Menettely : 2017/2510(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0126/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0126/2017

Keskustelut :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Äänestykset :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0017

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 271kWORD 47k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0120/2017
25.1.2017
PE598.437v01-00
 
B8-0126/2017

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


oikeusvaltion kriisistä Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Gabonissa (2017/2510(RSP))


Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Tadeusz Zwiefka, Ivo Belet, Paul Rübig PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma oikeusvaltion kriisistä Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Gabonissa (2017/2510(RSP))  
B8-0126/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kongon demokraattisesta tasavallasta,

–  ottaa huomioon EU:n Kongon demokraattisen tasavallan -edustuston julkilausumat maan ihmisoikeustilanteesta,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin 18. joulukuuta 2016 antaman julkilausuman siitä, ettei Kongon demokraattisessa tasavallassa ole onnistuttu pääsemään sopimukseen,

–  ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan tiedottajan 23. marraskuuta 2016 antaman julkilausuman ajankohtaisista poliittisista pyrkimyksistä Kongon demokraattisessa tasavallassa,

–  ottaa huomioon Kongon demokraattisesta tasavallasta 23. toukokuuta 2016 ja 17. lokakuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon 2. elokuuta 2016 ja 24. elokuuta 2016 annetut EU:n paikalliset julkilausumat Kongon demokraattisen tasavallan vaaliprosessista maassa käynnistetyn kansallisen vuoropuhelun jälkeen,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat Kongon demokraattisesta tasavallasta, erityisesti päätöslauselman 2293 (2016) Kongon demokraattiselle tasavallalle määrätyn seuraamusjärjestelmän ja asiantuntijaryhmän toimeksiannon uusimisesta sekä päätöslauselman 2277 (2016), jolla jatkettiin YK:n vakauttamisoperaatiota Kongon demokraattisessa tasavallassa (MONUSCO),

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 15. heinäkuuta 2016 ja 21. syyskuuta 2016 antamat lehdistötiedotteet Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta,

–  ottaa huomioon 27. heinäkuuta 2015 julkaistun YK:n ihmisoikeusvaltuutetun vuosikertomuksen ihmisoikeustilanteesta Kongon demokraattisessa tasavallassa,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin 9. maaliskuuta 2016 antamat raportit YK:n vakauttamisoperaatiosta Kongon demokraattisessa tasavallassa sekä Kongon demokraattista tasavaltaa ja aluetta koskevan rauhan, turvallisuuden ja yhteistyön puitesopimuksen täytäntöönpanosta,

–  ottaa huomioon Afrikan unionin, YK:n, EU:n ja ranskankielisten maiden järjestön (Organisation internationale de la francophonie) 16. helmikuuta 2016 ja 5. kesäkuuta 2016 antamat yhteiset lehdistötiedotteet, joissa järjestöt korostivat osallistavan poliittisen vuoropuhelun tarvetta Kongon demokraattisessa tasavallassa sekä sitoutumistaan Kongon toimijoiden tukemiseen maan demokratian vakauttamisessa,

–  ottaa huomioon Kongon demokraattista tasavaltaa ja aluetta koskevan rauhan, turvallisuuden ja yhteistyön puitesopimuksen, joka allekirjoitettiin Addis Abebassa helmikuussa 2013,

–  ottaa huomioon EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan loppuraportin,

–  ottaa huomioon yhteisen julkilausuman, jonka varapuheenjohtaja / korkea edustaja Federica Mogherini ja kansainvälisestä yhteistyöstä ja kehitysasioista vastaava komission jäsen Neven Mimica antoivat 24. syyskuuta 2016 Gabonin perustuslakituomioistuimen ilmoitettua presidentinvaalien viralliset tulokset,

–  ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan tiedottajan 11. syyskuuta 2016 antaman julkilausuman Gabonista,

–  ottaa huomioon Afrikan unionin 1. syyskuuta 2016 antaman lehdistötiedotteen, jossa tuomittiin Gabonin vaalien jälkeisen konfliktin väkivaltaisuudet ja vaadittiin siihen rauhanomaista ratkaisua,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin neuvoston 22. kesäkuuta 2015 hyväksymän vuosikertomuksen ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa vuonna 2015,

