PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 250kWORD 47k
6.2.2017
PE598.449v01-00
 
B8-0138/2017

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


rotuun, uskontoon ja kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän torjumisesta


Antanas Guoga, Michał Boni, Lynn Boylan, Péter Niedermüller, Hugues Bayet, Tiemo Wölken, Seb Dance, Hilde Vautmans, Marc Tarabella, Dietmar Köster, Brian Hayes, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Tibor Szanyi, Sajjad Karim, Ramon Tremosa i Balcells, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nessa Childers, Alfred Sant, Ismail Ertug, Bronis Ropė, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Mady Delvaux, Catherine Stihler, Jordi Solé, Beatriz Becerra Basterrechea, Pascal Arimont, Jasenko Selimovic, Gabriele Preuß, Julie Ward, Stefan Eck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Seán Kelly, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Jonás Fernández, Jeppe Kofod, Molly Scott Cato, Udo Bullmann, Lefteris Christoforou, Helga Trüpel, Georges Bach, Miltiadis Kyrkos, Georgi Pirinski, Gunnar Hökmark, Sirpa Pietikäinen, Francisco Assis, Ivan Štefanec, Jo Leinen, Liisa Jaakonsaari, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Christel Schaldemose, Petras Auštrevičius, Anna Maria Corazza Bildt, Doru-Claudian Frunzulică, Margrete Auken, Benedek Jávor, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthijs van Miltenburg

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys rotuun, uskontoon ja kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän torjumisesta  
B8-0138/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 14 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon vuoden 1951 pakolaissopimuksen 33 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  toteaa, että vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja pakolaisten asemaa koskevan vuoden 1967 pöytäkirjan allekirjoittaneet ja ratifioineet valtiot, Yhdysvallat mukaan lukien, ovat velvollisia kunnioittamaan pakolaisia koskevaa kansainvälistä oikeutta;

B.  toteaa, että 27. tammikuuta 2017 Yhdysvaltain presidentti allekirjoitti toimeenpanomääräyksen, jolla estetään seitsemän muslimienemmistöisen maan kansalaisten Yhdysvaltoihin tulo 90 päivän ajan ja keskeytetään Yhdysvaltain pakolaisohjelma 120 päivän ajaksi;

1.  korostaa, että kulttuurien monimuotoisuuden kunnioittaminen on olennainen osa demokratiakehityksen, ihmisoikeuksien ja konfliktien ennaltaehkäisyn edistämistä;

2.  korostaa, että päättäväinen taistelu terrorismia vastaan ei oikeuta tiettyä alkuperää olevien tai tiettyä uskontoa harjoittavien yleiseen epäilyyn;

3.  kehottaa EU:ta torjumaan turvapaikanhakijoiden rotuun, uskontoon tai kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää, joka on vakava ihmisoikeuksien ja oikeusturvan rikkomus.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö