Procedure : 2017/2510(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0124/2017

Indgivne tekster :

B8-0124/2017

Forhandlinger :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Afstemninger :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0017

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 177kWORD 47k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0120/2017
25.1.2017
PE598.435v01-00
 
B8-0124/2017

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om den retsstatsmæssige krise i Den Demokratiske Republik Congo og i Gabon (2017/2510(RSP))


Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om den retsstatsmæssige krise i Den Demokratiske Republik Congo og i Gabon (2017/2510(RSP))  
B8-0124/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til de politiske aftaler, der blev indgået i Den Demokratiske Republik Congo (DRC) af 18. oktober 2016 og 31. december 2016,

–  der henviser til DRC's forfatning,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 2277,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds formandserklæring S/PRST/2017/1,

–  der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 17. oktober 2016 om Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til EU's erklæring af 12. december 2016 om situationen i Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til erklæringen fra FN's generalsekretærs talsmand af 31. august 2016 efter offentliggørelsen af de foreløbige valgresultater i Gabon,

–  der henviser til de fælles erklæringer om Gabon fra talsmændene for næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), Federica Mogherini, og kommissæren med ansvar for internationalt samarbejde og udvikling, Neven Mimica, der blev offentliggjort den 11. og 17. september 2016 samt 24. september 2016 efter meddelelsen fra Den Gabonesiske Republiks forfatningsdomstol om det endelige resultat af præsidentvalget,

–  der henviser til den pressemeddelelse, der blev offentliggjort af Den Afrikanske Union den 1. september 2016, med en fordømmelse af vold og en opfordring til en fredelig løsning på konflikten efter valget i Gabon,

–  der henviser til det aftalememorandum, der blev undertegnet mellem Republikken Gabon og Den Europæiske Union om EU's valgobservationsmission (EOM) til Gabon,

–  der henviser til erklæringen fra lederen af EOM til Gabon om resultatet af valget, navnlig i provinsen Haut-Ogooué,

–  der henviser til den endelige beretning fra EU's valgobservationsmission til Gabon,

–  der henviser til FN's verdenserklæring om menneskerettighederne,

–  der henviser til den reviderede Cotonoupartnerskabsaftale,

–  der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder fra juni 1981,

–  der henviser til det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at retsstatsprincippet, ansvarlighed, respekt for menneskerettighederne og frie og retfærdige valg er afgørende elementer i et velfungerende demokrati; der henviser til, at disse elementer er i fare i nogle lande i Afrika syd for Sahara, herunder DRC og Gabon; der henviser til, at det af Ibrahimindekset for afrikansk regeringsførelse i 2016 fremgår, at forbedringer af den generelle regeringsførelse i Afrika i de seneste 10 år har været hæmmet af en omfattende forringelse inden for kategorien sikkerhed og retsstatsprincippet;

B.  der henviser til, at forpligtelsen til at opretholde retsstatsprincippet er en integrerende del af den overordnede forpligtelse til regeringsførelse og demokrati for de afrikanske stats- og regeringschefer, som fremgår af akten om oprettelse af Den Afrikanske Union;

C.  der henviser til, at regeringerne baserer deres legitimitet på politiske rammer, som fastsættes på en klar og inklusiv måde;

Den Demokratiske Republik Congo

D.  der henviser til, at mindst 40 personer blev dræbt i december 2016 af politi og soldater i DRC; der henviser til, at størstedelen af disse mennesker protesterede mod, at præsident Joseph Kabila nægtede at træde tilbage ved det officielle udløb af hans mandatperiode den 19. december; der henviser til, at 107 personer er blevet såret eller mishandlet, og at der mindst har været 460 anholdelser;

E.  der henviser til, at forsvars- og sikkerhedsstyrker, som anvendte overdreven magtanvendelse, i september 2016 i Kinshasa dræbte yderligere 54 demonstranter, der krævede Kabilas overholdelse af de frister, der var fastsat i forfatningen; der henviser til, at ingen til dato er blevet holdt ansvarlige;

F.  der henviser til, at DRC trods landets rigdom på naturressourcer er et af verdens mindst udviklede lande med 9 ud af 10 indbyggere, der har et akut behov for humanitær bistand, 10 % af befolkningen lever for mindre end 1,25 USD om dagen, og 50 % har ikke adgang til rent vand, tilstedeværelsen af mere end 70 væbnede grupper og omkring 1,9 millioner fordrevne personer; der henviser til, at et yderligere chok for de allerede svage institutioner ville have potentielt katastrofale humanitære konsekvenser;

G.  der henviser til, at donorerne og erhvervslivet har udvist faldende tillid til Den Demokratiske Republik Congo som et investeringsmål, hvilket indebærer, at investeringer og humanitær bistand også reduceres; der henviser til, at reaktioner på FN's appeller til fordel for Den Demokratiske Republik Congo har været støt faldende i de sidste fem år, hvilket er et tegn på øget "donortræthed"; der henviser til, at institutionel ustabilitet kun kan forværre denne allerede bekymrende tendens;