–  ottaa huomioon 11. Euroopan kehitysrahaston (2014–2020) maaohjelman, jossa asetetaan painopisteiksi demokratian, hyvän hallinnon ja oikeusvaltion vahvistaminen,

–  ottaa huomioon Kongon demokraattisen tasavallan ja Gabonin valtiosäännöt,

–  ottaa huomioon kesäkuussa 1981 annetun ihmisoikeuksia ja kansojen oikeuksia koskevan Afrikan peruskirjan,

–  ottaa huomioon demokratiasta, vaaleista ja hyvästä hallinnosta annetun Afrikan peruskirjan,

–  ottaa huomioon Cotonoun sopimuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että eräät Afrikan poliittiset johtajat ovat yrittäneet pitkittää valtakauttaan perustuslain asettamista rajoituksista, kiistanalaisista vaaliprosesseista tai äänekkäistä joukkomielenilmauksista huolimatta ja siten syösseet maansa pitkään jatkuneeseen kriisin ja epävakauden aikaan;

B.  ottaa huomioon, että jonkin aikaa sitten Gabonin väistyvä presidentti Ali Bongo, joka on ollut vallassa isänsä Omar Bongon kuoltua vuonna 2009, julistettiin vuonna 2016 pidettyjen presidentinvaalien voittajaksi; ottaa huomioon, että kansainväliset tarkkailijat ja erityisesti EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan jäsenet havaitsivat selviä epäjohdonmukaisuuksia tulosten laskennassa;

C.  ottaa huomioon, että Ali Bongon päähaastaja Jean Ping kiisti ja tuomitsi tuloksen välittömästi; toteaa, että perustuslakituomioistuimelle esitettiin vetoomus, jossa väitettiin, että vaaleissa oli ilmennyt väärinkäytöksiä, ja vaadittiin äänten uudelleenlaskentaa ja että perustuslakituomioistuin lopulta vahvisti tuloksen; ottaa kuitenkin huomioon, että vetoomuksen käsittely ei hälventänyt kaikkia presidentinvaalien tulokseen liittyviä epäilyjä;

D.  ottaa huomioon, että tuloksen vahvistamisen jälkeen eri puolilla maata puhkesi katumielenosoituksia, jotka tukahdutettiin väkivaltaisesti; toteaa, että vaalien jälkeinen kriisi on johtanut ihmisoikeustilanteen huomattavaan heikkenemiseen Gabonissa, mikä ilmenee viranomaisten määräämien kohdennettujen pidätysten ja väkivallan lisääntymisenä siviiliväestön keskuudessa, ja että useita ihmisiä on kuollut;

E.  toteaa, että vuodesta 2001 vallassa ollut Kongon demokraattisen tasavallan presidentti Joseph Kabila on lykännyt vaaleja ja pysynyt vallassa perustuslain mukaisen kautensa päätyttyä; ottaa huomioon, että tämä on aiheuttanut ennennäkemättömiä poliittisia jännitteitä, levottomuuksia ja väkivaltaisuuksia kaikkialla maassa ja johtanut lukuisiin kuolemiin;

F.  ottaa huomioon, että sen seurauksena maan turvallisuus- ja tiedustelupalvelut ovat kiristäneet valtaapitäviä viranomaisia vastustavien opposition ja kansalaisyhteiskunnan jäsenten valvontaa; toteaa, että ihmisoikeusryhmät raportoivat jatkuvasti ihmisoikeuksia, sananvapautta ja kokoontumisvapautta koskevan tilanteen heikentymisestä Kongon demokraattisessa tasavallassa, mikä ilmenee myös kohtuuttomana voimankäyttönä rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan, mielivaltaisina pidätyksinä ja vangitsemisina sekä poliittisin perustein aloitettuina oikeudenkäynteinä;

