Процедура : 2017/2525(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0146/2017

Внесени текстове :

B8-0146/2017

Разисквания :

PV 15/02/2017 - 4
CRE 15/02/2017 - 4

Гласувания :

PV 15/02/2017 - 7.2
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 485kWORD 47k
8.2.2017
PE598.472v01-00
 
B8-0146/2017

за приключване на разисквания по изявление на Комисията

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно сключване на всеобхватно икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада (2017/2525(RSP))


Манфред Вебер, Артис Пабрикс, Даниел Каспари, Салваторе Чику, Кристофер Фелнер, Данута Мария Хюбнер, Франк Пруст, Годеливе Квистхауд-Ровол, Вивиан Рединг, Фернанду Руаш, Токиа Саифи, Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра, Ярослав Валенса, Херман Винклер от името на групата PPE
Дейвид Камбъл Банърман, Ема Маккларкин, Сандер Лонес, Ян Захрадил, Йоахим Щарбати, Анна Елжбета Фотига от името на групата ECR
Ги Верхофстад, Марите Схаке, Рамон Тремоза и Балселс, Хану Такула, Дита Харанзова, Фредерик Рийс, Йоханес Корнелис ван Бален, Силви Гулар, Мортен Льокегор, Александър Граф Ламбсдорф, Фредрик Федерлей, Нилс Турвалдс, Ангелика Млинар, Хилде Вотманс, Гезине Майснер, Сесилия Викстрьом, София ин 'т Велд, Петрас Аущревичюс, Йозо  Радош от името на групата ALDE

Резолюция на Европейския парламент относно сключване на всеобхватно икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада (2017/2525(RSP))  
B8-0146/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид указанията за водене на преговори от 24 април 2009 г., издадени от Съвета на Европейския съюз, както и препоръката на Комисията до Съвета от 20 декември 2010 г. относно изменението на указанията за водене на преговори и последващото изменение от 14 юли 2011 г., внесено от Съвета,

–  като взе предвид своята резолюция от 8 юни 2011 г. относно търговските отношения между ЕС и Канада(1),

–  като взе предвид Правно становище 259/16 от 1 юни 2016 г. на Правната служба на Европейския парламент относно съвместимостта с Договорите на разпоредби относно уреждането на инвестиционни спорове в търговските споразумения, договаряни от Европейския съюз, по-конкретно във връзка с всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС),

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета от 5 юли 2016 г. относно подписването и сключването на ВИТС като „смесено“ споразумение,

–  като взе предвид решението на Съвета от 5 октомври 2016 г. за временно прилагане на ВИТС,

–  като взе предвид съвместния тълкувателен инструмент на ЕС и Канада относно ВИТС, одобрен от Съвета при подписването на 28 октомври 2016 г., който ще осигури обвързващо тълкуване на ВИТС в съответствие с член 31 от Виенската конвенция за правото на договорите,

–  като взе предвид тридесет и осемте изявления и декларации, вписани в протокола на заседанието на Съвета по повод на приемането от страна на Съвета на решението за разрешаване на подписването на ВИТС,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че добрите търговски споразумения, определящи ясни правила за търговските и инвестиционните потоци, трябва да формират световни стандарти с цел да носят ползи за гражданите чрез работни места и растеж за икономиката на ЕС и да спомагат за поддържането на проспериращо бъдеще;

Б.  като има предвид, че в момент, когато е трудно да бъдат договорени многостранни търговски споразумения, двустранните споразумения играят важна роля за пораждането на икономически растеж и заетост;

В.  като има предвид, че ЕС трябва да работи заедно със споделящите неговите възгледи държави за укрепване на основаната на правила световна система, особено откакто многостранната система е все по-често под натиск;

Г.  като има предвид, че Канада и ЕС са изключително важни партньори и съюзници, с общи ценности и обща вяра в отворените, демократични, либерални общества и в значението на основаната на правила търговия; като има предвид също така, че и двете страни целят задълбочаване на многостранното и двустранното си сътрудничество в областта на външната политика;

Д.  като има предвид, че ВИТС е най-съвременното, прогресивно и широкообхватно търговско споразумение, договаряно от ЕС досега;

Е.  като има предвид, че приоритетите, определени в неговата резолюция от 8 юни 2011 г., са отразени в резултата от преговорите;

Ж.  като има предвид, че преговорите за ВИТС започнаха през 2009 г. въз основа на мандат, предоставен с единодушие от всички държави членки;

З.  като има предвид, че ВИТС дава възможност за достъп до нови пазари, по-голям избор за потребителите и възможности за инвестиции, като същевременно се запазват високи стандарти както в Канада, така и в ЕС, премахва се по-голямата част от ненужните пречки пред търговията и се гарантира правото на регулиране с оглед на легитимни цели на обществения ред;

И.  като има предвид, че наред с другото ВИТС премахва митата, дава на европейските дружества достъп до канадския пазар на обществени поръчки, защитава 145 европейски географски означения и повишава прозрачността на административните и митническите процедури;

Й.  като има предвид, че ВИТС може да допринесе за по-нататъшното развитие на международните трудови стандарти и на стандартите в областта на околната среда, по-специално чрез определяне на правила относно устойчивото развитие и опазването на климата;

К.  като има предвид, че с оглед на изразената от гражданското общество и от Европейския парламент загриженост във връзка с уреждането на спорове между инвеститорите и държавата (УСИД), страните се споразумяха то да бъде премахнато от текста и да бъде заменено от нов модел за разрешаване на инвестиционни спорове – съдебната система за инвестициите;

Л.  като има предвид, че преговорите за ВИТС допринесоха значително за либерализацията на визовия режим за гражданите на Румъния и България;

М.  като има предвид, че преговорите за ВИТС показаха, че един по-приобщаващ процес може да доведе до по-добри резултати, което води до важни заключения относно необходимостта от по-голяма прозрачност на търговските преговори като цяло;

1.  приветства всеобхватното икономическо и търговско споразумение с Канада като най-модерното, широкообхватно и амбициозно търговско споразумение, договаряно от ЕС досега, от което биха могли да бъдат извлечени значителни ползи за гражданите и предприятията, и особено малките и средните предприятия;

2.  призовава за бърз ратификационен процес в националните и регионалните парламенти на държавите членки, за да се гарантира, че европейските и канадските граждани ще започнат да се възползват от предимствата на ВИТС възможно най-скоро;

3.  подчертава факта, че това споразумение е възможност за определяне на правила и стандарти за световната търговия съвместно с най-силния партньор на ЕС, като се гарантира, че социалните и трудовите стандарти и стандартите в областта на околната среда не са изложени на опасност при определяне на условията за растеж и създаване на работни места;

4.  счита, че ВИТС изпраща важно послание до другите търговски партньори относно начините, по които ЕС би желал да определя световните правила и стандарти и че ЕС поддържа ангажимента си за отваряне на пазарите и за основана на правила търговия, особено в момент на несигурност в областта на търговската политика;

5.  подчертава, че, както е в случая с ВИТС, всички бъдещи търговски споразумения следва да включват подходящи мерки по отношение на чувствителни продукти, включително селскостопански стоки, както и предпазни клаузи, които трябва да се прилагат в случай на смущения на пазара;

6.  припомня, че ВИТС не изисква от правителствата да приватизират обществени услуги, нито възпрепятства възможността услуги, които преди това са били приватизирани, да станат отново обществени или да бъдат управлявани или контролирани по друг начин от публичен орган;

7.  приветства новия модел на Комисията за разрешаване на инвестиционни спорове – съдебната система за инвестициите, която е съществена промяна в сравнение с УСИД, поради това че се предвижда създаването на постоянен съд с публични съдии, избирани на случаен принцип за всяко дело, постоянен апелативен съд, строги правила относно конфликтите на интереси, кодекс на поведение, приложим от председателя на Международния съд, и засилени разпоредби за прозрачност, така че споровете няма вече да бъдат решавани „при закрити врата“;

8.  приветства факта, че въпросите относно ВИТС получиха отговор чрез информационни кампании, ангажираност и разяснения от страна на ЕС и Канада относно съдържанието на споразумението, например чрез съвместния тълкувателен инструмент;

9.  подчертава значението на търговията и устойчивото развитие в текста на ВИТС и съответните ангажименти, поети от страните в съвместния тълкувателен инструмент с цел засилване на неговите разпоредби;

10.  призовава за пълноценното участие на Парламента при изпълнението на споразумението и призовава Комисията редовно да информира Парламента относно временното му прилагане;

11.  призовава Комисията да повиши прозрачността на текущите и бъдещите търговски преговори, за да се започне диалог с гражданите и заинтересованите страни;

12.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, на Съвета на Европейския съюз, на правителствата и парламентите на държавите членки и на правителството и парламента на Канада.

(1)

ОВ C 380E, 11.12.2012 г., стр. 20.

Правна информация