Förfarande : 2017/2510(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0126/2017

Ingivna texter :

B8-0126/2017

Debatter :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Omröstningar :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0017

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 272kWORD 47k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0120/2017
25.1.2017
PE598.437v01-00
 
B8-0126/2017

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om krisen för rättsstatsprincipen i Demokratiska republiken Kongo och i Gabon (2017/2510(RSP))


Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Tadeusz Zwiefka, Ivo Belet, Paul Rübig för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om krisen för rättsstatsprincipen i Demokratiska republiken Kongo och i Gabon (2017/2510(RSP))  
B8-0126/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av uttalandena av EU:s delegation till Demokratiska republiken Kongo om människorättssituationen i landet,

–  med beaktande av uttalandet av den 18 december 2016 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, om misslyckandet att nå en överenskommelse i Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av uttalandet av den 23 november 2016 från vice ordförandens/den höga representantens talesperson om pågående politiska ansträngningar i Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 23 maj 2016 och den 17 oktober 2016 om Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av EU:s lokala uttalanden av den 2 augusti 2016 och den 24 augusti 2016 om valprocessen i Demokratiska republiken Kongo, efter att den nationella dialogen inletts i landet,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner om Demokratiska republiken Kongo, särskilt resolution 2293 (2016) om förnyande av sanktionssystemet för Demokratiska republiken Kongo och av expertgruppens mandat, samt resolution 2277 (2016) om förnyande av mandatet för FN:s stabiliseringsuppdrag i Demokratiska republiken Kongo (Monusco),

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds pressmeddelanden av den 15 juli 2016 och den 21 september 2016 om situationen i Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av årsrapporten från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, som offentliggjordes den 27 juli 2015, om människorättssituationen i Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av rapporten av den 9 mars 2016 från FN:s generalsekreterare om FN:s stabiliseringsuppdrag i Demokratiska republiken Kongo och om genomförandet av ramen för fred, säkerhet och samarbete för Demokratiska republiken Kongo och regionen,

–  med beaktande av de gemensamma pressmeddelandena av den 16 februari 2016 och den 5 juni 2016 från Afrikanska unionen, Förenta nationerna, Europeiska unionen och Internationella organisationen för frankofoni om behovet av en inkluderande politisk dialog i Demokratiska republiken Kongo, och om deras åtagande att stödja de kongolesiska aktörerna i arbetet med att befästa demokratin i landet,

–  med beaktande av ramavtalet för fred, säkerhet och samarbete för Demokratiska republiken Kongo och regionen, som undertecknades i Addis Abeba i februari 2013,

–  med beaktande av slutrapporten från Europeiska unionens valobservatörsuppdrag (EOM),

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 24 september 2016 från vice ordföranden/den höga representanten, Federica Mogherini, och kommissionsledamoten med ansvar för internationellt samarbete och utveckling, Neven Mimica, efter tillkännagivandet från Gabons författningsdomstol av det officiella resultatet av presidentvalet,

–  med beaktande av uttalandet av den 11 september 2016 från vice ordförandens/den höga representantens talesperson om Gabon,

–  med beaktande av det pressmeddelande som utfärdades av Afrikanska unionen den 1 september 2016 med ett fördömande av våldet i samband med den konflikt som uppstod efter valet i Gabon och en begäran om en fredlig lösning på konflikten,

–  med beaktande av EU:s årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2015, som antogs av Europeiska unionens råd den 22 juni 2015,

–  med beaktande av det nationella vägledande programmet inom elfte Europeiska utvecklingsfonden 2014–2020, som prioriterar en förstärkning av demokrati, samhällsstyrning och rättsstatsprincipen,

–  med beaktande av Demokratiska republiken Kongos och Gabons konstitutioner,

–  med beaktande av Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter från juni 1981,

–  med beaktande av Afrikanska stadgan om demokrati, val och samhällsstyrning,

–  med beaktande av Cotonouavtalet,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Ett antal afrikanska politiska ledare har försökt hålla sig kvar vid makten trots konstitutionella begränsningar, omtvistade valprocesser eller starka folkliga protester, och har därigenom störtat sina länder in i långvariga perioder av kris och instabilitet.

