ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 457kWORD 47k
26.1.2017
PE598.442v01-00
 
B8-0131/2017

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τη στήριξη στη διαφύλαξη της κληρονομιάς των εθνοτικών μειονοτήτων στην Ευρώπη


Antanas Guoga, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Marc Tarabella, Charles Tannock

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη στήριξη στη διαφύλαξη της κληρονομιάς των εθνοτικών μειονοτήτων στην Ευρώπη  
B8-0131/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αρχή της απαγόρευσης διακρίσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα όλων των ατόμων συνιστά βασική αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει ως στόχο όλα τα άτομα που ζουν στην Ευρώπη να έχουν ίσα δικαιώματα και να απολαύουν αυτών των δικαιωμάτων ισότιμα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτιστική πολυμορφία αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς στο άρθρο 22 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αναφέρεται ότι «η Ένωση σέβεται την πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία»·

1.  επισημαίνει ότι ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας είναι ένα σημαντικό στοιχείο στρατηγικής για την προαγωγή του εκδημοκρατισμού, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της πρόληψης συγκρούσεων·

2.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να δηλώσει σαφώς ότι είναι δικαίωμα των εθνοτικών μειονοτήτων στην Ευρώπη, όπως των Εβραίων, των Καραϊτών της Κριμαίας, των Σάμι (Λαπώνων), των Ρομά, των Μουσουλμάνων, να γίνεται σεβαστή και να προστατεύεται η πολιτιστική κληρονομιά τους στα κράτη μέλη·

3.  προτρέπει τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα μνημεία, τα κτίρια, τα κοιμητήρια και τα καθημερινά αντικείμενα που έχουν μεγάλη σημασία για την πολιτιστική κληρονομιά των μειονοτικών πληθυσμών και να επιδιώξουν καλύτερη συνεργασία, περιλαμβάνοντάς τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά τους.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου