ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 471kWORD 48k
3.1.2017
PE598.443v01-00
 
B8-0132/2017

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно опазването на гепардите


Мирей Д'Орнано, Софи Монтел

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно опазването на гепардите  
B8-0132/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 191 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че само четири подвида на Acinonyx jubatus (наричан по-долу „гепарда“) се срещат в Африка, както и че в Иран са останали по-малко от 50 екземпляра от вида Acinonyx jubatus venaticus;

 

Б.  като има предвид, че според проучване на научното списание Proceedings of the National Academy of Sciences от 21 ноември 2016 г. броят на гепардите е 7100 и 77% от местообитанията им се намират в незащитени зони, което ги поставя в непосредствена близост до пътния трафик и животновъдното производство;

 

1.  приветства програмите за опазване на гепардите, разработени от съответните държави на произход;

 

2.  насърчава държавите членки да увеличат броя на, а Комисията да подкрепи програмите за опазване на гепардите чрез Европейската асоциация на зоологическите градини и аквариумите и чрез постоянен контакт с държавите на произход на гепарда, за да се гарантират оптимални условия, особено по отношение на наличното пространство и обществения достъп;

 

3.  насърчава Комисията и държавите членки да подкрепят промяна в категоризацията на гепарда (включително и на всички подвидове) на „застрашен“ или на „критично застрашен“ в Червения списък на Международния съюз по опазване на природата.

Правна информация