Menetlus : 2017/2525(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0146/2017

Esitatud tekstid :

B8-0146/2017

Arutelud :

PV 15/02/2017 - 4
CRE 15/02/2017 - 4

Hääletused :

PV 15/02/2017 - 7.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 264kWORD 46k
8.2.2017
PE598.472v01-00
 
B8-0146/2017

komisjoni avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


ELi-Kanada laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) sõlmimise kohta (2017/2525(RSP))


Manfred Weber, Artis Pabriks, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Danuta Maria Hübner, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jarosław Wałęsa, Hermann Winkler fraktsiooni PPE nimel
David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Sander Loones, Jan Zahradil, Joachim Starbatty, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel
Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Sylvie Goulard, Morten Løkkegaard, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Nils Torvalds, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans, Gesine Meissner, Cecilia Wikström, Sophia in ‘t Veld, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš fraktsiooni ALDE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi-Kanada laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) sõlmimise kohta (2017/2525(RSP))  
B8-0146/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Nõukogu poolt 24. aprillil 2009. aastal väljastatud läbirääkimisjuhiseid ning komisjoni 20. detsembril 2010. aastal nõukogule tehtud soovitust läbirääkimisjuhiste muutmise kohta ning seejärel 14. juulil 2011. aastal nõukogu tehtud muudatusi,

–  võttes arvesse oma 8. juuni 2011. aasta resolutsiooni ELi ja Kanada kaubandussuhete kohta(1),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi õigusteenistuse 1. juuni 2016. aasta õiguslikku arvamust 259/16 Euroopa Liidu läbiräägitavate kaubanduslepingute ning eriti laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingusse lisatud investeerimisvaidluste lahendamise sätete vastavuse kohta aluslepingutele,

–  võttes arvesse komisjoni 5. juulil 2016. aastal nõukogule tehtud ettepanekut CETA allkirjastamise ja sõlmimise kohta nn segalepinguna,

–  võttes arvesse nõukogu 5. oktoobri 2016. aasta otsust laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) ajutise kohaldamise kohta,

–  võttes arvesse ELi ja Kanada tõlgendatavat ühisdokumenti CETA kohta, mille nõukogu kiitis heaks selle allkirjastamisel 28. oktoobril 2016. aastal ning milles esitatakse CETA siduv tõlgendus vastavalt rahvusvaheliste lepingute õiguse Viini konventsiooni artiklile 31,

–  võttes arvesse 38 avaldust ja deklaratsiooni, mis kanti nõukogu istungi protokolli nõukogu poolt CETA allkirjastamiseks luba andva otsuse vastuvõtmise ajal,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et heade kaubanduslepingutega, milles sätestatakse selged eeskirjad kaubanduse ja investeeringuvoogude kohta, tuleb kujundada ülemaailmseid standardeid, et kodanikud saaksid neist kasu töökohtade näol ning toimuks majanduskasv ja et tagada jõukas tulevik;

B.  arvestades, et ajal, mil on raske jõuda mitmepoolsete kaubanduslepingute sõlmimiseni, on kahepoolsetel lepingutel majanduskasvu ja tööhõive edendamisel oluline roll;

C.  arvestades, et EL peab tegema koostööd sarnaseid seisukohti jagavate riikidega, et tugevdada ülemaailmsetel eeskirjadel põhinevat süsteemi, eelkõige kuna mitmepoolne süsteem on üha suurema surve all;

D.  arvestades, et Kanada ja EL on väga olulised partnerid ja liitlased, kellel on ühised väärtused ja ühine usk avatud, demokraatlikesse, liberaalsetesse ühiskondadesse ning eeskirjadepõhise kaubanduse olulisusesse, ning kes mõlemad soovivad intensiivistada mitme- ja kahepoolset välispoliitilist koostööd;

E.  arvestades, et CETA on kõige kaasaegsem, uuendusmeelsem ja laiaulatuslikum kaubandusleping, mille üle EL on siiani läbirääkimisi pidanud;

F.  arvestades, et läbirääkimiste tulemused näitavad, et 8. juuni 2011. aasta resolutsioonis sätestatud prioriteetidega on arvestatud;

G.  arvestades, et CETA läbirääkimised algasid 2009. aastal kõikide liikmesriikide ühehäälselt heaks kiidetud volituste põhjal;

H.  arvestades, et CETA võimaldab juurdepääsu uutele turgudele, suurendab tarbijate valikuvõimalusi ja investeerimisvõimalusi ning tagab samal ajal nii Kanada kui ka ELi jaoks kõrged standardid, minimeerides tarbetuid kaubandustõkkeid ja tagades reguleerimisõiguse õiguspäraste avaliku poliitika eesmärkide saavutamiseks;

I.  arvestades, et muu hulgas kaotab CETA tollimaksud, võimaldab Euroopa ettevõtetele juurdepääsu Kanada avalike hangete turule, kaitseb 145 Euroopa geograafilist tähist ning parandab haldus- ja tollimenetluste läbipaistvust;

J.  arvestades, et CETA võib arendada edasi rahvusvahelisi töö- ja keskkonnastandardeid, eelkõige kestlikku arengut ja kliima kaitsmist edendavate eeskirjade kehtestamise abil;

K.  arvestades, et pärast seda, kui kodanikuühiskond ja Euroopa Parlament olid tõstatanud investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamisega seotud mureküsimused, leppisid osapooled kokku selle tekstist kustutamises ning selle asendamises investeeringutega seotud vaidluste lahendamise uue mudeliga (investeerimiskohtu süsteem);

L.  arvestades, et CETA läbirääkimised on aidanud oluliselt kaasa Rumeenia ja Bulgaaria kodanike viisanõudest vabastamisele;

M.  arvestades, et CETA läbirääkimised on näidanud, et kaasavama protsessiga saab saavutada paremaid tulemusi, mis on toonud kaasa olulised järeldused üldise vajaduse kohta suurema läbipaistvuse järele kaubandusläbirääkimistes;

1.  tunneb heameelt Kanadaga sõlmitud laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu kui kõige kaasaegsema, laiaulatuslikuma ja ambitsioonikama kaubanduslepingu üle, mille üle EL on seni läbirääkimisi pidanud ning mis võib tuua märkimisväärset kasu kodanikele ja ettevõtetele, eriti väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele;

2.  nõuab liikmesriikide riiklikelt ja piirkondlikelt parlamentidelt ratifitseerimisprotsessi kiiret läbiviimist, tagamaks, et Euroopa ja Kanada kodanikud kogevad CETAst saadavat kasu võimalikult kiiresti;

3.  rõhutab asjaolu, et kõnealune leping annab võimaluse kehtestada koos Euroopa tugevaima partneriga ülemaailmset kaubandust käsitlevad eeskirjad ja standardid ning tagab, et kasvu ja töökohti hõlmavate tingimuste kehtestamisega ei seata ohtu sotsiaalseid, töö- ja keskkonnaalaseid standardeid;

4.  on arvamusel, et CETA on oluline märk teistele kaubanduspartneritele selle kohta, kuidas EL soovib kehtestada ülemaailmseid eeskirju ja standardeid ning et EL on jätkuvalt pühendunud avatud turgudele ja eeskirjadepõhisele kaubandusele, eriti ajal, mil kaubanduspoliitikas valitseb ebakindlus;

5.  rõhutab, et CETA eeskujul peaksid kõik tulevased kaubanduslepingud sisaldama asjakohaseid meetmeid tundlike toodete, sealhulgas põllumajandustoodete kohta, ning kaitseklausleid, mida tuleb kohaldada turuhäirete korral;

6.  tuletab meelde, et CETA ei nõua valitsustelt ühegi avaliku teenuse erastamist ega takista neil tuua varem erastatud teenuseid tagasi avaliku sektori omandisse, haldusalasse või muul viisil avaliku sektori kontrolli alla;

7.  väljendab heameelt komisjoni investeeringutega seotud vaidluste lahendamise uue mudeli (investeerimiskohtu süsteemi) üle, mis toob investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamisega võrreldes kaasa põhjaliku muutuse, kuna sel puhul hakkab toimima alaline kohus, kuhu määratakse iga juhtumi puhul suvaliselt valitud avaliku süsteemi kohtunikud, alaline apellatsioonikohus, kehtestatakse huvide konflikti käsitlevad ranged eeskirjad, Rahvusvahelise Kohtu presidendi poolt jõustatav käitumisjuhend ning tõhustatud läbipaistvuse sätted, et vaidlusi ei saaks enam lahendada nn suletud uste taga;

8.  tunneb heameelt asjaolu üle, et CETAt puudutavatele küsimustele on vastatud teavitustegevusega, kohustuste võtmise ja muude lepingu sisu puudutavate selgitustega, nagu ELi ja Kanada tõlgendav ühisdokument;

9.  rõhutab kaubanduse ja kestliku arengu olulisust CETAs ning osapoolte tõlgendavas ühisdokumendis võetud kohustuste olulisust lepingu sätete tugevdamise jaoks;

10.  nõuab parlamendi täielikku kaasamist lepingu rakendamisse ning kutsub komisjoni üles parlamenti selle ajutisest kohaldamisest korrapäraselt teavitama;

11.  kutsub komisjoni üles suurendama toimuvate ja tulevaste kaubandusläbirääkimiste läbipaistvust kodanike ja sidusrühmade kaasamise eesmärgil;

12.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, Euroopa Liidu Nõukogule, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Kanada valitsusele ja parlamendile.

(1)

ELT C 380E, 11.12.2012, lk 20.

Õigusalane teave