FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 155kWORD 47k
26.1.2017
PE598.442v01-00
 
B8-0131/2017

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om stöd till bevarandet av etniska minoriteters kulturarv i Europa


Antanas Guoga, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Marc Tarabella, Charles Tannock

Förslag till Europaparlamentets resolution om stöd till bevarandet av bevarandet av etniska minoriteters kulturarv i Europa  
B8-0131/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 21 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, som berör principen om icke-diskriminering,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Jämlikhet mellan alla människor är ett av Europeiska unionens grundläggande värden, som syftar till att garantera lika rättigheter och lika åtnjutande av rättigheter för alla personer som är bosatta i Europa.

B.  Kulturell mångfald är en av EU:s grundläggande principer, som stadfästs i artikel 22 i stadgan om de grundläggande rättigheterna, och lyder: ”Unionen ska respektera den kulturella, religiösa och språkliga mångfalden”.

1.  Europaparlamentet betonar att respekten för kulturell mångfald är en viktig del i insatserna för att främja demokratisering, mänskliga rättigheter och förebyggande av konflikter.

2.  Europaparlamentet uppmanar EU att tydligt förklara att etniska minoriteter i Europa, såsom judar, karaimer, samer, romer och muslimer, har rätt att få sitt kulturarv respekterat och skyddat i alla medlemsstater.

3.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ägna särskild uppmärksamhet åt monument, byggnader, begravningsplatser och bruksföremål som är av stor betydelse för minoriteters kulturarv, och att inleda ett fördjupat samarbete med minoriteter genom att låta dem delta i alla beslutsprocesser som påverkar deras kulturarv.

Rättsligt meddelande