ONTWERPRESOLUTIE
PDF 155kWORD 47k
26.1.2017
PE598.442v01-00
 
B8-0131/2017

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de bescherming van het erfgoed van etnische minderheden in Europa


Antanas Guoga, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Marc Tarabella, Charles Tannock

Ontwerpresolutie over de bescherming van het erfgoed van etnische minderheden in Europa  
B8-0131/2017

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 21 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, dat betrekking heeft op het non-discriminatiebeginsel,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat gelijkheid van alle personen een kernwaarde is van de Europese Unie die ervoor moet zorgen dat alle in Europa woonachtige personen gelijke rechten hebben en gelijkelijk een beroep op deze rechten kunnen doen;

B.  overwegende dat culturele verscheidenheid een van de grondbeginselen is van de Europese Unie, zoals neergelegd in artikel 22 van het Handvest van de grondrechten, waarin het volgende is bepaald: "De Unie eerbiedigt de verscheidenheid van cultuur, godsdienst en taal";

1.  benadrukt dat respect voor culturele verscheidenheid een essentieel onderdeel is van de inspanning om democratisering, mensenrechten en conflictpreventie te bevorderen;

2.  roept de Unie op om duidelijk te verklaren dat etnische minderheden in Europa, zoals Joden, Karaïm, Samen, Roma en moslims, het recht hebben op eerbiediging en bescherming van hun cultureel erfgoed in alle lidstaten;

3.  spoort lidstaten aan om in het bijzonder aandacht te schenken aan monumenten, gebouwen, begraafplaatsen en gebruiksvoorwerpen die van groot belang zijn voor het cultureel erfgoed van minderheden, en in te zetten op een nauwere samenwerking met minderheden door ze te betrekken bij besluitvormingsprocessen die van invloed zijn op hun cultureel erfgoed.

Juridische mededeling