Procedure : 2017/2510(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0126/2017

Indgivne tekster :

B8-0126/2017

Forhandlinger :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Afstemninger :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0017

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 273kWORD 47k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0120/2017
25.1.2017
PE598.437v01-00
 
B8-0126/2017

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om krise med hensyn til de retsstatslige forhold i Den Demokratiske Republik Congo og i Gabon (2017/2510(RSP))


Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Tadeusz Zwiefka, Ivo Belet, Paul Rübig for PPE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om krisen med hensyn til de retsstatslige forhold i Den Demokratiske Republik Congo og i Gabon (2017/2510(RSP))  
B8-0126/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Den Demokratiske Republik Congo (DRC),

–  der henviser til erklæringerne fra EU-delegationen til Den Demokratiske Republik Congo om menneskerettighedssituationen i landet,

–  der henviser til erklæring af 18. december 2016 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, om, at det ikke lykkedes at nå til enighed i Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til erklæringen af 23. november 2016 fra talsmanden for næstformanden for Kommissionen/den højtstående repræsentant om den aktuelle politiske indsats i Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 23. maj 2016 og 17. oktober 2016 om Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til EU's lokale erklæringer af 2. august 2016 og 24. august 2016 om valgprocessen i Den Demokratiske Republik Congo efter iværksættelsen af den nationale dialog der,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner om Den Demokratiske Republik Congo, navnlig resolution 2293 (2016) om fornyelse af sanktionsordningen for DRC og mandatet for Ekspertgruppen og 2277 (2016), der fornyede mandatet for FN's stabiliseringsmission i DRC (MONUSCO),

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds pressemeddelelser af 15. juli 2016 og 21. september 2016 om situationen i Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til årsberetningen af 27. juli 2015 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder om menneskerettighedssituationen i Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til FN's generalsekretærs rapport af 9. marts 2016 om FN's stabiliseringsmission i Den Demokratiske Republik Congo og gennemførelsen af rammen for fred, sikkerhed og samarbejde for DRC og regionen,

–  der henviser til de fælles pressemeddelelser af 16. februar 2016 og af 5. juni 2016 fra Den Afrikanske Union, De Forenede Nationer, Den Europæiske Union og Den Internationale Organisation af Frankofone Lande om behovet for en inklusiv politisk dialog i Den Demokratiske Republik Congo og deres tilsagn om at støtte congolesiske aktører i deres bestræbelser på at konsolidere demokratiet i landet,

–  der henviser til rammeaftalen om fred, sikkerhed og samarbejde for Den Demokratiske Republik Conto og regionen, der blev undertegnet i Addis Abeba i februar 2013,

–  der henviser til den endelige rapport fra EU's valgobservationsmission,

–  der henviser til den fælles erklæring af 24. september 2016 fra næstformanden for Kommissionen/den højtstående repræsentant, Federica Mogherini, og kommissæren med ansvar for internationalt samarbejde og udvikling, Neven Mimica, efter meddelelsen fra Den Gabonesiske Republiks forfatningsdomstol om det officielle resultat af præsidentvalget,

–  der henviser til erklæring af 11. september 2016 fra talsmanden for næstformanden for Kommissionen/den højtstående repræsentant om Gabon,

–  der henviser til den pressemeddelelse, der blev offentliggjort af Den Afrikanske Union den 1. september 2016, med en fordømmelse af volden i forbindelse med konflikten efter valget i Gabon og en opfordring til at finde en fredelig løsning på denne konflikt,

–  der henviser til EU’s årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2015, som blev vedtaget af Rådet den 22. juni 2015,

–  der henviser til den 11. Europæiske Udviklingsfonds nationale vejledende program for 2014-2020, der prioriterer styrkelse af demokrati, god regeringsførelse og retsstaten,

–  der henviser til den congolesiske og den gabonesiske forfatning,

–  der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder fra juni 1981,

–  der henviser til det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse,

–  der henviser til Cotonouaftalen,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at en række afrikanske politiske ledere har forsøgt at blive ved magten efter at have tabt den til trods for forfatningsmæssige begrænsninger, anfægtede valgprocesser eller stærke folkelige protester, og at de dermed har kastet deres lande ud i en langvarig periode med krise og ustabilitet;

B.  der henviser til, at Ali Bongo, den afgående gabonesiske præsident, der har været ved magten siden faderen Omar Bongos død i 2009, blev erklæret for vinder af præsidentvalget i 2016; der henviser til, at internationale observatører, og navnlig EU's valgobservationsmission, konstaterede klare uregelmæssigheder i sammenlægningen af resultaterne;

C.  der henviser til, at Jean Ping, hans hovedmodstander, omgående rejste tvivl om og fordømte dette resultat; der henviser til, at der blev indgivet en klage med påstand om uregelmæssigheder i forbindelse med valget og med krav om fornyet optælling til den gabonesiske forfatningsdomstol, der i sidste ende bekræftede resultatet; der henviser til, at behandlingen af klagen ikke har udryddet al den skepsis, som omgiver resultatet af præsidentvalget;

D.  der henviser til, at der, efter at resultatet kom frem, udbrød gadedemonstrationer i hele landet, og at de blev voldsomt undertrykt; der henviser til, at krisen efter valget har ført til en betydelig forværring af menneskerettighedssituationen i Gabon, der er kendetegnet ved en stigning i myndighedernes målrettede arrestationer og vold i civilbefolkningen, hvorved en række personer døde;

E.  der henviser til, at den congolesiske præsident Joseph Kabila, der har været ved magten siden 2001, har forsinket valget og er blevet ved magten efter udløbet af sit forfatningsmæssige mandat; der henviser til, at dette har medført hidtil usete politiske spændinger, uro og vold i hele landet, hvilket har kostet mange livet;

F.  der henviser til, at congolesiske sikkerheds- og efterretningstjenester derfor har slået hårdt ned på medlemmer af oppositionen og af civilsamfundet, der er imod de siddende magthavere; der henviser til, at menneskerettighedsgrupper løbende rapporterer om forværringen af situationen med hensyn til menneskerettigheder og ytrings- og forsamlingsfrihed i Den Demokratiske Republik Congo, herunder overdreven magtanvendelse over for fredelige demonstranter, vilkårlige anholdelser og tilbageholdelser samt politisk motiverede retssager;

G.  der henviser til, at volden eskalerede i december 2016, efter at præsident Kabilas mandat var udløbet, og medførte, at snesevis af mennesker døde i sammenstød mellem demonstranter og sikkerhedsstyrker;

H.  der henviser til, at situationen er forværret som følge af den vedvarende og konsoliderede straffrihed i DRC;

I.  der henviser til, at der i begge lande er sket en alvorlig forringelse af mediefriheden, der begrænses af konstante trusler mod og angreb på journalister; der henviser til, at medier og radiostationer er blevet lukket af myndighederne, og at der er indført restriktioner på internettet og de sociale netværk;

J.  der henviser til, at en fredelig, gennemsigtig og rettidig afvikling af præsidentvalget i disse lande ville have bidraget meget til at tackle den udfordring, det er at opnå demokratiske fremskridt og magtskifte i den centralafrikanske region;

K.  der henviser til, at den 11. Europæiske Udviklingsfonds nationale vejledende program for 2014-2020 som en prioritet har styrkelse af demokrati, god regeringsførelse og retsstaten; der henviser til, at både EU og de afrikanske partnere har en stærk fælles interesse i fortsat udvikling af demokratiet og etablering af velfungerende konstitutionalisme;

Gabon

1.  er dybt bekymret over den politiske krise i Gabon og den vold mellem demonstranter og sikkerhedsstyrker, der har bredt sig efter bekendtgørelsen af de foreløbige resultater af præsidentvalget i 2016;

