Förfarande : 2017/2525(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0143/2017

Ingivna texter :

B8-0143/2017

Debatter :

PV 15/02/2017 - 4
CRE 15/02/2017 - 4

Omröstningar :

PV 15/02/2017 - 7.2
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 279kWORD 58k
8.2.2017
PE598.469v01-00
 
B8-0143/2017

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om ingående av det övergripande avtalet om ekonomi och handel (Ceta) mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan (2017/2525(RSP))


Gianni Pittella, Sorin Moisă för S&D-gruppen

Europaparlamentets resolution om ingående av det övergripande avtalet om ekonomi och handel (Ceta) mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan (2017/2525(RSP))  
B8-0143/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av förslaget till övergripande avtal om ekonomi och handel mellan Kanada och Europeiska unionen (Ceta),

–  med beaktande av förslaget till rådets beslut om ingående av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan,

–  med beaktande av den gemensamma förklaringen från det 16:e toppmötet mellan EU och Kanada den 30 oktober 2016,

–  med beaktande av det gemensamma tolkningsinstrumentet avseende det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada och Europeiska unionen och dess medlemsstater av den 27 oktober 2016,

–  med beaktande av de 38 uttalanden som ska införas i rådets protokoll av den 27 oktober 2016,

–  med beaktande av sin resolution av den 8 juni 2011 om handelsförbindelserna mellan EU och Kanada(1),

–  med beaktande av slutrapporten från bedömningen av konsekvenserna för hållbar utveckling avseende förhandlingarna om Ceta från juni 2011,

–  med beaktande av kommissionens meddelande Handel för alla - Mot en mer ansvarsfull handels- och investeringspolitik (COM(2015)0497),

–  med beaktande av sin resolution av den 28 juni 2016 om en ny framåtblickande och innovativ strategi för handel och investeringar(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 8 juli 2015 om förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar(3),

–  med beaktande av sin resolution av den 25 november 2010 om mänskliga rättigheter samt sociala normer och miljönormer i internationella handelsavtal(4),

–  med beaktande av sin resolution av den 25 november 2010 om företagens sociala ansvar och miljöansvar vid internationella handelsavtal(5),

–  med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 207.3, 218 och 168 och 191 avseende försiktighetsprincipen,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Förhandlingarna mellan EU och Kanada om ett övergripande avtal om ekonomi och handel (Ceta) avslutades i oktober 2014, efter sju års förhandlingar, och det slutliga undertecknandet skedde den 30 oktober 2016.

B.  Ceta är EU:s första övergripande ekonomiska avtal med ett högindustrialiserat västland, vilket ger EU:s exportörer nya exportmöjligheter som skulle kunna främja arbetstillfällen och tillväxt i EU. Det finns en risk för att vissa känsliga sektorer skulle kunna påverkas negativt av avtalet.

C.  EU och Kanada är likasinnade partner som delar samma grundläggande värderingar, däribland respekt för den mänskliga värdigheten, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter samt skydd av hälsa och säkerhet och miljön liksom kulturell och språklig mångfald, mediefrihet och pluralism. Allt detta står angivet i ingressen till avtalet.

D.  Ceta kommer att leda till att tullarna avskaffas för 98,6 procent av alla kanadensiska tullpositioner och 98,7 procent av EU:s tullpositioner, och industritullarna kommer helt av avvecklas. Kanada kommer att avskaffa 90.9 procent av tullpositionerna för jordbruksprodukter efter att avtalet har trätt i kraft, och EU kommer att på motsvarande sätt avskaffa 93,8 procent. Vissa känsliga produkter inkluderas genom tullkvoter eller exkluderas helt, och EU utökar sina importkvoter för fläsk och hormonfritt nötkött. För Kanadas del innebär Ceta att landets provinser för första gången öppnar sina upphandlingsmarknader för utländska budgivare, vilket innebär ökade möjligheter för EU. Ceta gör det möjligt att använda miljö- och arbetsrättskriterier i offentliga upphandlingskontrakt.

E.  Ceta kommer att förbättra rörligheten för arbetstagare genom att göra det enklare för företag att tillfälligt flytta personal mellan EU och Kanada och genom att främja avtal om ömsesidigt erkännande som gör det möjligt för kvalificerade arbetstagare att arbeta både i EU och i Kanada.

