kongon demokraattisen tasavallan tilanteet ovat täysin erilaisia ja että ei ole mitään syytä käsitellä näitä kahta aihetta samassa päätöslauselmassa;

Kongon demokraattinen tasavalta

B.  katsoo, että aseellisten ryhmien lisääntyminen, sekasorto ja vakaan valtion puuttuminen, YK:n kyvyttömyys vastata johdonmukaisella tavalla kansanmurhaan ja sen seurauksiin sekä sellaisten maiden osasyyllisyys, joilla on alueella etuja, kuten Yhdysvalloilla, Belgialla ja Ranskalla, ovat johtaneet traagiseen tilanteeseen, jossa on saanut surmansa vuodesta 1996 alkaen useita satoja tuhansia tai jopa miljoonia ihmisiä (joidenkin kansalaisjärjestöjen mukaan jopa kuusi miljoonaa), enimmäkseen siviilejä, muun muassa sorron ja murhien, aliravitsemuksen, sairauksien ja köyhyyden vuoksi, jotka johtuivat vuosien 1996 ja 1998 sodista; toteaa, että tilanne vaikuttaa vielä nykyäänkin maassa;

C.  ottaa huomioon epävakauden, joka on ollut tunnusomaista Kongon demokraattiselle tasavallalle vuodesta 2012 alkaen ja joka on johtanut useisiin tuhansiin uhreihin taistelujen ja julmuuksien yhteydessä erityisesti Pohjois- ja Etelä-Kivun maakunnissa maan itäosassa; ottaa huomioon, että humanitaaristen asioiden koordinointitoimiston (OCHA) mukaan 31. heinäkuuta 2015 maassa oli noin 1,5 miljoonaa sisäisesti siirtymään joutunutta henkilöä, mikä on seitsemän prosenttia maan koko väestöstä; toteaa, että yli 400 000 kongolaista pakolaista elää edelleen maanpaossa; ottaa huomioon, että vakavaa humanitaarista kriisiä pakenevia pakolaisia saapuu naapurimaasta Keski-Afrikan tasavallasta Kongon demokraattiseen tasavaltaan; katsoo, että ”etnisen kysymyksen” välineellistyminen alueella on lietsonut voimakkaasti konflikteja ja jakaa edelleen alueita; ottaa huomioon, että elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet huomattavasti konfliktin alkamisen jälkeen;

D.  ottaa huomioon lukuisat sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan, vakavat ihmisoikeusloukkaukset, yhä voimakkaammat oppositioon kohdistuvat tukahduttamistoimet, naisten ja tyttöjen joukkoraiskaukset ja suuret väestönsiirrot; ottaa huomioon, että Kongon demokraattisessa tasavallassa olisi ollut virallisten lukujen mukaan ainakin 200 000 raiskauksen uhria vuodesta 1996 alkaen ja varmasti paljon enemmän, sillä monet raiskaukset jäävät kirjaamatta; ottaa huomioon, että kaikki sotaa käyvät osapuolet, myös virallisen armeijan joukot, käyttävät raiskausta sodankäynnin aseena; ottaa huomioon, että pakkovärväys ja erityisesti lasten pakkovärväys taistelijoiksi on yleistä Kongon demokraattisessa tasavallassa;

E.  katsoo, että monikansalliset yhtiöt rahoittavat aseellisia ryhmiä voidakseen jatkaa Kongon maaperän luonnonvarojen hyödyntämistä; ottaa huomioon, että Kongon demokraattisella tasavallalla on hallussaan 80 prosenttia tunnetuista koltaanivaroista – mineraalista, jota käytetään erityisesti tietokoneiden ja matkapuhelimien kondensaattoreissa – mutta tämä rikkaus hyödyttää monikansallisia yrityksiä eikä Kongon kansaa; toteaa, että tämä on tuotu esiin useaan kertaan YK:n julkaisemissa raporteissa; ottaa huomioon, että YK:n ympäristöohjelman (UNEP) apulaisjohtaja Ibrahim Thiaw ilmoitti huhtikuussa 2015, että vuosittain luonnonvaroja hyödynnetään yli miljardin dollarin arvosta ja että suurin osa – jopa 98 prosenttia – tuotosta päätyy kansainvälisille yhtiöille ja jäljelle jäävä kaksi prosenttia sisäisille aseellisille ryhmille; ottaa huomioon, että 15. heinäkuuta 2016 jäsenvaltiot pääsivät sopimukseen ”konfliktimineraaleja” koskevasta EU:n asetuksesta, joka on merkitykseltään vähäinen, koska asetus koskee ainoastaan ”raakatuotteita” eli 10–15 prosenttia unionin tuonnista;

F.  toteaa, että kansainvälisten rahoituslaitosten ja etenkin Maailmanpankin rakennesopeutusohjelmat ovat heikentäneet entisestään maata tekemällä siitä monikansallisille yrityksille oikeudellisen ja veroparatiisin erityisesti kaivostoiminnan alalla; ottaa huomioon, että näiden rakennesopeutusohjelmien johdosta Kongon demokraattisen tasavallan talouden kulmakivet on rikottu, tuhannet työntekijät ovat menettäneet työpaikkansa ja väestö toimeentulonsa ja elinolot ovat heikentyneet, kun pääasiassa länsimaiset suuret teollisuuskonsernit ovat anastaneet luonnonvarat ja hallitsevat taloutta;

G.  toteaa, että vuonna 1999 perustettu Monusco on täysin epäonnistunut, sillä sen avulla ei ole onnistuttu parantamaan sodan ankarasti koetteleman siviiliväestön tilannetta ja sen tuki Kongon kansalliselle armeijalle (Kongon demokraattisen tasavallan asevoimat, FARDC) on vain lisännyt armeijan tekemiä rikoksia; ottaa huomioon, että sen jälkeen kun sotilaallinen yhteistyö Monuscon ja FARDC:n välillä keskeytettiin helmikuussa 2015, YK:n päätti 2. maaliskuuta 2016 jatkaa sotilaallisen tuen myöntämistä hallituksen joukoille;

H.  ottaa huomioon, että perustuslaissa Kongon demokraattisen tasavallan presidentin toimikausien lukumäärä on rajattu kahteen ja että presidentin olisi pitänyt luopua vallasta keskiyöllä 19. joulukuuta 2016; ottaa huomioon, että presidentti Joseph Kabila on tyytynyt tekemään mahdottomaksi uusien vaalien järjestämisen ajoissa niin, että hänet voitaisiin vaihtaa, ja estänyt vaaliluettelojen tarkistamisen, mikä on aiheuttanut poliittisia jännitteitä, mielenosoituksia ja väkivaltaisuuksia, joissa on kuollut useita kymmeniä ihmisiä; ottaa huomioon, että Yhdistyneiden kansakuntien mukaan pelkästään 19. ja 20. joulukuuta 2016 kuolleita oli 40, haavoittuneita 107 ja pidätyksiä 460;

I.  ottaa huomioon, että 31. joulukuuta 2016 katolisen kirkon tuella järjestetyssä kolme viikkoa kestäneessä vuoropuhelussa hallitus ja oppositio pääsivät sopimukseen siitä, että perustetaan kansallinen siirtymäneuvosto, jota johtaa veteraanioppositiojohtaja Étienne Tshisekedi, ja että pääministeri nimetään Tshisekedin ”le Rassemblement”-koalitiosta; ottaa huomioon, että tämän sopimuksen mukaan Joseph Kabila pysyy vallassa parlamentti- ja presidentinvaalien pitämiseen ja enintään joulukuuhun 2017 asti eikä tavoittele kolmatta toimikautta; ottaa huomioon, että tietyt opposition jäsenet, kuten Kongon vapautusliikkeen MLC:n jäsenet, entinen tasavallan varapresidentti Jean-Pierre Bemba ja opposition vähemmistösiipeen kuuluvat eräät neuvottelijat, eivät ole allekirjoittaneet sopimusta;

J.  ottaa huomioon, että vaikka 31. joulukuuta tehty sopimus merkitsee merkittävää edistysaskelta, se ei kata kaikkia alueita, kuten kysymystä seuraavien vaalien järjestämisestä ja rahoittamisesta, johon tarvitaan arviolta 1,2 miljardia dollaria kun valtion budjetti on vain 4 miljardia; ottaa huomioon, että vaalien toteuttamisesta keskustellaan yhä; ottaa huomioon, että maanantaina 23. tammikuuta 2016 Étienne Tshisekedi joutui lähtemään Kinshasasta Belgiassa tehtävään ”lääkärintarkastukseen”;

Gabon

K.  ottaa huomioon, että YK:n kehitysohjelman (PNUD) mukaan vuonna 2014 Gabonin inhimillisen kehityksen indeksi oli 0,684, joka antaa sille 110. sijan 188 maasta, ja että yli puolet gabonilaisista elää köyhyysrajan alapuolella vaikka BKT asukasta kohti on suhteellisen korkea;

L.  ottaa huomioon, että Transparency International -järjestön laatiman korruptioindeksin mukaan Gabon on 99. sijalla 168 maasta;

M.  ottaa huomioon, että vuonna 2010 Gabon allekirjoitti Afrikan peruskirjan demokratiasta, vaaleista ja hyvästä hallinnosta, mutta ei ole vielä ratifioinut sitä;

N.  ottaa huomioon, että Gabonissa järjestettiin vaalit 27. elokuuta 2016 ja EU:n tarkkailuvaltuuskunta oli paikan päällä 12. heinäkuuta–30. syyskuuta 2016 Gabonin viranomaisten luvalla; ottaa huomioon, että sisäasianministerin mukaan virastaan poistuva presidentti Ali Bongo sai 49,80 prosenttia äänistä, eli vain 5 000 ääntä enemmän kuin seuraava ehdokas; ottaa huomioon, että oppositio kiistää vaalien tulokset ja että Librevillen eräissä osissa on ollut yhteenottoja, että kansalliskokous sytytettiin tuleen, että on järjestetty mielenosoituksia ja että 31. elokuuta ainakin kuusi ihmistä haavoittui luodeista;

O.  ottaa huomioon, että 1. syyskuuta poliisivoimat hyökkäsivät Jean Pingin päämajaan, että hyökkäyksessä kuoli kaksi ihmistä ja useita loukkaantui ja että silminnäkijät kertovat verilöylystä; ottaa huomioon, että myös pääkaupungissa ja useilla muilla paikkakunnilla esiintyi väkivaltaa; ottaa huomioon, että Gabonissa ei ole yhteyttä internetiin eikä sosiaalisiin verkostoihin; ottaa huomioon, että vaalienjälkeisten väkivaltaisuuksien aikana pääkaupungissa pidätettiin yli 800 ihmistä; ottaa huomioon, että oppositio kertoo ainakin 50 kuolleesta eri puolilla maata; ottaa huomioon, että eräät afrikkalaiset sanomalehdet ovat raportoineet, että Ranskan tasavaltalaiskaartin sotilaat olivat vastuussa Jean Pingin päämajan pommittamisesta;

P.  ottaa huomioon, että oppositio, joka haluaa pelata instituutioiden säännöillä ja vaikkei täysin luotakaan riippumattomuuteen, nosti syyskuun alussa kanteen Gabonin perustuslakituomioistuimessa, että kanne hylättiin 23. syyskuuta, ja marraskuun alussa nostettiin uusi kanne, jolla jälleen kiistettiin 27. elokuuta pidettyjen presidentinvaalien tulokset;

Q.  ottaa huomioon, että jäseniinsä kohdistuvasta painostuksesta huolimatta EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunta antoi raporttinsa 12. joulukuuta 2016 ja katsoi, että vaalit olivat epäilyttävät, sillä vaaleista vastaavat elimet eivät olleet avoimia eivätkä antaneet osapuolten käyttöön olennaisia tietoja, kuten vaaliluetteloa ja luetteloa äänestyspaikoista; ottaa huomioon, että vaalitarkkailuvaltuuskunnan mukaan merkittävin sääntöjenvastaisuus oli Ali Bongo Ondimban tulos Haut-Ogouén provinssissa, joka on Bongon omaa aluetta ja jossa sisäministeriön antaminen lukujen mukaan poistuva presidentti sai 95,47 prosenttia äänistä ja äänestysprosentti oli 99,93 prosenttia; toteaa, että tarkkailuvaltuuskunta piti tuloksia kyseenalaisina ja korosti, että ne ovat vastoin tarkkailuvaltuuskunnan havaitsemaa suuntausta, joka perustuu maan kahdeksan muun provinssin kuvernöörien ilmoittamiin tuloksiin; ottaa huomioon, että tarkkailuvaltuuskunta katsoo näin ollen, että nämä poikkeamat asettavat kyseenalaisiksi tulosten vahvistamisprosessin luotettavuuden ja vaalien lopullisen tuloksen; ottaa huomioon, että 23. syyskuuta antamassaan tuomiossa perustuslakituomioistuin ei käsitellyt Haut-Ogouén provinssin petoksia;

