PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 153kWORD 47k
26.1.2017
PE598.442v01-00
 
B8-0131/17

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


etnisten vähemmistöjen perinnön säilyttämisen tukemisesta Euroopassa


Antanas Guoga, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Marc Tarabella, Charles Tannock

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys etnisten vähemmistöjen perinnön säilyttämisen tukemisesta Euroopassa  
B8‑0131/17

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 artiklan syrjintäkiellon periaatteesta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  katsoo, että kaikkien ihmisten tasa-arvo on Euroopan unionin keskeinen arvo, jolla pyritään mahdollistamaan yhtäläiset oikeudet ja yhtäläinen oikeuksista nauttiminen kaikille Euroopassa asuville ihmisille;

B.  katsoo, että kulttuurinen monimuotoisuus on yksi Euroopan unionin perusperiaatteista, kuten perusoikeuskirjan 22 artiklassa todetaan: ”Unioni kunnioittaa kulttuurista, uskonnollista ja kielellistä monimuotoisuutta”;

1.  korostaa, että kulttuurisen monimuotoisuuden kunnioittaminen on olennainen osa strategiaa, jolla edistetään demokratiakehitystä ja ihmisoikeuksia ja torjutaan konflikteja;

2.  kehottaa unionia selkeästi vahvistamaan, että Euroopan etnisillä vähemmistöillä, kuten juutalaisilla, Krimin karaiiteilla, saamelaisilla ja romaneilla on oikeus siihen, että heidän kulttuuriperintöään jäsenvaltiossa kunnioitetaan ja suojellaan;

3.   kehottaa jäsenvaltioita kiinnittämään erityistä huomiota muistomerkkeihin, rakennuksiin, hautausmaihin ja jokapäiväisiin esineisiin, jotka ovat erittäin tärkeitä vähemmistöjen kulttuuriperinnölle, ja tekemään parempaa yhteistyötä osallistamalla vähemmistöt niiden kulttuuriperintöä koskevaan päätöksentekoon.

Oikeudellinen huomautus