Postup : 2017/2525(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0146/2017

Předložené texty :

B8-0146/2017

Rozpravy :

PV 15/02/2017 - 4
CRE 15/02/2017 - 4

Hlasování :

PV 15/02/2017 - 7.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 281kWORD 49k
8.2.2017
PE598.472v01-00
 
B8-0146/2017

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o uzavření dohody CETA mezi EU a Kanadou (2017/2525(RSP))


Manfred Weber, Artis Pabriks, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Danuta Maria Hübner, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jarosław Wałęsa, Hermann Winkler za skupinu PPE
David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Sander Loones, Jan Zahradil, Joachim Starbatty, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR
Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Sylvie Goulard, Morten Løkkegaard, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Nils Torvalds, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans, Gesine Meissner, Cecilia Wikström, Sophia in ‘t Veld, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o uzavření dohody CETA mezi EU a Kanadou (2017/2525(RSP))  
B8‑0146/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na pokyny pro jednání ze dne 24. dubna 2009 vydané Radou Evropské unie a s ohledem na doporučení Evropské komise Radě ze dne 20. prosince 2010 o změně pokynů pro jednání a následnou změnu ze dne 14. června 2011, kterou provedla Rada,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 8. června 2011 o obchodních vztazích mezi EU a Kanadou(1),

–  s ohledem na stanovisko 259/16 právní služby Evropského parlamentu ze dne 1. června 2016 o slučitelnosti ustanovení pro urovnávání investičních sporů obsažených v obchodních dohodách vyjednaných Evropskou unií se Smlouvami, se zvláštním důrazem na dohodu CETA,

–  s ohledem na návrh Komise Radě ze dne 5. června 2016 o podpisu a uzavření dohody CETA jako „smíšené“ dohody,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 5. října 2016 o prozatímním provádění dohody CETA,

–  s ohledem na společný nástroj k výkladu dohody CETA mezi EU a Kanadou schválený Radou v okamžiku podpisu dne 28. října 2016, který poskytne závazný výklad dohody CETA podle článku 31 Vídeňské úmluvy o smluvním právu,

–  s ohledem na 38 výroků a prohlášení uvedených v zápisu z jednání Rady u příležitosti přijetí rozhodnutí Radou o schválení podpisu dohody CETA.

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že kvalitní obchodní dohody, které stanoví jasná pravidla pro obchodní a investiční toky, musí utvářet světové standardy, aby mohly přinášet užitek občanům prostřednictvím tvorby pracovních míst a hospodářského růstu a pomáhat zachovat prosperitu i v budoucnosti;

B.  vzhledem k tomu, že v době, kdy je obtížné dosáhnout vícestranných obchodních dohod, hrají dvoustranné dohody důležitou úlohu při tvorbě hospodářského růstu a zaměstnanosti;

C.  vzhledem k tomu, že EU musí spolupracovat s podobně smýšlejícími státy na posilování celosvětového systému založeného na pravidlech, a to tím spíše, že multilaterální systém je pod čím dál větším tlakem;

D.  vzhledem k tomu, že Kanada a EU jsou klíčovými partnery a spojenci, kteří sdílí hodnoty a společnou víru v otevřenou, demokratickou a liberální společnost a ve význam obchodu založeného na pravidlech a shodují se na tom, že je třeba posilovat svou vícestrannou a dvoustrannou spolupráci v oblasti zahraniční politiky;

E.  vzhledem k tomu, že dohoda CETA představuje nejmodernější, nejprogresivnější a nejrozsáhlejší obchodní dohodu, kterou EU dosud vyjednala;

F.  vzhledem k tomu, že ve výsledcích vyjednávání jsou zohledněny priority uvedené v usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. června 2011;

G.  vzhledem k tomu, že jednání o dohodě CETA byla zahájena v roce 2009 na základě jednomyslného mandátu od všech členských států;

H.  vzhledem k tomu, že dohoda CETA umožňuje přístup na nové trhy, větší výběr pro spotřebitele a větší investiční příležitosti a zároveň zachovává vysoké standardy jak v Kanadě, tak v EU a minimalizuje zbytečné překážky obchodu a zajišťuje právo na regulaci při plnění legitimních cílů veřejné politiky;

I.  vzhledem k tomu, že dohoda CETA mimo jiné odstraňuje cla, zpřístupňuje evropským společnostem kanadský trh veřejných zakázek, chrání 145 evropských zeměpisných označení a zlepšuje transparentnost správních a celních postupů;

