ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 457kWORD 49k
24.1.2017
PE598.438v01-00
 
B8-0127/2017

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно запазването на по-възрастните работници в активна заетост и предаването на знания


Доминик Мартен

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно запазването на по-възрастните работници в активна заетост и предаването на знания  
B8-0127/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че броят на възрастните хора на възраст 60 години и повече ще продължава да нараства (15 милиона днес, а според демографските проучвания – 20 милиона през 2030 г. и 24 милиона през 2060 г.)

Б.  като има предвид, че Комисията би желала да помогне на държавите членки да организират запазването на по-възрастните работници в активна заетост на работното място възможно най-дълго време;

В.  като има предвид, че Комисията припомня, че устойчивостта на пенсионните системи зависи от това и че е спешно да се приемат национални реформи в това отношение;

Г.  като има предвид, че познанията и житейските умения на възрастните хора, които са се обучавали през цялата продължителност на своята кариера, са безспорно ценни по отношение на управлението на знанията(1);

1.  призовава Комисията да насърчава държавите членки да стимулират предаването на умения между по-възрастните и най-младите работници, вместо да насърчава запазването на възрастните лица в активна заетост възможно най-дълго време;

2.  призовава Комисията да не насърчава удължаването на трудовия живот, защото зависи от всяко правителство да предприеме адекватни реформи, за да спаси националната пенсионна система.

(1)

Управлението на знанията (на английски: knowledge management) обхваща това предаване на познания между поколенията.

Правна информация