G.  huomauttaa, että joulukuussa 2016 väkivaltaisuudet kiihtyivät presidentti Kabilan toimikauden päätyttyä ja mielenosoittajien ja turvallisuusjoukkojen välisissä yhteenotoissa kuoli kymmeniä ihmisiä;

H.  toteaa, että tilannetta pahentaa se, että rankaisemattomuus jatkuu ja on vakiintunut Kongon demokraattisessa tasavallassa;

I.  toteaa, että kummassakin maassa on heikennetty vakavasti tiedotusvälineiden vapautta, jota rajoitetaan toimittajiin kohdistuvilla jatkuvilla uhkauksilla ja hyökkäyksillä; ottaa huomioon, että viranomaiset ovat sulkeneet tiedotusvälineitä ja radioasemia ja että internetin ja sosiaalisten verkostojen käyttöä on rajoitettu;

J.  toteaa, että presidentinvaalien rauhanomainen, avoin ja oikea-aikainen kulku näissä maissa olisi merkittävästi helpottanut demokraattista edistystä ja vallanvaihtoa koskevan haasteen ratkaisemista Keski-Afrikan alueella;

K.  ottaa huomioon, että 11. Euroopan kehitysrahaston (2014–2020) maaohjelmassa asetetaan painopisteiksi demokratian, hyvän hallinnon ja oikeusvaltion vahvistaminen; katsoo, että demokratian jatkuva kehittäminen ja toimivan perustuslaillisen hallitusmuodon aikaansaaminen ovat vahvasti niin EU:n kuin myös Afrikan kumppaneiden yhteisen edun mukaisia;

Gabon

1.  on syvästi huolissaan Gabonin poliittisesta kriisistä sekä väkivaltaisuuksien puhkeamisesta mielenosoittajien ja turvallisuusjoukkojen välillä vuoden 2016 presidentinvaalien alustavan tuloksen julistamisen jälkeen;

2.  tuomitsee jyrkästi kaikki ennen presidentinvaaleja ja niiden jälkeen tapahtuneet väkivaltaisuudet, ihmisoikeusloukkaukset, mielivaltaiset pidätykset ja laittomat vangitsemiset, kansalaisyhteiskunnan ja opposition jäsenten poliittisen uhkailun sekä lehdistön- ja sananvapauden rajoitukset; vaatii vapauttamaan kaikki poliittisin perustein vangitut;

3.  kehottaa Gabonin viranomaisia toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta voidaan taata kaikissa olosuhteissa demokratian, oikeusvaltion, hyvän hallinnon ja ihmisoikeusperiaatteiden, mukaan luettuina sanan- ja lehdistönvapaus, kunnioittaminen maan kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti;

4.  kehottaa kaikkia vaalien jälkeiseen kiistaan osallisia poliittisia toimijoita ja oikeusviranomaisia toimimaan vastuullisesti ja maltillisesti ja erityisesti pidättäytymään väkivaltaan yllyttämisestä;

5.  pitää valitettavana, että Ali Bongon julistamiseen vaalien voittajaksi päättynyt vetoomusmenettely ei ollut avoin ja että perustuslakituomioistuin ei ottanut eräissä maakunnissa ja varsinkin Ali Bongon omalla Haut-Ogoouén alueella todettuja väärinkäytöksiä asianmukaisesti huomioon;

6.  katsoo, että presidentinvaalien viralliset tulokset eivät ole avoimet ja että ne ovat sen sijaan hyvin arveluttavat, minkä vuoksi presidentti Bongon aseman laillisuus on asetettu kyseenalaiseksi; pitää valitettavana, että Gabonin hallitseva luokka jätti käyttämättä presidentinvaalien tarjoaman tilaisuuden osoittaa kansainväliselle yhteisölle, että se pystyy järjestämään avoimet ja rehelliset vaalit ja toimimaan erittäin vastuullisesti koko vaaliprosessin ajan;