F.  Ihållande kritik och skepsis från allmänhetens sida mot hur handelsförhandlingarna har genomförts har resulterat i nya högre insynsnivåer i andra EU-handelsavtal, med bättre tillgång till handlingar, regelbunden rapportering om förhandlingar och förbättrad kommunikation. Ytterligare förbättringar behöver göras. Ceta-förhandlingarna har visat att handelsavtal inte längre kan förhandlas bakom stängda dörrar.

G.  Såväl Kanadas parlament som Europaparlamentet har aktivt och regelbundet övervakat och utformat förhandlingarna och framfört idéer och farhågor under hela förfarandet på grundval av återkoppling och kontakter med allmänheten, fackföreningar, små och medelstora företag och andra grupper i det civila samhället.

H.  Organisationer i det civila samhället kommer att involveras i diskussionerna om avtalets aspekter om hållbar utveckling genom Cetas forum för det civila samhället. Vid sammansättningen av sådana forum måste man alltid främja en balanserad representation av relevanta aktörer och andra berörda parter. Ceta är ett av EU:s första handelsavtal som omfattar en skyldighet för varje part att ta hänsyn till synpunkter från allmänheten om frågor rörande hållbar utveckling med koppling till Ceta.

I.  En fri och rättvis handel bidrar på ett betydande sätt till välstånd och kan användas som ett instrument för att främja en agenda för social rättvisa och hållbar utveckling både i EU och i resten av världen. Ceta skulle kunna utgöra en möjlighet för EU och dess medlemsstater att ytterligare främja höga EU-standarder framför allt gällande arbetstagarrättigheter, miljöskydd, konsumenträttigheter och det offentliga välfärdssystemet i sina handelsavtal. En sanktionsbaserad mekanism för att komma tillrätta med överträdelser har dock inte inkluderats i Ceta, men båda parter har kommit överens om att ta upp denna fråga i samband med en tidig översyn.

J.  Frihandel som en viktig del av globaliseringen har diskuterats flitigt i den offentliga debatten, och det civila samhället har uttryckt betänkligheter vad gäller Cetas eventuella negativa följder för konsumenterna och vad gäller att företag skulle kunna få de flesta fördelarna. Olika studier som använder sig av olika metoder visar skilda resultat vad gäller Cetas inverkan på skapandet av arbetstillfällen. I EU är det nödvändigt att förbättra de verktyg som kan hjälpa arbetstagare som förlorar sina jobb till följd av globaliseringen att anpassa sig till nya möjligheter och ändringar, bl.a. till följd av bilaterala handelsavtal som Ceta. De måste också kompletteras med ytterligare mekanismer som kan föregripa negativa följder.

K.  Ceta bevarar EU:s och dess medlemsstaters möjlighet att anta och tillämpa sina egna lagar och förordningar för att uppnå legitima offentliga politiska mål såsom skyddet och främjandet av folkhälsan, samhällstjänster, utbildning, säkerhet, miljö, allmän moral, socialt skydd och konsumentskydd, personlig integritet, dataskydd och främjande av kulturell mångfald. EU och Kanada har särskilt lagt sig vinn om att se till att avtalstexten och det gemensamma tolkningsinstrumentet uttryckligen speglar deras gemensamma överenskommelse att regeringarna och parlamenten inte bör och inte kommer att hindras från att bedriva legitim offentlig politik.

L.  Ceta tillerkänner medlemsstaterna rätten på alla nivåer att definiera och tillhandahålla allmänna tjänster vad gäller bl.a. nationell hälso- och sjukvård, utbildning, samhällstjänster, bostäder och vattenförsörjning. EU och dess medlemsstater förbehåller sig rätten att anta eller ändra åtgärder som avser sådana tjänster som erhåller offentlig finansiering eller annan typ av offentligt stöd. I sin resolution av den 8 juni 2011 uttryckt parlamentet sin åsikt att användningen av ”negativa listor” i Ceta bör ses som ett undantag och inte fungera som ett precedensfall för framtida handelsförhandlingar. WTO:s allmänna avtal om handel med tjänster (Gats) bygger på positiva listor.

M.  Det har uttryckts ihållande tvivel om behovet av ett skiljedomsförfarande för investeringstvister mellan två mogna demokratier. Ursprungligen innehöll Ceta ett ad hoc-tvistlösningssystem (den så kallade mekanismen för tvistlösning mellan investerare och stat), som ådrog sig skarp offentlig kritik för att inte nå rätt balans mellan att skydda investerare och säkra EU:s och medlemsstaternas rätt och möjlighet att reglera i allmänhetens intresse och för dess bristande insyn och bristande garantier för skiljedomarnas opartiskhet och yrkeskompetens.

N.  Som en följd av S&D-gruppens ledande roll i Europaparlamentet och det civila samhällets och allmänhetens farhågor om mekanismen för tvistlösning mellan investerare och stat begärde parlamentet att den skulle slopas, vilket ledde till att kommissionen i september 2015 föreslog att mekanismen skulle ersättas med ett system för investeringsdomstolar. I Ceta utgör denna investeringsdomstol ett stort steg framåt när det gäller hur investeringstvister löses. Den säkerställer att det inrättas en permanent tribunal med domare som slumpmässigt tillsätts för varje fall, en permanent överprövningstribunal, strikta regler om intressekonflikter och en uppförandekod som kan verkställas av ordföranden för Internationella domstolen. Ytterligare delar av investeringsdomstolen måste förbättras så snart som möjligt innan den slutliga anmälan om Cetas ikraftträdande görs i enlighet med artikel 30.7 andra stycket, såsom förbättringar av förfarandet för utnämning av domare och ersättningen till dem, en fullständig uppsättning regler för etiskt uppförande och sanktionsmekanismen för den händelse dessa regler inte följs.

O.  Ceta har förbättrat några väsentliga bestämmelser om investeringsskydd. Stärkta bestämmelser avseende insyn ger lämpliga garantier för att tvister inte längre kommer att lösas ”bakom stängda dörrar”. De reformerade bestämmelserna om investeringsskydd, liksom investeringsdomstolen, i den form den är införd i Ceta, kommer att ersätta åtta befintliga bilaterala investeringsavtal mellan medlemsstater och Kanada, vilka tidigare har föranlett farhågor om bristande insyn och tillräckliga garantier för staters rätt att reglera, och vilka inkluderar det skadliga systemet för tvistlösning mellan investerare och stat.

P.  Uttryckligt erkännande av rätten att reglera, vilket ursprungligen endast angavs i ingressen till Ceta, infördes i den slutliga texten med avsikten att undvika risken för att lagstiftningsarbetet saktar in, då staterna känner sig hindrade från att vidta legitima åtgärder inom den offentliga politiken och från att reglera i syfte att uppnå legitima offentliga politiska mål på sådana områden som folkhälsa, säkerhet, miljö, allmän moral, socialt skydd och konsumentskydd samt främjande av kulturell mångfald.

Q.  Den belgiska nationella regeringen har åtagit sig att se till att investeringsdomstolen granskas av Europeiska unionens domstol för att kontrollera om den är förenlig med unionslagstiftningen.

R.  Kommissionen förväntas formellt begära mandat att inleda förhandlingar om den multilaterala investeringsdomstolen före utgången av 2017. De nationella parlamenten bör ha detta i åtanke när de utvärderar Ceta under kommande år. Europaparlamentet måste spela en central roll vid fastställandet av EU:s ståndpunkt under dessa förhandlingar.

S.  EU och Kanada har i Ceta bekräftat sitt gemensamma mål att tillsammans med andra handelspartner sträva efter att inrätta en multilateral investeringstribunal och överprövningsmekanism. EU och Kanada träffades i Genève den 13 december 2016, med företrädare för tredjeländer, i syfte att tillsammans föreslå inrättandet av ett enda permanent multilateralt organ för tvistlösning, och därmed gå ännu längre ifrån det ad hoc-system för tvistlösning mellan investerare och stat som för närvarande ingår i ca 3 200 aktuella investeringsavtal. Detta bör också omfatta att man undersöker möjligheten för andra aktörer att använda det multilaterala organet för att stämma investerare.

T.  Kanada har förpliktigat sig att oförtröttligt fortsätta sitt arbete med att ratificera och genomföra alla Internationella arbetsorganisationens (ILO) grundläggande konventioner. Under förhandlingarna om Ceta ratificerade landet tre ILO-konventioner. Kanada har inlett, men ännu inte slutfört, en intern process för att ratificera konvention nr 98 om organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten.

U.  De 145 europeiska geografiska beteckningar som hittills i stor utsträckning varit oskyddade kommer nu att åtnjuta skydd på den kanadensiska marknaden. Dessutom finns det en möjlighet att öka detta antal för att täcka in nya geografiska beteckningar, i syfte att skydda några av EU:s mest kända produkter, främja möjligheter för små och medelstora företag och upprätthålla konsumentskyddet. Ceta innebär ingen ändring av EU:s lagstiftning om riskbedömning och tillståndsgivning, märkning och spårbarhet vad gäller genetiskt modifierade livsmedel. Användningen av genetiskt modifierade organismer eller kemiska behandlingar är fortfarande en kontroversiell fråga i EU.

V.  Cetas gemensamma kommitté, som leds gemensamt av Kanadas minister för internationell handel och den handelsansvarige kommissionsledamoten, kommer att samla företrädare för båda parter för att övervaka och underlätta genomförandet och tillämpningen av avtalet och ha uppsikt över arbetet i särskilda kommittéer och andra organ som inrättats enligt Ceta. Kommitténs beslut får inte innebära en skyldighet för EU:s institutioner att anta eller ändra unionslagstiftningen. Europaparlamentets befogenheter enligt EU-fördragen måste till fullo respekteras. Parlamentet måste ha lämpliga möjligheter att granska genomförandet av Ceta, och i synnerhet den gemensamma kommitténs beslut.

1.  Europaparlamentet anser att EU:s handelspolitik måste bidra till att skapa anständiga arbeten och hållbar utveckling, upprätthålla EU-standarder, säkerställa offentliga tjänster och iaktta demokratiska förfaranden samtidigt som EU:s exportmöjligheter främjas. Målen i Ceta är en grund för utvecklingen av en progressiv agenda för global handel baserad på EU:s och Kanadas gemensamma värderingar, inbegripet skyddet av mänskliga rättigheter och en hög skyddsnivå för konsumenter, arbetstagare och miljön. Kanada och EU har enats om att inte försvaga eller minska skyddsnivån för arbetstagare eller miljön för att uppmuntra handel och locka till investeringar.

2.  Europaparlamentet beklagar att texten i Ceta inte är tydlig med att befintliga offentliga tjänster och alla sådana tjänster som kan uppstå i framtiden inte omfattas av bestämmelserna i Ceta. Det är dock glädjande att samtliga parter utfäst att EU och dess medlemsstaters regeringar på alla nivåer bibehåller rätten att fastställa, tillhandahålla och reglera offentliga tjänster, inbegripet inom områdena hälso- och sjukvård, utbildning, sociala tjänster, bostäder och vattenförsörjning. Parlamentet påminner om att Ceta inte ålägger regeringarna att privatisera någon tjänst och inte heller hindrar dem från att låta tjänster som tidigare privatiserats återgå till att bli offentligt ägda, förvaltade eller på annat sätt kontrollerade. Som princip är en metod baserad på en positiv lista som i Gats alltid att föredra.

3.  Europaparlamentet noterar åtagandena om handel och hållbar utveckling i Ceta, vilket inbegriper åtaganden om att uppnå högsta möjliga skydd för arbetstagarrättigheter och miljön. Parlamentet beklagar att en sanktionsbaserad mekanism inte har inkluderats i Ceta, men förväntar sig att Ceta kommer att leda till påtagliga positiva resultat för att maximera nyttan för arbetstagare och miljön. Parlamentet uppmanar därför båda parter att senast i mitten av 2017 enas om ett förslag för att förbättra den faktiska verkställbarheten av bestämmelserna i Ceta om handel, arbete och miljö, särskilt genom införandet av en lämplig sanktionsmekanism. Parlamentet betonar den stora betydelse som intressenter, inbegripet fackföreningar, arbetstagarorganisationer och miljögrupper, måste ha vid bedömningen och översynen av genomförandet av Ceta, i synnerhet via forumet för det civila samhället och inhemska rådgivargrupper. Bedömningen och översynen av de arbetsrättsliga och miljömässiga standarderna bör inte begränsas till de kapitel som specifikt behandlar dessa frågor, utan bör på ett övergripande sätt ta upp dessa områden och andra områden i avtalet, såsom investeringar, handel med tjänster, regleringssamarbete, offentlig upphandling om arbete och miljönormer. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att fullt ut stödja sådana reformer av bestämmelserna om handel och hållbar utveckling.

4.  Europaparlamentet noterar att Kanada gör framsteg i processen med att ratificera ILO:s konvention 98 om organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten, och erkänner att huvudprinciperna i konventionen redan ingår i den kanadensiska arbetsrätten. Parlamentet förväntar sig dock att konventionen ratificeras i sin helhet snarast möjligt och uppmanar rådet att inte skicka det slutliga meddelandet om att Ceta trätt i kraft, i enlighet med artikel 30.7 andra stycket, förrän Kanada har slutfört ratificeringsförfarandet för konvention 98.

5.  Europaparlamentet noterar att EU:s försiktighetsprincip enligt EU-fördragen kommer att fortsätta gälla, vilket tryggar EU:s och medlemsstaternas rätt att tillämpa sina grundläggande principer avseende regleringsverksamhet. Parlamentet fäster största vikt vid kommissionens förklaring i fråga om skyddet av försiktighetsprincipen i Ceta (uttalande 7 av de uttalanden som ska tas till rådets protokoll), och särskilt uttalandet att ”ingenting i Ceta förhindrar tillämpningen av försiktighetsprincipen i Europeiska unionen i enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. Parlamentet understryker med skärpa att all import från Kanada till EU måste iaktta alla EU-normer. Regleringssamarbete i Ceta kan ske på frivillig grund. Samarbetet får inte undergräva den interna lagstiftningsprocessen i EU, inbegripet lämpliga samråd med EU-aktörer, och inte heller på något sätt påverka parlamentets befogenheter enligt EU-fördragen.

6.  Europaparlamentet påminner om att Ceta innehåller definitioner av standarder för investeringsskydd och en uttrycklig hänvisning till staternas rätt att lagstifta i syfte att uppnå legitima politiska mål, på områden såsom skyddet av folkhälsan, den allmänna säkerheten, miljön, allmän moral, socialt skydd, konsumentskydd och främjandet och skyddet av kulturell mångfald. Parlamentet påminner om Ceta-parternas uttryckliga erkännande av att ifall en part lagstiftar på ett sätt som inverkar negativt på en investering eller på en investerares förväntningar om vinst, strider inte detta mot standarderna för investeringsskydd och ger därför inte rätt till ersättning. Risken för en dämpning av lagstiftningsarbetet är dock inte fullständigt undanröjd i Ceta. Parlamentet uppmanar kommissionen att vid behov fullt ut använda sig av de bindande tolkningarna av standarderna för investeringsskydd för att säkerställa att tolkningen återspeglar EU:s och Kanadas intentioner, enligt det gemensamma tolkningsinstrumentet, att Ceta inte ska leda till att utländska investerare behandlas förmånligare än inhemska investerare.

7.  Europaparlamentet begär att få bli fullt involverat i alla stadier av inrättandet och framtida översyner av investeringsdomstolen, inklusive utnämningen av domare till domstolen och överprövningsdomstolen, bl.a. för att säkerställa domarnas oberoende och kompetens samt övervaka organisationsaspekter såsom domarlöner. Kommissionen och rådet uppmanas att se till att parlamentet involveras i att fastställa tydliga uppföranderegler för kandidater till posten som ledamot av domstolen eller överprövningsdomstolen samt sanktionsmekanism om uppförandereglerna inte följs, för att säkerställa full respekt för den dömande maktens oberoende. Det är beklagligt att frågan om inrättandet av investeringsdomstolen, inbegripet alla ovanstående frågor, inte var färdigbehandlade innan Ceta-texten lades fram för parlamentet för godkännande. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att fullt ut stödja tillvägagångssättet i samband med genomförandet av investeringsdomstolen.

8.  Europaparlamentet noterar att den belgiska nationella regeringen har åtagit att vända sig till Europeiska unionens domstol för att kontrollera om investeringsdomstolen är förenlig med unionslagstiftningen. Parlamentet uppmanas att lämna skriftliga observationer, på grundval av artikel 141.4 i arbetsordningen, om detta framtida rättsfall.

9.  Europaparlamentet finner det mycket glädjande att Kanada fullt ut ansluter sig till målet att uppnå en multilateral lösning på frågan om investeringsskydd och har blivit en nära partner till EU och aktivt bidrar till förverkligandet av detta, vars syfte är att komma till rätta med inkonsekvenser och fragmenteringen av tusentals olika internationella investeringsavtal som för närvarande är i kraft internationellt. Parlamentet anser att den nya ömsesidigt överenskomna investeringsdomstolen i Ceta är första steget mot detta mål, och menar att perioden fram till dess att avtalet helt trätt i kraft, under vilken det nya systemet inte tillämpas provisoriskt, måste användas till att vidta alla åtgärder som krävs för att slutgiltigt trygga de offentligt utnämnda domarnas oberoende och säkerställa vederbörliga etiska regler.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att regelbundet uppdatera parlamentet om den provisoriska tillämpningen av Ceta genom att varje år offentliggöra en ingående genomföranderapport för att säkerställa att Ceta står för anständiga arbeten, arbetstagarrättigheter och miljöskydd. Kommissionen uppmanas på nytt att inrätta särskilda indikatorer för att säkerställa övervakningen av genomförandet av avtal såsom Ceta och hur det påverkar olika europeiska branschers och sektorers marknadsandel.

11.  Europaparlamentet noterar att Ceta inkluderar några känsliga jordbrukssektorer, såsom nötkött och fläsk, genom tullkvoter. I kommissionens studie om handelsavtals kumulativa ekonomiska konsekvenser för EU:s jordbruk poängterades att dessa produkter är extremt känsliga och att de behöver skyddas. EU:s handelspolitik måste lägga största vikt vid lokala producenter och familjejordbruk och deras känslighet.

12.  Europaparlamentet påminner om att många utvecklingsländer åtnjuter tullförmåner från EU och Kanada. Kommissionen uppmanas därför att noga övervaka och regelbundet rapportera till parlamentet om hur Ceta påverkar utvecklingsländerna, särskilt med avseende på eventuell urholkning av förmåner, omläggning av handeln och uppnåendet av målen för hållbar utveckling. Kommissionen uppmanas att stödja initiativ som främjar utvecklingsländernas inkludering i globala värdekedjor och möjligheter som Ceta bidrar till, och att använda relevanta utvecklingsinstrument såsom Aid for Trade.

13.  Europaparlamentet lovordar EU:s och Kanadas gemensamma åtagande att samarbeta och gå i bräschen för handelsrelaterade miljöfrågor inom ramen för Ceta, särskilt genomförandet av Parisavtalet. Kommissionen uppmanas att använda översynsmekanismen för att ytterligare klargöra konkreta samarbetssätt inom ramen för Ceta, särskilt vad gäller målen för växthusgasutsläpp, inklusive genom en sanktionsbaserad mekanism.

14.  Europaparlamentet anser att centrala öppenhetsstandarder avseende skattesystem bör vara bindande och vägleda EU:s handelspolitik och handelsavtal. Kommissionen uppmanas att i alla handels- och partnerskapsavtal införa klausuler om god samhällsstyrning, med en särskild hänvisning till efterlevnad av relevanta OECD-rekommendationer på skatteområdet (t.ex. BEPS-initiativet), och att säkerställa att handels- och partnerskapsavtal inte kan missbrukas av företag eller mellanhänder för att undvika och fly från skatter eller tvätta intäkter från olagliga verksamheter.

15.  Europaparlamentet begär att det kommande interinstitutionella avtalet om internationella förhandlingar ger parlamentet full befogenhet att granska genomförandet av Ceta, framför allt genom den gemensamma kommitténs beslut.

16.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt Kanadas federala regering och parlament och de kanadensiska provinsernas och territoriernas regeringar och parlament.

(1)

EUT C 380 E, 11.12.2012, s. 20.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2016)0299.

(3)

Antagna texter, P8_TA(2015)0252.

(4)

EUT C 99 E, 3.4.2012, s. 31.

(5)

EUT C 99 E, 3.4.2012, s. 101.

Rättsligt meddelande