Διαδικασία : 2017/2525(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0146/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0146/2017

Συζήτηση :

PV 15/02/2017 - 4
CRE 15/02/2017 - 4

Ψηφοφορία :

PV 15/02/2017 - 7.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 490kWORD 52k
8.2.2017
PE598.472v01-00
 
B8-0146/2017

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τη σύναψη της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Καναδά (CETA) (2017/2525(RSP))


Manfred Weber, Artis Pabriks, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Danuta Maria Hübner, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jarosław Wałęsa, Hermann Winkler εξ ονόματος της Ομάδας PPE
David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Sander Loones, Jan Zahradil, Joachim Starbatty, Anna Elżbieta Fotyga εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Sylvie Goulard, Morten Løkkegaard, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Nils Torvalds, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans, Gesine Meissner, Cecilia Wikström, Sophia in ‘t Veld, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Καναδά (CETA) (2017/2525(RSP))  
B8-0146/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις διαπραγματευτικές οδηγίες, της 24ης Απριλίου 2009, που εξέδωσε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη σύσταση της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2010, προς το Συμβούλιο σχετικά με την τροποποίηση των διαπραγματευτικών οδηγιών και την επακόλουθη τροποποίηση από το Συμβούλιο, της 14ης Ιουλίου 2011,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Καναδά(1),

–  έχοντας υπόψη τη νομική γνωμοδότηση 259/16 της Νομικής Υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 1ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τη συμβατότητα με τις Συνθήκες των διατάξεων για την επίλυση διαφορών σχετικά με επενδύσεις που περιέχουν οι εμπορικές συμφωνίες που διαπραγματεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σχέση ιδίως με τη CETA,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, της 5ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την υπογραφή και τη σύναψη της CETA ως «μικτής» συμφωνίας,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου, της 5ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή της CETA,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ερμηνευτική πράξη ΕΕ-Καναδά για τη CETA, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο κατά τη στιγμή της υπογραφής, στις 28 Οκτωβρίου 2016, και η οποία θα παρείχε μια δεσμευτική ερμηνεία της CETA σύμφωνα με το άρθρο 31 της Σύμβασης της Βιέννης περί του δικαίου των συνθηκών,

–  έχοντας υπόψη τις 38 δηλώσεις και ανακοινώσεις που ενσωματώθηκαν στα πρακτικά του Συμβουλίου με την ευκαιρία της έγκρισης της απόφασης του Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση της υπογραφής της CETA,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καλές εμπορικές συμφωνίες, που θεσπίζουν σαφείς κανόνες για τις εμπορικές και επενδυτικές ροές, πρέπει να διαμορφώνουν παγκόσμια πρότυπα, με σκοπό να παρέχουν οφέλη στους πολίτες μέσω της απασχόλησης και της ανάπτυξης για την οικονομία μας και να συμβάλλουν στη στήριξη της μελλοντικής ευημερίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μια εποχή κατά την οποία είναι δύσκολο να επιτευχθούν πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες, οι διμερείς συμφωνίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να συνεργαστεί με τις χώρες που ακολουθούν παρεμφερή προσέγγιση με σκοπό να ενισχύουν το παγκόσμιο, βασιζόμενο σε κανόνες σύστημα, ιδίως δεδομένου ότι το πολυμερές σύστημα δέχεται ολοένα και μεγαλύτερη πίεση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Καναδάς και η ΕΕ αποτελούν σημαντικούς εταίρους και συμμάχους, με κοινές αξίες και κοινή πίστη στις ανοικτές, δημοκρατικές, φιλελεύθερες κοινωνίες και στη σημασία του βασιζόμενου σε κανόνες εμπορίου, και συμφωνούν να εντείνουν την πολυμερή και διμερή συνεργασία τους σε θέματα εξωτερικής πολιτικής·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η CETA αποτελεί την πλέον σύγχρονη, προοδευτική και εκτεταμένη εμπορική συμφωνία που έχει διαπραγματευτεί η ΕΕ μέχρι σήμερα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προτεραιότητες που καθορίζονται στο ψήφισμά του, της 8ης Ιουνίου 2011, αντικατοπτρίζονται στο αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις για τη CETA ξεκίνησαν το 2009 βάσει ομόφωνης εντολής από όλα τα κράτη μέλη·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η CETA προβλέπει την πρόσβαση σε νέες αγορές, ευρύτερες επιλογές για τους καταναλωτές και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει υψηλού επιπέδου πρότυπα τόσο στον Καναδά όσο και στην ΕΕ, ελαχιστοποιώντας τους περιττούς φραγμούς στο εμπόριο και εξασφαλίζοντας το δικαίωμα ρύθμισης για την επίτευξη θεμιτών στόχων δημόσιας πολιτικής·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ άλλων, η CETA καταργεί τους δασμούς παρέχει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πρόσβαση στην καναδική αγορά δημοσίων συμβάσεων, προστατεύει 145 ευρωπαϊκές γεωγραφικές ενδείξεις και βελτιώνει τη διαφάνεια των διοικητικών και τελωνειακών διαδικασιών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η CETA μπορεί να αναπτύξει περαιτέρω τα διεθνή εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα, ιδίως με τον καθορισμό κανόνων που διέπουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του κλίματος·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από την κοινωνία των πολιτών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών (ISDS), τα μέρη συμφώνησαν να αφαιρεθεί από το κείμενο και να αντικατασταθεί με ένα νέο μοντέλο επίλυσης επενδυτικών διαφορών – το Σύστημα Επενδυτικών Δικαστηρίων (ICS)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις για τη CETA έχουν συμβάλει σημαντικά προς την κατεύθυνση της ελευθέρωσης του καθεστώτος των θεωρήσεων για τους πολίτες της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις για τη CETA έχουν δείξει ότι μια διαδικασία με λιγότερους αποκλεισμούς μπορεί να αποφέρει καλύτερα αποτελέσματα, οδηγώντας σε σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια στις εμπορικές διαπραγματεύσεις γενικά·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία με τον Καναδά, την πλέον σύγχρονη, εκτεταμένη και φιλόδοξη εμπορική συμφωνία που έχει διαπραγματευτεί η ΕΕ μέχρι σήμερα, η οποία έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει σημαντικά οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, και ιδίως για τις επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους·

2.  ζητεί μια ταχεία διαδικασία κύρωσης από τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια των κρατών μελών, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι ευρωπαίοι και καναδοί πολίτες θα βιώσουν τα οφέλη της CETA το συντομότερο δυνατόν·

3.  τονίζει το γεγονός ότι η συμφωνία αυτή αποτελεί ευκαιρία για να καθοριστούν οι κανόνες και τα πρότυπα για το παγκόσμιο εμπόριο με τον ισχυρότερο εταίρο μας, με τη διασφάλιση ότι τα κοινωνικά, εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα δεν τίθενται σε κίνδυνο κατά τον καθορισμό των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη και την απασχόληση·

4.  πιστεύει ότι η CETA στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα και σε άλλους εμπορικούς εταίρους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ επιθυμεί να θέσει παγκόσμιους κανόνες και πρότυπα, και ότι η ΕΕ διατηρεί τη δέσμευσή της για ανοικτές αγορές και εμπόριο που βασίζεται σε κανόνες, ιδίως σε μια περίοδο αβεβαιότητας στον τομέα της εμπορικής πολιτικής·

5.  τονίζει ότι, όπως στην περίπτωση της CETA, όλες οι μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για ευαίσθητα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών προϊόντων, καθώς και ρήτρες διασφάλισης που πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση διαταραχών της αγοράς·

6.  υπενθυμίζει ότι η CETA δεν απαιτεί από τις κυβερνήσεις να ιδιωτικοποιούν οποιεσδήποτε δημόσιες υπηρεσίες, ούτε εμποδίζει τις υπηρεσίες που έχουν ήδη ιδιωτικοποιηθεί να επιστρέψουν υπό δημόσια ιδιοκτησία, διοίκηση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή ελέγχου·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το νέο υπόδειγμα της Επιτροπής για την επίλυση επενδυτικών διαφορών – το ICS – το οποίο αποτελεί θεμελιώδη αλλαγή σε σύγκριση με την ISDS, εξασφαλίζοντας τη θέσπιση ενός μόνιμου διαιτητικού δικαστηρίου με δημόσιους δικαστές που ορίζονται τυχαία για κάθε περίπτωση, ενός μόνιμου εφετείου, αυστηρών κανόνων σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων, κώδικα δεοντολογίας που θα επιβάλλεται από τον Πρόεδρο του Διεθνούς Δικαστηρίου και ενισχυμένων διατάξεων διαφάνειας ώστε η επίλυση των διαφορών να μην πραγματοποιείται πλέον «κεκλεισμένων των θυρών»·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι ερωτήσεις σχετικά με τη CETA έχουν απαντηθεί από ενέργειες προσέγγισης, επικοινωνίας και άλλες διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο της συμφωνίας, όπως η κοινή ερμηνευτική πράξη, από την ΕΕ και τον Καναδά·

9.  υπογραμμίζει τη σημασία του εμπορίου και της βιώσιμης ανάπτυξης στη CETA, καθώς και τις σχετικές δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα συμβαλλόμενα μέρη στην κοινή ερμηνευτική πράξη για την ενίσχυση των διατάξεών της·

10.  ζητεί την πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην εφαρμογή της συμφωνίας και καλεί την Επιτροπή να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο σχετικά με την προσωρινή της εφαρμογή·

11.  ζητεί από την Επιτροπή να αυξήσει τη διαφάνεια των τρεχουσών και των μελλοντικών εμπορικών διαπραγματεύσεων προκειμένου να αναπτύξει διάλογο με τους πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Καναδά.

 

(1)

EE C 380 E της 11.12.2012, σ. 20.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου