REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 383kWORD 47k
26.1.2017
PE598.442v01-00
 
B8-0131/2017

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par atbalstu etnisko minoritāšu mantojuma saglabāšanai Eiropā


Antanas Guoga, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Marc Tarabella, Charles Tannock

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atbalstu etnisko minoritāšu mantojuma saglabāšanai Eiropā  
B8-0131/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 21. pantu, kas attiecas uz nediskriminēšanas principu,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā visu cilvēku līdztiesība ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām, ar kuru cenšas nodrošināt vienlīdzīgas tiesības un vienlīdzīgu tiesību izmantošanu visiem Eiropā dzīvojošiem cilvēkiem;

B.  tā kā kultūru daudzveidība ir viens no Eiropas Savienības pamatprincipiem, kā paredzēts Pamattiesību hartas 22. pantā, kurā teikts, ka “Savienība respektē kultūru, reliģiju un valodu daudzveidību”,

1.  uzsver, ka kultūras daudzveidības ievērošana ir būtiska centienu veicināt demokratizāciju, cilvēktiesības un konfliktu novēršanu sastāvdaļa;

2.  aicina Savienību skaidri norādīt, ka etniskajām minoritātēm Eiropā, piemēram, ebrejiem, Krimas karaīmiem, sāmiem, romiem un musulmaņiem, ir tiesības uz to, ka viņu kultūras mantojums jebkurā dalībvalstī tiek cienīts un aizsargāts;

3.  mudina dalībvalstis pievērst īpašu uzmanību pieminekļiem, celtnēm, kapsētām un ikdienas instrumentiem, kam ir liela nozīme minoritāšu cilvēku kultūras mantojumā, un ciešāk sadarboties ar minoritāšu pārstāvjiem, iesaistot viņus visos tādu lēmumu pieņemšanas procesos, kas skar viņu kultūras mantojumu.

 

Juridisks paziņojums