RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 150kWORD 41k
26.1.2017
PE598.442v01-00
 
B8-0131/2017

vastavalt kodukorra artiklile 133


etniliste vähemuste pärandi säilitamise toetamise kohta Euroopas


Antanas Guoga, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Marc Tarabella, Charles Tannock

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek etniliste vähemuste pärandi säilitamise toetamise kohta Euroopas  
B8-0131/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 21, mis käsitleb diskrimineerimiskeelu põhimõtet,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et kõikide inimeste võrdsus on Euroopa Liidu põhiväärtus, mille eesmärk on tagada võrdsed õigused ja õiguste võrdse kasutamise võimalus kõigile Euroopa elanikele;

B.  arvestades, et kultuuriline mitmekesisus kuulub Euroopa Liidu aluspõhimõtete hulka ning on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 22: „Liit austab kultuurilist, usulist ja keelelist mitmekesisust”;

1.  toonitab, et kultuurilise mitmekesisuse austamine on oluline osa demokratiseerimise ja inimõiguste toetamise ning konfliktide ennetamise jõupingutustest;

2.  kutsub liitu üles selgelt välja ütlema, et Euroopa etnilistel vähemustel, näiteks juutidel, Krimmi karaiimidel, saamidel, romadel ja moslemitel, on õigus nende kultuuripärandi austamisele ja kaitsmisele igas liikmesriigis;

3.  nõuab tungivalt, et liikmesriigid pööraksid erilist tähelepanu mälestusmärkidele, hoonetele, kalmistutele ja igapäevaselt kasutatavatele esemetele, mis on rahvusvähemuste kultuuripärandi seisukohalt väga olulised, ning teeksid vähemustega tihedat koostööd ja kaasaksid nad nende kultuuripärandit puudutavate otsuste tegemisse.

Õigusalane teave