PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 306kWORD 47k
26.1.2017
PE598.442v01-00
 
B8-0131/2017

v skladu s členom 133 Poslovnika


o podpori pri ohranjanju dediščine etničnih manjšin v Evropi


Antanas Guoga, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Marc Tarabella, Charles Tannock

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o podpori pri ohranjanju dediščine etničnih manjšin v Evropi  
B8-0131/2017

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju člena 21 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ki zadeva načelo nediskriminacije,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker je enakost vseh temeljna vrednota Evropske unije za zagotovitev enakih pravic in enakopravnega uživanja pravic vseh prebivalcev Evrope;

B.  ker je kulturna raznolikost eno od temeljnih načel Evropske unije v skladu s členom 22 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ki določa, da „Unija spoštuje kulturno, versko in jezikovno raznolikost“;

1.  poudarja, da je spoštovanje kulturne raznolikosti bistveni element prizadevanj za spodbujanje demokratizacije, človekovih pravic in preprečevanja konfliktov;

2.  poziva Unijo, naj jasno določi, da imajo etnične manjšine v Evropi, na primer judi, krimski karaiti, Sami, Romi in muslimani, pravico do spoštovanja in varstva njihove kulturne dediščine v vseh državah članicah;

3.  poziva države članice, naj posebno pozornost namenijo spomenikom, stavbam, pokopališčem in vsakdanjim predmetom, ki so izredno pomemben del kulturne dediščine pripadnikov manjšin, ter naj okrepljeno sodelujejo in jih vključujejo v postopke sprejemanja odločitev, povezanih z njihovo kulturno dediščino.

Pravno obvestilo