ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 460kWORD 60k
24.1.2017
PE598.440v01-00
 
B8-0129/2017

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно блокиране на присъединяването на Хърватия към Шенгенското пространство


Стийв Бриуа

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно блокиране на присъединяването на Хърватия към Шенгенското пространство  
B8-0129/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Европейската комисия се подготвя да предложи на Съвета интегрирането на Хърватия в Шенгенската информационна система (ШИС), като по този начин приближава тази страна към пълно присъединяване към Шенгенското пространство;

Б.  като има предвид, че принципът на свободно движение на хора в рамките на Шенгенското пространство стимулира нахлуването в Европа на джихадисти, идващи от Близкия изток;

В.  като има предвид, че мнозинството от нелегалните мигранти предпочитат маршрута през Балканите, за да достигнат до една от държавите – членки на ЕС, и като има предвид, че Хърватия представлява един от етапите на тяхното пътуване;

1.  отправя искане за блокиране на присъединяването на Хърватия към Шенгенското пространство;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на държавите членки.

Правна информация