H.  der henviser til, at der den 31. december 2016 blev nået frem til en aftale mellem de politiske kræfter i Kinshasa; der henviser til, at denne aftale foreskriver den første fredelige magtoverdragelse i landet siden 1960, indførelse af en overgangsregering for national enhed og valg, der skal afholdes inden udgangen af 2017, og at præsident Kabila skal træde tilbage; der henviser til, at præsident Kabila i medfør af aftalen ikke vil være i stand til at ændre forfatningen for at forblive ved magten i en tredje mandatperiode og vil udnævne en premierminister fra oppositionen til at overvåge overgangen;

I.  der henviser til, at Det Europæiske Råd den 12. december 2016 har vedtaget sanktioner mod 7 personer i DRC;

Gabon

J.  der henviser til, at der blev afholdt præsidentvalg i Gabon den 27. august 2016; der henviser til, at den siddende præsident Ali Bongo vandt valget ifølge resultaterne fra den nationale valgkommission (CENAP) med ca. 5 600 stemmer mere end sin største konkurrent, Jean Ping; der henviser til, at en klage over påståede uregelmæssigheder og med et krav om en genoptælling blev indgivet til den gabonesiske forfatningsdomstol; der henviser til, at til trods for kritikken blev Bongo (57 år) bekræftet som vinder af præsidentvalget i august efter en genoptælling, som domstolen havde krævet;

K.  der henviser til, at præsidentvalget blev overvåget af internationale observatører, herunder EU's valgobservationsmission (EOM); der henviser til, at EOM i sin analyse af de endelige resultater af præsidentvalget påpegede klare uregelmæssigheder, navnlig i præsident Bongos hjemprovins, Haut-Ogooué; der henviser til, at de uregelmæssigheder, der blev fordømt, omfatter afvisning af at genoptælle stemmer og afbrænding af stemmesedler som reaktion på en anmodning fra Den Afrikanske Union om, at afstemningstal blev offentliggjort opdelt efter valgsteder;

L.  der henviser til, at EOM har været genstand for gentagne tilfælde af intimidering under dens aktiviteter i Gabon, navnlig gennem en intensiv smædekampagne i pressen; der henviser til, at præsident Ali Bongo selv kraftigt kritiserede missionen, efter at der blev sat spørgsmålstegn ved hans snævre sejr.

M.  der henviser til, at der efter offentliggørelsen af valgresultatet opstod sammenstød mellem tilhængerne af oppositionen og sikkerhedsstyrker i hovedstaden, Libreville, og andre større byer, hvori syv omkom, og snesevis blev såret, og tusinder blev tilbageholdt; der henviser til, at de gabonesiske sikkerhedsstyrker stormede hovedkvarteret for oppositionens kandidat, Jean Ping, internetadgangen blev afbrudt, og at det hævdes, at der var talrige tilfælde af menneskerettighedskrænkelser med tilknytning til den politiske situation; der henviser til, at internationale NGO'er har anklaget de gabonesiske sikkerhedsstyrker for at være ansvarlige for disse handlinger;

N.  der henviser til, at chefanklageren ved Den Internationale Straffedomstol den 30. september 2016 meddelte, at hun havde indledt en indledende undersøgelse af urolighederne efter valget i Gabon;

O.  der henviser til, at præsident Bongo den 5. januar 2017 meddelte, at han agtede at iværksætte en national dialog for at skabe forsoning i landet; der henviser til, at medlemmer af oppositionen afholdt deres egen konference i december, hvor Jean Ping, leder af oppositionen og nummer to ved valget, præsenterede sig som kommende præsident og kraftigt kritiserede regeringen ved indtrængende at opfordre Gabons befolkning til at "tage deres skæbne i deres egne hænder" og forudså nye protester;

1.  er yderst bekymret over den fortsatte tilbagegang for respekten for retsstatsprincippet i Afrika, idet indekser viser, at situationen er blevet forværret for omkring 70 % af afrikanere i de seneste 10 år; gentager, at menneskerettigheder, retsstatsprincippet og demokrati er indbyrdes forbundne og gensidigt forstærkende;

2.  minder om, at det primære ansvar for en stat og dens embedsmænd er at beskytte dens borgere og overholde dens internationale forpligtelser til at sikre borgernes ret til ytrings-, forenings- og forsamlingsfrihed, og opfordrer derfor de retshåndhævende myndigheder til aldrig at anvende skydevåben eller overdreven vold mod fredelige demonstranter;

Den Demokratiske Republik Congo

3.  fordømmer volden og drabene på civile i DRC; beklager, at ingen ikke er blevet retsforfulgt for begivenhederne i september; kræver, at der iværksættes en fuldstændig undersøgelse af de begivenheder, der førte til overdreven brug af magt og tab af menneskeliv, for at sikre at de ansvarlige drages til ansvar;

4.  glæder sig over aftalen mellem politiske kræfter, som blev nået ved hjælp af mægling fra den episkopale nationale konference (CENCO) den 31. december 2016, der var baseret på den politiske aftale, der blev opnået i oktober under ledelse af Den Afrikanske Union; opfordrer de politiske partier, som ikke underskrev aftalen til at gøre dette, og opfordrer alle politiske aktører til at arbejde sammen om at løse de udestående spørgsmål og gennemføre aftalen fuldt ud og hurtigt i tråd med DRC's forfatning og FN's Sikkerhedsråds resolution 2277 (2016); understreger betydningen af at inddrage kvinder i gennemførelsen af aftalen;