R.  katsoo, että huolimatta tässä raportissa esitetyistä kiistattomista väitteistä, mitään johtopäätöksiä ei ole tehty, ja unioni näyttää halunneen vaieta asiasta sen jälkeen kun Ranskan viranomaiset hyväksyivät Ali Bongon syyskuun lopussa tapahtuneen virkaanastumisen;

S.  ottaa huomioon, että öljyn hinnanlasku ja valtion budjetin leikkaukset vaikeuttavat entisestään Gabonin ja Kongon demokraattisen tasavallan taloudellista ja yhteiskunnallista tilannetta; ottaa huomioon, että muun muassa opettajien, öljyalan työntekijöiden, eläkeläisten, postin työntekijöiden ja tuomareiden ammattiliitot järjestävät yhä enemmän lakkoja Gabonissa; toteaa, että lakkoilijoiden vaatimukset koskevat palkanlisien ja eläkkeiden maksamatta jättämistä, virkamiesten integroitumista, presidentin sekaantumista tuomarineuvoston asioihin, viimeisten ”poliittisten” vankien vapauttamista tai öljyalan tehtaiden sulkemista/myyntiä;

T.  ottaa huomioon, että on pantu alulle jalkapallon Afrikan-mestaruuskilpailujen järjestämistä Gabonissa voimakkaasti vastustava kampanja; toteaa, että J.O.U.R. (Jeunesse de l’Opposition Unie pour la Résistance) -järjestön nuoret järjestivät keskiviikkona 18. tammikuuta 2017 rauhanomaisen marssin vastustaakseen jalkapallon Afrikan-mestaruuskilpailujen järjestämistä Gabonissa vuonna 2017; toteaa, että eräät heistä, muun muassa järjestön puheenjohtaja Marceau Malekou, pidätettiin yleisen järjestyksen häiritsemisestä;

U.  ottaa huomioon, että Ranskalla on ollut asevoimia Gabonissa maan itsenäistymisestä vuonna 1960 lähtien ja elokuun 1960 puolustussopimuksen mukaisesti; toteaa, että sisäministeriön mukaan Gabonissa olisi tällä hetkellä 350 ranskalaista sotilasta; ottaa huomioon, että 7. syyskuuta 2016 Ranskan hallitus päätti lähettää toisen laskuvarjorykmentin Librevilleen, virallisen syyn mukaan Ranskan kansalaisten puolustamiseksi; ottaa huomioon, että vuonna 2010 allekirjoitettiin uusi sopimus, jonka mukaan ”ranskalaisilla joukoilla on oikeus liikkua Gabonin tasavallan alueella, myös sen merialueilla ja ilmatilassa. Liikkumisvapauteen Gabonin aluevesillä kuuluu nimenomaisesti pysähtyminen ja ankkuroituminen kaikissa olosuhteissa”; ottaa huomioon, että Gabonissa olevilta ranskalaisilta joukoilta ei peritä mitään veroa tai vuokraa, toisin kuin on tapana useimmissa maissa; ottaa huomioon, että sopimus mahdollistaa myös Gabonissa toimivien ranskalaisten sotilaiden täydellisen rankaisematta jättämisen, vaikka he aiheuttaisivat kuoleman toimintansa aikana;

V.  katsoo, että Ranskan varjo on aina leijunut sen entisen siirtomaan yllä; ottaa huomioon, että heinäkuussa 1960, kuukausi ennen itsenäistymistä, allekirjoitetuissa kaupallista yhteistyötä koskevissa sopimuksissa todetaan, että ”Ranskan tasavalta jatkaa sellaisen aineellisen tuen antamista Gabonin tasavallalle (...) jota tämä tarvitsee saavuttaakseen asettamansa taloudellisen ja yhteiskunnallisen edistyksen tavoitteet”; ottaa huomioon, että Gabonissa asuu nykyisin lähes 14 000 Ranskan kansalaista, Ranska on maan tärkein talouskumppani ja maassa toimii lähes 120 ranskalaista yritystä (noin 200 pk-yritystä ja -teollisuusyritystä);

W.  ottaa huomioon, että Ranskan tuki Ali Bongon hallinnolle (varsinkin sotilaallisen yhteistyön myötä) sekä lähes kaikkien Gabonin poliittisten päättäjien yhteydet antavat aihetta huoleen, että tämä Gabonin kansaa vahingoittava françafrique-politiikka jatkuu edelleen;

1.  pitää valitettava, että samassa päätöslauselmassa käsitellään kahta niinkin erilaista tilannetta kuin Kongon demokraattisen tasavallan ja Gabonin tilannetta;

Kongon demokraattinen tasavalta

2.  tuomitsee kaikki väkivallanteot, ihmisoikeusloukkaukset ja seksuaalisen väkivallan; ilmaisee solidaarisuutensa kaikille niille, joita vuosia kestäneet konfliktit ovat koetelleet; tuomitsee uudelleen ”etnisen kysymyksen” välineellistämisen, sillä se on johtanut miljooniin uhreihin alueella ja ainoastaan jakaa väestöä;

3.  tuomitsee ihmisoikeusaktivisteihin, toimittajiin, poliittisiin vastustajiin ja muihin riippumattomiin tai kriittisiin ääniin kohdistuvan kaikenlaisen, myös oikeudellisen, pelottelun ja ahdistelun; painottaa tarvetta kunnioittaa ja suojella sananvapautta, yhdistymisvapautta ja oikeutta rauhanomaiseen kokoontumiseen; kehottaa vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki mielivaltaisesti pidätetyt henkilöt;

4.  panee merkille 31. joulukuuta 2016 allekirjoitetun, hallituksen ja opposition välisen sopimuksen, joka voi olla edistysaskel rauhan rakentamiseksi maahan; kehottaa siksi unionia ja sen jäsenvaltioita tukemaan sopimuksen täytäntöönpanoa sekä vaaliprosessin toteuttamista vahvistamalla erityisesti taloudellista apuaan Kongon demokraattiselle tasavallalle, jotta vaalit voidaan pitää avoimesti ja demokraattisesti sopimuksessa hyväksytyn aikataulun mukaisesti; vaatii, että kaiken taloudellisen tuen, jota unioni ja sen jäsenvaltiot antavat Kongon vaaleille, on oltava avointa;

5.  katsoo, että rankaisemattomuuden torjunta, kun on kyse humanitaarisen oikeuden loukkauksista ja talousrikoksista, on yksi ehdottomista edellytyksistä rauhan palauttamiselle Kongon demokraattiseen tasavaltaan;

6.  on erityisen huolestunut naisten tilanteesta maassa ja heihin kohdistuvista rikoksista ja syrjinnästä; katsoo, että on välttämätöntä lisätä viranomaisten ja kansainvälisen yhteisön toimia, jotta saadaan loppumaan joukkoraiskausten käyttäminen sodankäynnin välineenä ja jotta voidaan taata julkisen ja maksuttoman terveydenhuollon saatavuus muun muassa gynekologisen hoidon, ehkäisyn ja abortin osalta ja edistää tosiasiallista sukupuolten tasa-arvoa;

7.  katsoo myös, että lapsisotilaiden pakkovärväyksen lopettaminen on asetettava viranomaisten ja kansainvälisen yhteisön ensisijaiseksi painopisteeksi;

8.  tuomitsee sen, että Kongon demokraattisen tasavallan väestön perustarpeet uhrataan järjestelmällisesti monikansallisten yritysten ja ulkovaltojen taloudellisten ja geopoliittisten etujen vuoksi;

9.  katsoo, että dramaattinen tilanne Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa voidaan ratkaista kestävällä tavalla ainoastaan toteuttamalla toimia, joiden ansiosta väestö hyötyy viimeinkin luonnonvaroista; painottaa, että tämän toteuttamiseksi maan on saatava takaisin oikeutensa määrätä itse luonnonvaroistaan ottamalla käyttöön ulkomaisten monikansallisten yhtiöiden toiminnan demokraattinen valvonta ja kehittämällä kansallisia infrastruktuureja raaka-aineiden hyödyntämiseksi, jalostamiseksi ja markkinoimiseksi, mikä merkitsee kaikkien kaivos- ja metsäsopimusten tarkistamista ja purkamista Kongon demokraattisen tasavallan perustuslain 56 pykälän mukaisesti, jotta varmistetaan, että rikkauksista hyötyvät harvojen sijasta mahdollisimman monet;

10.  korostaa, että on tarpeen varmistaa Kongon demokraattisen tasavallan oikeus elintarvikeomavaraisuuteen, johon kuuluvat viljelijöiden oikeus tuottaa elintarvikkeita omalle kansalleen, maananastuksen lopettaminen ja sen varmistaminen, että viljelijät saavat käyttöönsä maata, siemeniä ja vettä;

11.  kehottaa kansainvälistä yhteisöä ja erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan velkojia (ja etenkin Belgiaa) poistamaan esteet Kongon demokraattisen tasavallan kehitykseltä ja rauhalta antamalla anteeksi velat ja velkojen korot, joita maa maksaa edelleen, ja toteuttamalla todellista kansainvälistä yhteistyötä, jossa kunnioitetaan perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia ja Kongon demokraattisen tasavallan suvereniteettia vapaakauppasopimusten ja rakennesopeutusohjelmien sijasta; kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisia vaatimaan, että maan velat tarkastetaan ja kaikki laittomat ulkomaisten velkojien velat perutaan velkojen poistamiseksi kokonaan, jotta voidaan tyydyttää väestön inhimilliset perustarpeet;

12.  kehottaa unionia ja sen jäsenvaltioita antamaan lisää taloudellista tukea ja humanitaarista apua väestön kiireellisten tarpeiden tyydyttämiseksi; pyytää, että unionin ja jäsenvaltioiden apu annetaan lahjoituksina eikä lainoina, jotta ei lisätä velkataakkaa; pitää valitettavana, että useat unionin jäsenvaltiot eivät ole saavuttaneet tavoitetta antaa 0,7 prosenttia bruttokansantulostaan kehitysapuun ja että jotkut ovat alentaneet prosenttiosuuttaan kehitysavusta; pitää valitettavana, että jäsenvaltioiden osallistuminen elintarvikeapuohjelmiin on vähentynyt; vaatii, että kehitysapua ei saisi käyttää rajojen sulkemiseen, rajavalvontaan tai muuttajien takaisinottamisen varmistamiseen; vaatii, että unionin ja jäsenvaltioiden Kongon demokraattiselle tasavallalle antamaa apua käytetään ensisijaisesti sellaisten ongelmien ratkaisemiseen, jotka liittyvät syvään eriarvoisuuteen, köyhyyteen, krooniseen aliravitsemukseen, terveyspalvelujen ja julkisten palvelujen, muun muassa gynekologisten ja lisääntymisterveydenhuollon palvelujen, saatavuuteen sekä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen; vaatii myös, että elintarvikeapua lisätään ja että se suunnataan ensisijaisesti elintarvikkeiden ostamiseen paikallisilta viljelijöiltä;

13.  katsoo, että kolmansissa maissa toimivien eurooppalaisten yritysten on noudatettava täysimääräisesti kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja; kehottaa siksi jäsenvaltioita varmistamaan, että niiden kansallisen lainsäädännön alaiset yritykset eivät toimi piittaamatta ihmisoikeuksista ja sosiaalisista normeista sekä terveys- ja ympäristönormeista, jotka sitovat niitä, kun ne sijoittuvat kolmanteen maahan tai harjoittavat toimintaansa kolmannessa maassa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kohdistamaan tarvittavia toimia eurooppalaisiin yrityksiin, jotka eivät noudata näitä normeja tai jotka eivät maksa riittäviä korvauksia sellaisten ihmisoikeusrikkomusten uhreille, joista ne ovat suoraan tai epäsuorasti vastuussa;

14.  vaatii erityisesti, että Kongon demokraattisessa tasavallassa toteutetaan riippumaton tutkimus siitä, miten eurooppalaiset yritykset noudattavat sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä normeja erityisesti luonnonvarojen ja varsinkin koltaanin osalta, ja yhteyksistä, joita näillä yrityksillä saattaa olla aseellisten ryhmien rahoittamiseen; pyytää lisäksi suorittamaan kansainvälisen tutkimuksen, jolla selvitetään väitteet rakennesopeutusohjelmien, kansainvälisten rahoituslaitosten antaman rahoituksen ja maassa tehtyjen rikosten välisistä yhteyksistä;

15.  vastustaa kaikkia pyrkimyksiä ulkoistaa unionin maahanmuuttopolitiikka kolmansiin maihin; katsoo, että Rabatin prosessi, johon Kongon demokraattinen tasavalta osallistuu, ei mahdollista missään tapauksessa puuttumista muuttoliikkeen perimmäisiin syihin vaan ainoastaan edistää palauttamis- ja takaisinottotoimia; katsoo, että tällainen politiikka rikkoo oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen, oikeutta turvapaikkaan sekä laajemmin kansainvälisissä yleissopimuksissa määriteltyjä muuttajien oikeuksia;