B.  Nyligen utropades Ali Bongo, Gabons avgående president, som har suttit vid makten sedan fadern, Omar Bongo, dog 2009, till vinnare i presidentvalet 2016. Internationella observatörer, särskilt EU EOM, kunde fastställa tydliga avvikelser i sammanställningen av resultatet.

C.  Jean Ping, hans huvudmotståndare, ifrågasatte och fördömde omedelbart resultatet. Ett överklagande med åberopande av oriktigheter i samband med valet och med en begäran om omräkning lämnades in till författningsdomstolen, som slutligen bekräftade resultatet. Prövningen av överklagandet har dock inte undanröjt alla tvivel i samband med resultatet av presidentvalet.

D.  Gatudemonstrationer bröt ut i hela landet efter resultatet, och slogs brutalt ned. Krisen efter valet har lett till en avsevärd försämring av människorättssituationen i Gabon, med allt fler målinriktade gripanden av myndigheterna och våld bland civilbefolkningen, med ett antal dödsoffer som följd.

E.  Demokratiska republiken Kongos president, Joseph Kabila, som suttit vid makten sedan 2001, har fördröjt valet och håller sig kvar vid makten efter att hans konstitutionsenliga ämbetsperiod löpt ut. Detta har gett upphov till aldrig tidigare skådade politiska spänningar, oro och våldsamheter i hela landet, med många dödsfall som följd.

F.  Som en följd har kongolesiska säkerhets- och underrättelsetjänstemän slagit till mot medlemmar av oppositionen och det civila samhället som motsätter sig de styrande myndigheterna. Människorättsgrupper rapporterar hela tiden om den försämrade situationen för de mänskliga rättigheterna och för yttrande- och mötesfriheten i Demokratiska republiken Kongo, med bland annat överdrivet bruk av maktmedel mot fredliga demonstranter, godtyckliga gripanden och frihetsberövanden och politiskt motiverade rättegångar.

G.  I december 2016 ökade våldet efter att president Kabilas ämbetsperiod hade löpt ut, och dussintals människor dog i sammandrabbningar mellan demonstranter och säkerhetsstyrkor.

H.  Situationen förvärras av den rådande och inrotade straffriheten i Demokratiska republiken Kongo.

I.  I båda länderna har situationen för mediefriheten allvarligt försämrats, genom att den kringskurits till följd av ständiga hot mot och angrepp på journalister. Medieföretag och radiostationer har stängts av myndigheterna, och internet och sociala nätverk har belagts med begränsningar.

J.  Om presidentvalen i dessa länder hade genomförts på ett fredligt och öppet sätt i rätt tid skulle de ha bidragit avsevärt till att hantera problemen med demokratiska framsteg och maktväxlingar i den centralafrikanska regionen.

K.  Det nationella vägledande programmet inom elfte Europeiska utvecklingsfonden 2014−2020 prioriterar en förstärkning av demokrati, samhällsstyrning och rättsstatsprincipen. Både EU och afrikanska partner har ett starkt gemensamt intresse av att demokratin fortsätter att utvecklas och att en väl fungerande konstitutionalism upprättas.

Gabon

1.  Europaparlamentet är djupt oroat över den politiska krisen i Gabon och det tilltagande våldet mellan demonstranter och säkerhetsstyrkor efter tillkännagivandet av det preliminära resultatet av presidentvalet 2016.

2.  Europaparlamentet fördömer med kraft alla våldshandlingar, kränkningar av de mänskliga rättigheterna, godtyckliga gripanden och olagliga frihetsberövanden, den politiska skrämseltaktiken mot det civila samhället och medlemmar av oppositionen och kränkningar av pressfriheten och yttrandefriheten före och efter presidentvalet. Parlamentet kräver att alla politiska fångar ska friges.

3.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Gabons myndigheter att vidta alla nödvändiga åtgärder för att i alla sammanhang garantera respekten för demokrati, rättsstatsprincipen, god samhällsstyrning och principerna om mänskliga rättigheter, inbegripet yttrande- och pressfriheten, i enlighet med Gabons internationella skyldigheter.

4.  Europaparlamentet uppmanar alla politiska aktörer och de rättsliga myndigheter som är involverade i kontroverserna efter valet att visa ansvar och återhållsamhet och, i synnerhet, att avstå från uppvigling till våld.

5.  Europaparlamentet beklagar djupt att det överklagandeförfarande som ledde till att Ali Bongo utropades till vinnare i valet genomfördes utan insyn, och att författningsdomstolen underlät att på vederbörligt sätt ta hänsyn till de oegentligheter som konstaterats i vissa provinser, särskilt i Haut-Ogooué, Ali Bongos högborg.

6.  Europaparlamentet anser att det officiella resultatet av presidentvalet är ogenomskådligt och mycket tveksamt, vilket för med sig ett ifrågasättande av president Bongos legitimitet. Parlamentet beklagar att den styrande eliten i Gabon inte tog vara på den möjlighet som bjöds av presidentvalet för att visa det internationella samfundet att man kan anordna ett öppet och rättvist val och uppträda med största möjliga ansvarsfullhet genom hela valprocessen.

7.  Europaparlamentet begär därför att en omräkning ska hänvisas inte bara till författningsdomstolen utan även till Afrikanska unionen och FN. Parlamentet begär att Afrikanska unionens eftervalsuppdrag, som ursprungligen var planerat till september 2016, ska inledas.

8.  Europaparlamentet beklagar djupt att EU EOM, trots det samförståndsavtal som undertecknats med den gabonesiska regeringen, endast gavs begränsat tillträde till de centraliserade rösträkningarna i de lokala valkommittéerna och vid den nationella valkommissionens (Cenap) huvudkontor i Libreville och därefter till det konstitutionella överklagandeförfarandet, och att detta hindrade EU EOM från att kontrollera legitimiteten i presidentvalsprocessen.

9.  Europaparlamentet fördömer i skarpa ordalag trakasserierna och hoten mot medlemmar i Europeiska unionens EOM och de attacker där dess neutralitet och transparens har ifrågasatts, och uppmanar med kraft de gabonesiska myndigheterna att till fullo respektera och genomföra rekommendationerna i EU EOM:s slutrapport.

10.  Europaparlamentet påpekar att en fri opposition är grundläggande för alla demokratiska system och hållandet av rättvisa val. Parlamentet uppmanar myndigheterna i Gabon att främja och underlätta en politisk miljö som bygger på deltagande och ett flerpartisystem.

11.  Europaparlamentet noterar att en nationell dialog, på förslag av Ali Bongo, inleddes den 14 november 2016. Parlamentet påpekar dock att den ledande oppositionsföreträdaren, Jean Ping, vägrar att delta och vill inleda en egen nationell dialog. Parlamentet uttrycker därför reservationer i fråga om hur trovärdiga och relevanta dessa processer egentligen är, och betonar att man brådskande behöver ett öppet och insynsvänligt förlikningsförfarande för att få ett slut på krisen efter valet.

12.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Gabons regering att genomföra en grundlig och skyndsam reform av valförfarandet för att förbättra det, skapa full insyn och göra det trovärdigt. Parlamentet betonar att myndigheterna i Gabon måste se till att ett fullständigt och uppriktigt samarbete anordnas med alla relevanta nationella och internationella aktörer i syfte att säkerställa att det kommande parlamentsvalet är fullkomligt transparent och rättvist och hålls under fria, demokratiska, inkluderande och fredliga förhållanden.

13.  Europaparlamentet efterfrågar en oberoende och objektiv utredning av det valrelaterade våldet och anklagelserna om allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, och understryker att alla de ansvariga måste ställas inför rätta. Parlamentet uppmanar dessutom EU att i samarbete med FN och Afrikanska unionen fortsätta att noga övervaka den övergripande situationen i Gabon och rapportera alla fall av kränkningar av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Parlamentet noterar att på begäran av de gabonesiska myndigheterna har en preliminär utredning inletts vid Internationella brottmålsdomstolen (ICC) om våldsamheterna efter valet.

14.  Europaparlamentet uppmanar rådet att överväga att införa riktade sanktioner mot dem som är ansvariga för våldet och kränkningarna av de mänskliga rättigheterna efter valet, och för undergrävandet av den demokratiska processen i landet.

Demokratiska republiken Kongo

15.  Europaparlamentet beklagar djupt att den kongolesiska regeringen inte har klarat av att hålla presidentvalet inom den tidsrymd som konstitutionen förutsätter. Parlamentet upprepar sitt yrkande på att valet ska förrättas med framgång och i rätt tid, i full överensstämmelse med Kongos konstitution och Afrikanska stadgan om demokrati, val och samhällsstyrning, och håller fast vid att den kongolesiska regeringen har ansvaret för att säkerställa att valet hålls så snabbt som möjligt under förhållanden som medger insyn, trovärdighet och plats för alla väljare.

16.  Europaparlamentet uppmanar med kraft alla politiska aktörer att gå med i en fredlig och konstruktiv dialog, att förhindra att den aktuella politiska krisen på något som helst sätt fördjupas, och att avhålla sig från ytterligare våld och provokationer.

17.  Europaparlamentet välkomnar ansträngningarna från den nationella kongolesiska katolska biskopskonferensens (Cenco) sida för att skapa en bredare samsyn om en politisk övergång. Parlamentet noterar den överenskommelse som ingicks i slutet av december 2016 om att neka president Kabila en tredje ämbetsperiod som president och att begära att val ska äga rum före utgången av 2017.

18.  Europaparlamentet upprepar sin djupa oro över den försämrade människorättssituationen i Demokratiska republiken Kongo, det alltmer kringskurna utrymmet för politisk handlingsfrihet i landet och de hot som människorättsförsvarare, politiska meningsmotståndare och journalister utsätts för. Parlamentet fördömer de brutala angreppen på fredliga demonstranter.

19.  Europaparlamentet insisterar på regeringens skyldighet att respektera, skydda och främja sina medborgares mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Parlamentet erinrar om att yttrande-, förenings- och mötesfriheten ligger till grund för dynamiken i det politiska och demokratiska livet, och betonar att allt bruk av maktmedel mot fredliga demonstrationer bör förbjudas.

20.  Europaparlamentet yrkar på att de påstådda människorättskränkningarna i samband med protesterna ska undersökas fullständigt, genomgripande och med insyn, så att de ansvariga kan identifieras och ställas till svars.

21.  Europaparlamentet välkomnar antagandet av EU:s riktade sanktioner, inklusive reseförbud och frysning av tillgångar, mot dem som bär ansvaret för de våldsamma kraftåtgärderna och underminerandet av den demokratiska processen i Demokratiska republiken Kongo. Parlamentet uppmanar rådet att överväga att förlänga dessa restriktiva åtgärder i händelse av ytterligare våldsamheter.

22.  Europaparlamentet uppmanar EU:s delegation att fortsätta att noga övervaka utvecklingen i Demokratiska republiken Kongo.

°

°  °

23.  Europaparlamentet betonar att situationen i Gabon och Demokratiska republiken Kongo utgör ett allvarligt hot mot stabiliteten i den centralafrikanska regionen som helhet. Parlamentet upprepar sitt stöd till Afrikanska unionen i dess avgörande roll för att förhindra en politisk kris i regionen samt all ytterligare destabilisering i området kring de stora sjöarna.

24.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Afrikanska unionen, presidenterna, premiärministrarna och parlamenten i Demokratiska republiken Kongo och Gabon, FN:s generalsekreterare, FN:s råd för mänskliga rättigheter samt den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen.

Rättsligt meddelande