FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 154kWORD 47k
26.1.2017
PE598.442v01-00
 
B8-0131/2017

jf. forretningsordenens artikel 133


om støtte til bevarelsen af kulturarven for etniske minoriteter i Europa


Antanas Guoga, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Marc Tarabella, Charles Tannock

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om støtte til bevarelsen af kulturarven for etniske minoriteter i Europa  
B8-0131/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 21 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, som vedrører princippet om ikke-forskelsbehandling,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at alle menneskers lighed er én af Den Europæiske Unions kerneværdier, som tilsigter at sikre lige rettigheder og lige nydelse af rettigheder for alle personer, som bor i Europa;

B.  der henviser til, at kulturel mangfoldighed er ét af Den Europæiske Unions grundlæggende principper, jf. artikel 22 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, hvori det hedder, at "Unionen respekterer den kulturelle, religiøse og sproglige mangfoldighed";

1.  fremhæver, at respekten for kulturel mangfoldighed udgør et væsentligt led i indsatsen for at fremme demokratisering, menneskerettigheder og konfliktforebyggelse;

2.  opfordrer Unionen til klart at tilkendegive, at etniske minoriteter i Europa, såsom jøder, krim-karaittere, samere, romaer og muslimer, har ret til at få anerkendt og beskyttet deres kulturarv i enhver medlemsstat.

3.  opfordrer medlemsstaterne til at være særligt opmærksomme på mindesmærker, bygninger, begravelsespladser og brugsgenstande, som er af stor betydning for etniske mindretals kulturarv, og til at indgå i et forstærket samarbejde ved at inkludere dem i enhver beslutningsproces, der påvirker deres kulturarv.

Juridisk meddelelse