Gabon

16.  on vahvasti huolissaan Gabonin vaalien jälkeisestä kriisistä ja sen mahdollisista seurauksista asianomaiselle maalle, alueelle ja väestölle; tuomitsee sen, että pyydettyään tulosten julkistamista Ranska tunnusti jälleen Ali Bongon voiton eurooppalaisten ja kansainvälisten tarkkailijoiden havainnoista huolimatta;

17.  tuomitsee kaikki vaalien jälkeiset väkivaltaisuudet ja erityisesti ihmisoikeuksien loukkaukset, mielivaltaiset pidätykset, laittomat vangitsemiset sekä lehdistönvapauden ja ilmaisunvapauden loukkaukset;

18.  vaatii lopettamaan välittömästi kaikki väkivallanteot, ihmisoikeusloukkaukset sekä kansalaisyhteiskuntaan ja opposition edustajiin kohdistuvan poliittisen uhkailun ja noudattamaan kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeuksia;

19.  kehottaa tekemään YK:n suojeluksessa kansainvälisen tutkimuksen vaaleista ja niitä seuranneista väärinkäytöksistä, jotta voidaan määritellä, kuinka saadaan aikaan poliittinen vuoropuhelu, jonka avulla kriisistä selvitään siten, että samalla taataan Gabonin kansan demokraattisten oikeuksien kunnioittaminen;

20.  kehottaa Gabonia ratifioimaan ja tallettamaan Afrikan peruskirjan demokratiasta, vaaleista ja hyvästä hallinnosta sekä noudattamaan sitä;

21.  tuomitsee jälleen entisen siirtomaavallan Ranskan toimet ja vallankäytön Gabonissa; vastustaa kaikenlaista françafrique-politiikan jatkamista maassa; vaati vetämään ranskalaiset joukot pois maasta välittömästi;

22.  katsoo, että Gabonin ongelmat voidaan ratkaista maan sisällä vain takaamalla kaikille kansalaisille samat oikeudet sekä puuttumalla hedelmällisen viljelysmaan hallintaan, työttömyyteen ja köyhyyteen, korruption torjuntaan, köyhyyteen, eriarvoisuuteen ja syrjintään liittyviin ongelmiin sekä edistämällä sosiaalisia, poliittisia ja taloudellisia uudistuksia vapaan, demokraattisen ja vakaan valtion luomiseksi; toteaa olevansa erityisen huolissaan koulujen tilanteesta;

23.  katsoo, että se, etteivät maan luonnonvarat ole kansalaisten saatavilla sekä työttömyyden kasvu, yhteiskunnallisen tilanteen huononeminen ja köyhtyminen ovat vakauden esteenä ja että niiden on oltava seuraavan jakson ehdottomia prioriteetteja;

24.  tuomitsee Maailmanpankin ja IMF:n rakennesopeutusohjelmien avulla kolmansissa maissa harjoitetun taloudellisen, sosiaalisen ja poliittisen väliintulon sekä unionin tekemät vapaakauppasopimukset, niin kutsutut talouskumppanuussopimukset; korostaa, että nämä politiikat ovat aiheuttaneet maananastusta, luonnonvarojen, erityisesti öljyvarojen, anastusta sekä taloudellisia, sosiaalisia, poliittisia ja humanitaarisia kriisejä, jotka ajavat väestön maanpakoon;

25.  kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita noudattamaan tehokkaasti kehityspolitiikan johdonmukaisuuden periaatetta kaikissa Gabonia koskevissa toimissaan sen takaamiseksi, että toimet ovat asianmukaisesti toisiinsa sovitettuja eivätkä haittaa köyhyyden vähentämisen ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista; tuomitsee kaikenlaisen kehitysavun ehdollistamisen, jonka tarkoituksena on unionin rajavalvonnan ja muuttoliikepolitiikan hallinnan ulkoistaminen;

26.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Afrikan unionille, Suurten järvien alueen valtioiden hallituksille, Kongon demokraattisen tasavallan presidentille, pääministerille ja parlamentille, Gabonin hallitukselle, YK:n pääsihteerille, YK:n ihmisoikeusneuvostolle sekä AKT:n ja EU:n yhteiselle parlamentaariselle edustajakokoukselle.

 

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö