NÁVRH USNESENÍ
PDF 246kWORD 47k
26.1.2017
PE598.442v01-00
 
B8-0131/2017

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o podpoře zachování dědictví etnických menšin v Evropě


Antanas Guoga, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Marc Tarabella, Charles Tannock

Návrh usnesení Evropského parlamentu o podpoře zachování dědictví etnických menšin v Evropě  
B8-0131/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 21 Listiny základních práv Evropské unie o zákazu diskriminace,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že rovnost všech lidí je klíčovou hodnotou Evropské unie, která má za cíl zajistit všem lidem žijícím v Evropě rovná práva a rovné užívání práv;

B.  vzhledem k tomu, že kulturní rozmanitost je jednou ze základních zásad Evropské unie zakotvenou v článku 22 Listiny základních práv, v němž se uvádí, že: „Unie respektuje kulturní, náboženskou a jazykovou rozmanitost“;

1.  zdůrazňuje, že respekt ke kulturní rozmanitosti je nezbytným prvkem v úsilí o podporu demokratizace, lidských práv a předcházení konfliktům;

2.  vyzývá Unii, aby jasně prohlásila, že etnické menšiny v Evropě, jako jsou Židé, krymští Karaimové, Sámové, Romové a muslimové, mají právo na to, aby bylo jejich kulturní dědictví respektováno a chráněno ve všech členských státech;

3.  naléhavě vyzývá členské státy, aby věnovaly zvláštní pozornost památkám, budovám, hřbitovům a předmětům denní potřeby, které mají pro kulturní dědictví menšinových etnických skupin značný význam, a aby se zapojily do posílené spolupráce tím, že tyto skupiny nechají podílet se na všech rozhodovacích procesech, které se jejich kulturního dědictví týkají.

 

Právní upozornění