2.  fordømmer kraftigt alle de voldshandlinger, der er blevet udøvet, menneskerettighedskrænkelserne, de vilkårlige anholdelser og ulovlige tilbageholdelser, den politiske intimidering af civilsamfundet og oppositionsmedlemmer og krænkelserne af pressefriheden og ytringsfriheden før og efter præsidentvalgene; kræver løsladelse af alle politiske tilbageholdte;

3.  opfordrer indtrængende de gabonesiske myndigheder til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for under alle forhold at garantere respekt for demokratiet, retsstatsprincippet, god regeringsførelse og menneskerettighedsprincipperne, herunder ytringsfriheden og pressefriheden, i overensstemmelse med Gabons internationale forpligtelser;

4.  opfordrer alle politiske aktører og de retslige myndigheder, der på nuværende tidspunkt er involverede i stridighederne efter valget, til at udvise ansvarlighed og tilbageholdenhed og navnlig til at afholde sig fra at opildne til vold;

5.  beklager dybt, at den klageprocedure, der førte til, at Ali Bongo blev udråbt til vinder af valget, foregik på en uigennemsigtig måde, og at forfatningsdomstolen ikke tog behørigt hensyn til de konstaterede uregelmæssigheder i nogle provinser, navnlig i Haut-Ogooué, som på feudallignende vis kontrolleres af Ali Bongo;

6.  mener, at det officielle resultat af præsidentvalget er uigennemskueligt og yderst tvivlsomt, hvilket bevirker, at der kan sættes spørgsmålstegn ved præsident Bongos legitimitet; beklager, at den gabonesiske herskende klasse har forspildt mulighederne i forbindelse med præsidentvalget til at vise det internationale samfund, at den kan afholde et åbent og retfærdigt valg og opføre sig med den allerstørste ansvarlighed gennem en valgproces;

7.  opfordrer derfor til at lade ikke blot forfatningsdomstolen, men også Den Afrikanske Union og FN tage stilling til en omtælling; opfordrer til iværksættelse af Den Afrikanske Unions mission, der skulle finde sted efter valget og i første omgang var planlagt til september 2016;

8.  beklager dybt, at EU’s valgobservationsmission på trods af det aftalememorandum, der er undertegnet med den gabonesiske regering, kun fik begrænset adgang til den centraliserede stemmeoptælling i de lokale valgkommissioner og i den nationale valgkommissions hovedkvarter i Libreville og derefter til den konstitutionelle klageprocedure, og at dette forhindrede EU’s valgobservatører i at kontrollere præsidentvalgsprocessens legitimitet;

9.  fordømmer på det kraftigste intimideringen af og truslerne mod medlemmer af EU’s valgobservationsmission og angrebene, hvormed dens neutralitet og gennemsigtighed blev anfægtet, og opfordrer indtrængende de gabonesiske myndigheder til fuldt ud at respektere og gennemføre henstillingerne i valgobservationsmissionens endelige rapport;

10.  påpeger, at en fri opposition er af grundlæggende betydning for ethvert demokratisk system og for afholdelsen af retfærdige valg; opfordrer de gabonesiske myndigheder til at fremme og lette et inkluderende politisk flerpartimiljø;

11.  noterer sig iværksættelsen af en national dialog, som foreslået af Ali Bongo, den 14. november 2016; påpeger dog, at den førende repræsentant for oppositionen, Jean Ping, nægter at deltage og arbejder på at indlede sin egen nationale dialog; udtrykker forbehold med hensyn til troværdigheden og relevansen af sådanne processer, og fremhæver, at der er et presserende behov for en åben og gennemsigtig forsoningsprocedure for at gøre en ende på krisen efter valget;

12.  opfordrer indtrængende Gabons regering til at gennemføre en omfattende og hurtig reform af valgproceduren med henblik på at forbedre den og gøre den fuldt ud gennemsigtig og troværdig; understreger, at de gabonesiske myndigheder skal garantere fuldt og oprigtigt samarbejde med alle relevante nationale og internationale aktører for at sikre, at de næste parlamentsvalg er fuldstændig gennemsigtige og retfærdige og finder sted under frie, demokratiske, inkluderende og fredelige forhold;

13.  opfordrer til en uafhængig og objektiv undersøgelse af volden i forbindelse med valget og af påstandene om alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder og fremhæver behovet for at sikre, at alle, der findes ansvarlige, bliver straffet; opfordrer endvidere EU til i samarbejde med FN og Den Afrikanske Union at fortsætte med nøje at overvåge den generelle situation i Gabon og til at indberette alle tilfælde af krænkelser af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder; bemærker, at der på anmodning af de gabonesiske myndigheder er indledt en foreløbig undersøgelse ved Den Internationale Straffedomstol af de voldelige begivenheder efter valget;

14.  opfordrer Rådet til at overveje at indføre målrettede sanktioner mod dem, der er ansvarlige for voldshandlingerne og krænkelserne af menneskerettighederne efter valget og for at underminere den demokratiske proces i landet;

Den Demokratiske Republik Congo

15.  beklager, at den congolesiske regering har undladt at afholde præsidentvalget inden for den forfatningsmæssige frist; gentager sin opfordring til vellykket og rettidig afholdelse af valg i fuld overensstemmelse med den congolesiske forfatning og det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse og insisterer på, at det er den congolesiske regerings ansvar at sikre et miljø, der fremmer et gennemsigtigt, troværdigt og inklusivt valg så hurtigt som muligt;

16.  opfordrer alle politiske aktører til at indlede en fredelig og konstruktiv dialog, at forhindre enhver uddybelse af den aktuelle politiske krise og at afstå fra yderligere voldshandlinger og provokationer;

17.  bifalder den indsats, som den nationale konference af katolske biskopper (CENCO) har gjort for at skabe en bredere konsensus om en politisk overgang; noterer sig den aftale, der blev indgået i slutningen af december 2016, om at afvise en tredje mandatperiode til præsident Kabila og kræve, at valget skal finde sted inden udgangen af 2017;

18.  udtrykker dyb bekymring over den forværrede menneskerettighedssituation og den øgede begrænsning af det politiske råderum i Den Demokratiske Republik Congo og navnlig den intimidering, som menneskerettighedsforkæmpere, politiske modstandere og journalister udsættes for; fordømmer al brutal undertrykkelse af fredelige demonstranter;

19.  insisterer på, at regeringen har pligt til at respektere, beskytte og fremme sine borgeres menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder; minder om, at ytrings-, forenings- og forsamlingsfrihed er grundlaget for et dynamisk politisk og demokratisk liv, og understreger, at enhver anvendelse af magt mod fredelige demonstrationer bør forbydes;

20.  opfordrer til en fuldstændig, grundig og gennemsigtig undersøgelse af de påståede menneskerettighedskrænkelser, der fandt sted under demonstrationerne, med henblik på at identificere de ansvarlige og drage dem til ansvar;

21.  glæder sig over vedtagelsen af EU's målrettede sanktioner, herunder rejseforbud og indefrysning af aktiver, mod de ansvarlige for de voldelige overgreb og for undergravning af den demokratiske proces i Den Demokratiske Republik Congo; opfordrer Rådet til at overveje at udvide disse restriktive foranstaltninger i tilfælde af yderligere vold;

22.  opfordrer EU's delegation til nøje at overvåge udviklingen i Den Demokratiske Republik Congo;

°

°  °

23.  understreger, at situationen i Gabon og i Den Demokratiske Republik Congo udgør en alvorlig trussel mod stabiliteten i den centralafrikanske region som helhed; gentager sin støtte til Den Afrikanske Union i dens afgørende rolle i forebyggelsen af en politisk krise i regionen og yderligere destabilisering af De Store Søers Område;

24.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Afrikanske Union, præsidenten, premierministeren og parlamentet i hhv. Den Demokratiske Republik Congo og Gabon, FN's generalsekretær, FN's Menneskerettighedsråd og Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU.

 

Juridisk meddelelse