PROJEKT REZOLUCJI
PDF 313kWORD 47k
26.1.2017
PE598.442v01-00
 
B8-0131/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie wsparcia na rzecz ochrony dziedzictwa mniejszości etnicznych w Europie


Antanas Guoga, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Marc Tarabella, Charles Tannock

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie wsparcia na rzecz ochrony dziedzictwa mniejszości etnicznych w Europie  
B8-0131/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, dotyczący zasady niedyskryminacji,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że równość wszystkich osób stanowi podstawową wartość Unii Europejskiej, która dąży do zagwarantowania wszystkim osobom mieszkającym w Europie równych praw i równości w kwestii korzystania z praw;

B.  mając na uwadze, że różnorodność kulturowa jest jedną z podstawowych zasad Unii Europejskiej, zapisaną w art. 22 karty praw podstawowych, który stanowi, że „Unia szanuje różnorodność kulturową, religijną i językową”;

1.  podkreśla, że szacunek dla różnorodności kulturowej to istotny element starań na rzecz wspierania demokratyzacji, praw człowieka i zapobiegania konfliktom;

2.  apeluje do Unii o jednoznaczne stwierdzenie, że mniejszości etniczne w Europie, takie jak Żydzi, Karaimi krymscy, Lapończycy, Romowie i Muzułmanie, mają prawo do tego, aby ich dziedzictwo kulturowe było szanowane i chronione we wszystkich państwach członkowskich;

3.  apeluje do państw członkowskich o zwracanie szczególnej uwagi na pomniki, budynki, cmentarze i przedmioty codziennego użytku mające duże znaczenie dla dziedzictwa kulturowego członków mniejszości, a także o podejmowanie intensywnej współpracy polegającej na uwzględnianiu przedstawicieli mniejszości we wszystkich procesach decyzyjnych dotyczących ich dziedzictwa kulturowego.

Informacja prawna