PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 390kWORD 47k
26.1.2017
PE598.442v01-00
 
B8-0131/2017

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl paramos etninių mažumų paveldo išsaugojimui Europoje


Antanas Guoga, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Marc Tarabella, Charles Tannock

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl paramos etninių mažumų paveldo išsaugojimui Europoje  
B8-0131/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnį, susijusį su nediskriminavimo principu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi visų asmenų lygybė yra viena pagrindinių Europos Sąjungos vertybių, kuria siekiama užtikrinti lygias visų Europoje gyvenančių asmenų teises ir vienodas galimybes jomis pasinaudoti;

B.  kadangi kultūrų įvairovė yra vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos principų, įtvirtintų ES pagrindinių teisių chartijos 22 straipsnyje, kuriame pažymima, kad „Sąjunga gerbia kultūrų, religijų ir kalbų įvairovę“;

1.  pabrėžia, kad pagarba kultūrų įvairovei yra labai svarbus elementas siekiant skatinti demokratiją, žmogaus teises ir konfliktų prevenciją;

2.  ragina Sąjungą aiškiai nurodyti, kad etninės mažumos Europoje, pavyzdžiui, žydai, Krymo karaimai, samiai, romai ir musulmonai turi teisę į tai, kad jų kultūros paveldas būtų gerbiamas ir saugomas visose valstybėse narėse;

3.  primygtinai ragina valstybes nares skirti ypatingą dėmesį itin svarbiems mažumų kultūros paveldo objektams – paminklams, pastatams, kapinėms ir kasdienio gyvenimo daiktams, ir paskatinti mažumų atstovus tvirčiau bendradarbiauti įtraukiant juos į sprendimų, darančių poveikį jų kultūros paveldui, priėmimo procesą.

Teisinis pranešimas