7.  kehottaakin laskemaan äänet uudelleen paitsi perustuslakituomioistuimen myös Afrikan unionin ja YK:n valvonnassa; kehottaa Afrikan unionia käynnistämään vaalien jälkeisen valvontaoperaationsa, joka sen oli alun perin määrä toteuttaa syyskuussa 2016;

8.  pitää valitettavana, että Gabonin hallituksen kanssa allekirjoitetusta yhteisymmärryspöytäkirjasta huolimatta EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan pääsyä keskitettyyn ääntenlaskentaan paikallisissa vaalilautakunnissa ja maan keskusvaalilautakunnan päätoimipisteessä Librevillessä sekä tämän jälkeen sen mahdollisuuksia tarkkailla perustuslaillista vetoomusmenettelyä rajoitettiin ja että sen vuoksi EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunta ei pystynyt tarkastamaan presidentinvaaliprosessin laillisuutta;

9.  tuomitsee jyrkästi pelottelun ja uhkaukset, joiden kohteiksi EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan jäsenet ovat joutuneet, sekä hyökkäykset, joilla valtuuskunnan puolueettomuus ja avoimuus on asetettu epäilyksenalaisiksi, ja kehottaa Gabonin viranomaisia noudattamaan täysimääräisesti kaikkia vaalitarkkailuvaltuuskunnan loppuraportissa annettuja suosituksia ja panemaan ne täytäntöön;

10.  huomauttaa, että vapaa oppositio on ratkaisevan tärkeä kaikkien demokraattisten järjestelmien ja oikeudenmukaisten vaalien järjestämisen kannalta; kehottaa Gabonin viranomaisia edistämään ja helpottamaan osallistavan, monipuoluejärjestelmään perustuvan poliittisen toimintaympäristön syntymistä;

11.  panee merkille, että Ali Bongon ehdottama kansallinen vuoropuhelu käynnistettiin 14. marraskuuta 2016; huomauttaa kuitenkin, että johtava oppositiopoliitikko Jean Ping kieltäytyy osallistumasta siihen ja haluaa käynnistää oman kansallisen vuoropuhelunsa; suhtautuu sen vuoksi varauksellisesti tällaisten prosessien uskottavuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen ja korostaa, että tarvitaan kiireellisesti avointa ja läpinäkyvää sovittelua, jotta vaalien jälkeinen kriisi saadaan päättymään;

12.  kehottaa Gabonin hallitusta toteuttamaan perusteellisen ja pikaisen uudistuksen, jolla parannetaan vaalimenettelyä ja tehdään siitä täysin avoin ja uskottava; korostaa, että Gabonin viranomaisten on taattava täysimääräinen ja vilpitön yhteistyö kaikkien asiaankuuluvien kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa, jotta voidaan varmistaa, että seuraavat parlamenttivaalit ovat täysin avoimet ja oikeudenmukaiset ja ne voidaan pitää vapaassa, demokraattisessa, osallistavassa ja rauhanomaisessa toimintaympäristössä;

13.  kehottaa tutkimaan riippumattomasti ja puolueettomasti vaaleihin liittyvät väkivaltaisuudet sekä väitteet vakavista ihmisoikeuksien ja perusvapauksien loukkauksista ja korostaa, että on varmistettava, että kaikki niihin syyllistyneet saatetaan oikeuden eteen; kehottaa lisäksi EU:ta yhteistyössä YK:n ja Afrikan unionin kanssa seuraamaan jatkossakin tiiviisti Gabonin yleistä tilannetta ja raportoimaan kaikista ihmisoikeuksien ja perusvapauksien loukkauksista; panee merkille, että kansainvälinen rikostuomioistuin on Gabonin viranomaisten pyynnöstä aloittanut vaalien jälkeisiä väkivaltaisuuksia käsittelevän esitutkinnan;

14.  kehottaa neuvostoa harkitsemaan kohdennettujen pakotteiden määräämistä niille, jotka ovat syyllistyneet vaalien jälkeisiin väkivaltaisuuksiin ja ihmisoikeusloukkauksiin ja yrittävät horjuttaa maan demokratiakehitystä;