J.  vzhledem k tomu, že dohoda CETA může dále rozvíjet mezinárodní pracovní a environmentální normy, zejména nastavením pravidel, kterými se řídí udržitelný rozvoj a ochrana klimatu;

K.  vzhledem k tomu, že po obavách, které občanská společnost a Evropský parlament vyslovily v souvislosti s urovnáváním sporů mezi investorem a státem (ISDS), se smluvní strany dohodly odstranit ISDS z textu dohody a nahradit ho novým modelem pro řešení investičních sporů, tzv. systémem soudů pro investice (ICS);

L.  vzhledem k tomu, že jednání o dohodě CETA významně přispěla k liberalizaci víz pro občany Rumunska a Bulharska;

M.  vzhledem k tomu, že jednání o dohodě CETA ukázala, že inkluzivnější přístup může přinést lepší výsledky, což vede k významným závěrům ohledně potřeby zvýšené transparentnosti obchodních jednání obecně;

1.  vítá komplexní hospodářskou a obchodní dohodu s Kanadou jako nejmodernější, nejrozsáhlejší a nejambicióznější obchodní dohodu, jakou EU dosud vyjednala, jež má potenciál přinést občanům a podnikům, zejména malým a středním, značný prospěch;

2.  vyzývá k urychlenému ratifikačnímu postupu vnitrostátními a regionálními parlamenty členských států, aby se zajistilo, že se evropští a kanadští občané budou těšit výhodám plynoucím z dohody CETA co nejdříve;

3.  zdůrazňuje skutečnost, že tato dohoda představuje příležitost k tomu, abychom spolu s naším nejsilnějším partnerem nastolili pravidla a normy celosvětového obchodu, a zajistili tak, že vytvářením podmínek pro růst a pracovní místa nebudou ohrožovány sociální, pracovní a environmentální normy;

4.  domnívá se, že dohoda CETA vysílá důležitý signál ostatním obchodním partnerům o tom, jak by EU chtěla stanovovat celosvětová pravidla a normy, a že EU hodlá nadále prosazovat otevřené trhy a obchod založený na pravidlech, zejména v době nejistoty v oblasti obchodní politiky;

5.  zdůrazňuje, že stejně jako dohoda CETA by i všechny budoucí obchodní dohody měly obsahovat vhodná opatření pro citlivé produkty, včetně zemědělských produktů, a ochranné doložky, které je třeba uplatnit v případě narušení trhu;

6.  připomíná, že dohoda CETA nevyžaduje, aby vlády privatizovaly veřejné služby, ani nebrání opětovnému převedení služeb, které byly v minulosti privatizovány, do veřejného vlastnictví, správy nebo jiné formy kontroly;

7.  vítá nový model Komise pro řešení investičních sporů, tzv. systém soudů pro investice, který představuje ve srovnání se systémem urovnávání sporů mezi investorem a státem zásadní změnu, neboť znamená, že bude zřízen tak stálý soud, v němž budou věci přidělovány veřejným soudcům náhodným výběrem, tak i stálý odvolací tribunál, dále budou stanovena přísná pravidla pro střet zájmů a bude zaveden etický kodex, jehož dodržování bude spadat do působnosti předsedy Mezinárodního soudního dvora, a konečně budou posílena ustanovení o transparentnosti, takže spory již nebudou řešeny „za zavřenými dveřmi“;

8.  vítá, že EU i Kanady aktivně a se zapojením veřejnosti zodpověděly otázky týkající se dohody CETA a učinily i další kroky k vyjasnění obsahu dohody, mimo jiné vypracovaly společný nástroj k výkladu;

9.  zdůrazňuje význam obchodu a udržitelného rozvoje v dohodě CETA a příslušné závazky, které smluvní strany přijaly v rámci společného nástroje k výkladu, aby posílily její ustanovení;

10.  vyzývá k plnému zapojení Parlamentu do provádění dohody a vyzývá Komisi, aby Parlament pravidelně informovala o jejím prozatímním provádění;

11.  vyzývá Komisi, aby zvýšila transparentnost současných i budoucích smluvních vyjednávání s cílem zapojit občany a zúčastněné subjekty;

12.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě Evropské unie, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Kanady.

(1)

Úř. věst. C 380E, 11.12.2012, s. 20.

Právní upozornění