ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 391kWORD 47k
26.1.2017
PE598.442v01-00
 
B8-0131/2017

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно подкрепа за опазването на културното наследство на етническите малцинства в Европа


Антанас Гуога, Хану Такула, Рамон Тремоза и Балселс, Марк Тарабела, Чарлз Танък

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно подкрепа за опазването на културното наследство на етническите малцинства в Европа  
B8-0131/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз, който се отнася до принципа на недискриминация,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че равенството между всички хора е основна ценност на Европейският съюз, който се стреми да гарантира равни права и равноправно упражняване на всички права за всички хора, живеещи в Европа;

Б.  като има предвид, че културното многообразие е един от основните принципи на Европейския съюз, залегнал в член 22 от Хартата на основните права, който гласи, че „Съюзът зачита културното, религиозното и езиковото многообразие“;

1.  подчертава, че зачитането на културното многообразие е съществен елемент от усилията за насърчаване на демократизацията, правата на човека и предотвратяването на конфликти;

2.  призовава Съюза да заяви ясно, че етническите малцинства в Европа, като например евреи, кримски караити, саами, роми и мюсюлмани, имат правото да изискват тяхното културно наследство да бъде зачитано и закриляно във всяка държава членка;

3.  настоятелно призовава държавите членки да отделят специално внимание на паметници, постройки, гробища и предмети на всекидневието, които са от голямо значение за културното наследство на малцинствените народи, и да се ангажират със засилено сътрудничество, като включват малцинствените народи в процеса за вземане на решения, засягащи тяхното културно наследство.

Правна информация