Kongon demokraattinen tasavalta

15.  pitää valitettavana, että Kongon demokraattisen tasavallan hallitus ei järjestä presidentinvaaleja perustuslain mukaisessa määräajassa; muistuttaa kehottaneensa toimittamaan vaalit asianmukaisesti ja ajallaan Kongon perustuslakia sekä demokratiasta, vaaleista ja hyvästä hallinnosta annettua Afrikan peruskirjaa täysimääräisesti noudattaen ja korostaa Kongon hallituksen vastuuta taata toimintaolosuhteet, jotka mahdollistavat avoimien, uskottavien ja osallistavien vaalien järjestämisen mahdollisimman pian;

16.  kehottaa kaikkia poliittisia toimijoita käymään rauhanomaista ja rakentavaa vuoropuhelua sekä estämään nykyisen poliittisen kriisin syvenemisen ja pidättäytymään jatkossa väkivallasta ja provokaatioista;

17.  pitää myönteisinä Kongon kansallisen piispainkokouksen pyrkimyksiä saada aikaan entistä laajempi konsensus poliittisesta siirtymäprosessista; panee merkille joulukuun lopussa 2016 aikaansaadun sopimuksen, jossa evättiin presidentti Kabilalta mahdollisuus kolmanteen kauteen ja vaadittiin vaalien järjestämistä ennen vuoden 2017 loppua;

18.  on edelleen syvästi huolestunut ihmisoikeustilanteen heikkenemisestä ja poliittisen liikkumatilan entistä tarkemmasta rajoittamisesta Kongon demokraattisessa tasavallassa sekä ihmisoikeuksien puolustajiin, poliittisiin vastustajiin ja toimittajiin kohdistetusta pelottelusta; tuomitsee kaikenlaiset rauhanomaisiin mielenosoittajiin kohdistuvat raa’at tukahduttamistoimet;

19.  korostaa hallituksen velvollisuutta kunnioittaa, suojella ja edistää kansalaistensa ihmisoikeuksia ja perusvapauksia; muistuttaa, että sanan-, yhdistymis- ja kokoontumisvapaus muodostavat dynaamisen poliittisen ja demokraattisen elämän perustan, ja korostaa, että kaikenlainen voimankäyttö rauhanomaisia mielenosoituksia vastaan olisi kiellettävä;

20.  kehottaa tutkimaan perinpohjaisesti ja avoimesti ihmisoikeusloukkaukset, joita on väitetty tapahtuneen mielenosoitusten aikana, jotta niistä vastuussa olevat saadaan selville ja voidaan saattaa tilille teoistaan;

21.  suhtautuu myönteisesti siihen, että EU on asettanut kohdennettuja pakotteita, kuten matkustuskieltoja ja varojen jäädytyksiä, niitä henkilöitä vastaan, jotka ovat vastuussa väkivaltaisista tukahduttamistoimista ja demokratiakehityksen horjuttamisesta Kongon demokraattisessa tasavallassa; kehottaa neuvostoa harkitsemaan näiden rajoittavien toimenpiteiden laajentamista, jos väkivaltaa jälleen esiintyy;

22.  kehottaa EU:n edustustoa seuraamaan edelleen tiiviisti tilannetta Kongon demokraattisessa tasavallassa;

°

°  °

23.  korostaa, että tilanne Gabonissa ja Kongon demokraattisessa tasavallassa on vakava uhka koko Keski-Afrikan alueen vakaudelle; toistaa tukevansa Afrikan unionia sen ratkaisevassa roolissa siinä, että voidaan estää poliittinen kriisi alueella sekä Afrikan suurten järvien alueen epävakauden paheneminen entisestään;

24.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Afrikan unionille, Kongon demokraattisen tasavallan ja Gabonin presidenteille, pääministereille ja parlamenteille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, YK:n ihmisoikeusneuvostolle sekä AKT:n ja EU:n yhteiselle parlamentaariselle edustajakokoukselle.

Oikeudellinen huomautus