5.  opfordrer myndighederne til at fortsætte med at ajourføre valglisterne med logistisk og teknisk støtte fra FN's stabiliseringsmission i Den Demokratiske Republik Congo (MONUSCO) og træffe alle nødvendige foranstaltninger for at skabe forhold, som fremmer afholdelsen af frie, retfærdige og troværdige valg senest i december 2017;

6.  roser den konstruktive rolle, som regionale organisationer og andre lande i regionen har spillet for at nå frem til aftalen; opfordrer Den Afrikanske Union og EU-delegationen til nøje at overvåge gennemførelsen af aftalen og til at yde bistand, hvis der anmodes herom;

7.  opfordrer det internationale samfund og de internationale donorer til at følge overgangsprocessen, både politisk og finansielt; opfordrer EU og medlemsstaterne til at fortsætte deres bistand til befolkningen i DRC med henblik på at forbedre levevilkårene for de mest udsatte samfund og håndtere konsekvenserne af fordrivelse, fødevareusikkerhed og naturkatastrofer;

8.  opfordrer myndighederne til at træffe foranstaltninger til at mindske risikoen for vold uden at begrænse foreningsfriheden; opfordrer de politiske partier til at handle i god tro og undgå enhver handling, der kan føre til spændinger;

Gabon

9.  udtrykker dyb bekymring over den vold, der fandt sted efter offentliggørelsen af de foreløbige resultater af præsidentvalget i 2016; opfordrer de gabonesiske aktører til at bruge de lovligt etablerede kanaler til at løse alle tvister, som vedrører resultatet af valget, og til at udvise tilbageholdenhed i deres handlinger og tilkendegivelser for at undgå en eskalering af volden;

10.  er overbevist om, at der bør være en reel adskillelse mellem den lovgivende, udøvende og dømmende magt for at sikre et stærkere demokratisk system i Gabon;

11.  fordømmer kraftigt alle vilkårlige anholdelser, ulovlige tilbageholdelser og enhver politisk intimidering samt alle begrænsninger af ytringsfriheden både forud for og efter præsidentvalget; opfordrer til øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle fredelige demonstranter, journalister og politiske modstandere, der er blevet arresteret, i betragtning af at deres fængsling direkte er relateret til den lovlige udøvelse af deres grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder;

12.  opfordrer de gabonesiske myndigheder til at sikre, at sikkerhedsstyrkerne handler i overensstemmelse med retsstatsprincipperne med fuld respekt for menneskerettighederne; understreger behovet for at sikre, at alle påståede krænkelser af menneskerettighederne undersøges behørigt og grundigt, og at de ansvarlige retsforfølges;

13.  fordømmer alle tilfælde af intimidering mod medlemmerne af EU's EOM; opfordrer indtrængende de gabonesiske myndigheder til fuldt ud at gennemføre henstillingerne i EOM's endelige rapport; beklager dybt, at EOM trods det aftalememorandum, der blev undertegnet med den gabonesiske regering, ikke fik adgang eller kun begrænset adgang til de officielle protokoller, idet dette var nødvendigt for at kontrollere korrektheden af afviklingen af præsidentvalget; mener, at dette afslører en betydelig svaghed i afviklingen af valget i Gabon;

14.  glæder sig over de mæglingsbestræbelser, der udfoldes af Den Afrikanske Union for at hjælpe med til at løse tvister efter valget, og opfordrer EU og AVS-landene til i samarbejde med FN og Den Afrikanske Union til at fortsætte med nøje at overvåge den generelle situation i Gabon og til at indberette alle tilfælde af krænkelser af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder;

15.  mener, at de aktuelle dybe politiske og sociale kløfter i Gabon kræver en klar politisk reaktion for at bevare stabiliteten i landet, skabe øget tillid blandt borgerne i Gabon og give reel legitimitet til institutionerne; glæder sig over præsident Bongos forslag om at iværksætte en national dialog for at skabe forsoning i landet; understreger, at en sådan dialog bør gennemføres i god tro og på en inklusiv og konstruktiv måde; beklager, at Jean Ping har afvist at deltage i denne nationale dialog;

16.  opfordrer indtrængende Gabons regering til at gennemføre en omfattende og hurtig reform af valgproceduren med henblik på at forbedre den og gøre den fuldt ud gennemsigtig og troværdig; understreger behovet for, at Gabons myndigheder udviser deres vilje til at samarbejde konstruktivt med internationale partnere for at sikre, at det næste parlamentsvalg finder sted under frie og gennemsigtige forhold;

17.  opfordrer Gabons regering til at ratificere og respektere det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse;

18.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til DRC's og Gabons regeringer og parlamenter, AVS-EU-Ministerrådet, Kommissionen, Rådet, Det Østafrikanske Fællesskab og dets medlemsstaternes regeringer, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Afrikanske Unions institutioner og FN's generalsekretær.

Juridisk meddelelse