Procedūra : 2017/2525(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0146/2017

Pateikti tekstai :

B8-0146/2017

Debatai :

PV 15/02/2017 - 4
CRE 15/02/2017 - 4

Balsavimas :

PV 15/02/2017 - 7.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 417kWORD 52k
8.2.2017
PE598.472v01-00
 
B8-0146/2017

siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


Dėl ES ir Kanados IEPS sudarymo (2017/2525(RSP))


Manfred Weber, Artis Pabriks, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Danuta Maria Hübner, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jarosław Wałęsa, Hermann Winkler PPE frakcijos vardu
David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Sander Loones, Jan Zahradil, Joachim Starbatty, Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu
Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Sylvie Goulard, Morten Løkkegaard, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Nils Torvalds, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans, Gesine Meissner, Cecilia Wikström, Sophia in ‘t Veld, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš ALDE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl ES ir Kanados IEPS sudarymo (2017/2525(RSP))  
B8-0146/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 24 d. Tarybos derybinius nurodymus Europos Sąjungai, taip pat į 2010 m. gruodžio 20 d. Komisijos rekomendaciją Tarybai dėl derybinių nurodymų pakeitimo ir į vėlesnį 2011 m. liepos 14 d. Tarybos pakeitimą,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 8 d. rezoliuciją dėl ES ir Kanados prekybos santykių(1),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 1 d. Europos Parlamento teisės tarnybos nuomonę Nr. 259/16 dėl prekybos susitarimų, dėl kurių derasi Europos Sąjunga, ypač IEPS nuostatų dėl investicinių ginčų sprendimo suderinamumo su Sutartimis,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. liepos 5 d. Komisijos pasiūlymą Tarybai pasirašyti ir sudaryti IEPS kaip mišrų susitarimą,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 5 d. Tarybos sprendimą dėl IEPS laikino taikymo,

–  atsižvelgdamas į ES ir Kanados bendrą aiškinamąjį dokumentą dėl IEPS, kurį Taryba patvirtino pasirašymo metu 2016 m. spalio 28 d. ir kuriame išdėstyta, kaip IEPS reikėtų aiškinti pagal Vienos konvencijos dėl tarptautinių sutarčių teisės 31 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 38 pareiškimus ir deklaracijas, įtrauktus į Tarybos posėdžio Tarybai priimant sprendimą, kuriuo suteikiami įgaliojimai pasirašyti IEPS, protokolą;

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi geri prekybos susitarimai, kuriais nustatomos aiškios prekybos ir investicijų srautų taisyklės, turi tapti pagrindu pasauliniams standartams, siekiant, kad šie susitarimai duotų naudos piliečiams per darbo vietas, mūsų ekonomikai – per augimo skatinimą ir padėtų užtikrinti klestėjimą ateityje;

B.  kadangi tokiu laikotarpiu, kai daugiašalius prekybos susitarimus sudaryti sunku, dvišaliams susitarimams tenka svarbu vaidmuo skatinti ekonomikos augimą ir užimtumą,

C.  kadangi ES privalo dirbti su šalimis bendramintėmis ir drauge stiprinti pasaulinėmis taisyklėmis grindžiamą sistemą, juolab, kad daugiašalei sistemai tenka vis didesnis spaudimas,

D.  kadangi Kanada ir ES yra labai svarbios partnerės ir sąjungininkės, puoselėjančios bendras vertybes ir vienodai tikinčios atvira, demokratiška, liberalia visuomene ir taisyklėmis grindžiamos prekybos svarba, ir sutinka intensyvinti bendradarbiavimą daugiašalės ir dvišalės užsienio politikos srityje,

E.  kadangi IEPS yra moderniausias, pažangiausias ir išsamiausias prekybos susitarimas, dėl kokio ES iki šiol yra susiderėjusi,

F.  kadangi 2011 m. birželio 8 d. rezoliucijoje išdėstyti prioritetai atsispindi derybų rezultatuose,

G.  kadangi derybos dėl IEPS prasidėjo 2009 m., remiantis vieningu visų valstybių narių įgaliojimu,

H.  kadangi pagal IEPS suteikiama prieiga prie naujų rinkų, platesnės pasirinkimo galimybės vartotojams ir daugiau investavimo galimybių, bet kartu užtikrinama, kad ir Kanadoje, ir ES būtų taikomi griežti standartai, kuo labiau sumažintos nereikalingos prekybos kliūtys ir užtikrinta teisė siekiant teisėtų viešosios politikos tikslų taikyti reglamentavimo priemones;

I.  kadangi, be kitų dalykų, pagal IEPS panaikinami tarifai, Europos bendrovėms suteikiama prieiga prie Kanados viešųjų pirkimų rinkos, apsaugomos 145 Europos geografinės nuorodos, padidinamas administracinių ir muitinės procedūrų skaidrumas;

J.  kadangi pagal IEPS galima toliau plėtoti tarptautinius darbo ir aplinkos standartus, pirmiausia nustatyti taisykles, kuriomis būtų reglamentuojamas darnus vystymasis ir klimato apsauga;

K.  kadangi atsižvelgdamos į pilietinės visuomenės ir Europos Parlamento išreikštą susirūpinimą dėl investuotojų ir valstybės ginčų sprendimo šalys susitarė šias nuostatas iš teksto išbraukti ir vietoj jų įdiegti naują investicinių ginčų sprendimo modelį (investicinių teismų sistemą);

L.  kadangi derybomis dėl IEPS reikšmingai prisidėta prie Rumunijos ir Bulgarijos piliečiams taikomo vizų režimo liberalizavimo;

M.  kadangi per derybas dėl IEPS paaiškėjo, kad įtraukesnis procesas gali duoti geresnių rezultatų, dėl to padarytos svarbios išvados dėl poreikio didinti prekybos derybų skaidrumą apskritai;

1.  palankiai vertina Išsamų ekonomikos ir prekybos susitarimą su Kanada, laikydamas šį susitarimą moderniausiu, išsamiausiu ir plačiausių užmojų prekybos susitarimu, dėl kokio ES iki šiol yra susiderėjusi, galinčiu suteikti reikšmingos naudos piliečiams ir bendrovėms, ypač mažosioms ir vidutinėms;

2.  ragina valstybių narių nacionalinius ir regioninius parlamentus jį operatyviai ratifikuoti, siekiant užtikrinti, kad Europos ir Kanados piliečiai IEPS naudą pajustų kuo greičiau;

3.  pabrėžia, kad šis susitarimas suteikia galimybę drauge su mūsų stipriausia partnere kurti pasaulinės prekybos taisykles ir standartus ir taip užtikrinti, kad nustatant augimo ir darbo vietų kūrimo sąlygas nekiltų grėsmė socialiniams, darbo ir aplinkos apsaugos standartams;

4.  yra įsitikinęs, kad IEPS siunčiamas svarbus ženklas kitiems prekybos partneriams, kad ES norėtų nustatyti pasaulines taisykles ir standartus ir kad ES ir toliau yra pasiryžusi megzti prekybos ryšius atvirose rinkose ir laikydamasi taisyklių, ypač tokiu prekybos politikos srities neapibrėžtumo laikotarpiu;

5.  pabrėžia, kad taip, kaip IEPS, ateityje visuose prekybos susitarimuose turėtų būti nustatytos atitinkamos „jautriems“ produktams, įskaitant žemės ūkio produktus, skirtos priemonės, taip pat suformuluotos nuostatos dėl apsaugos, kurią reikia taikyti rinkos sutrikdymo atveju;

6.  primena, kad pagal IEPS iš vyriausybių nereikalaujama privatizuoti jokių viešųjų paslaugų, taip pat nedraudžiama jokias anksčiau privatizuotas paslaugas grąžinti į valstybės nuosavybės, administravimo arba kitokios formos kontrolės sritį;

7.  palankiai vertina naują Komisijos investicinių ginčų sprendimo modelį – investicinių teismų sistemą; palyginti su investuotojų ir valstybės ginčų sprendimo tvarka, tai esminis pokytis, nes užtikrinta, kad būtų įsteigtas nuolatinis specializuotas teismas, viešieji teisėjai kiekvienai bylai būtų skiriami atsitiktine tvarka, veiktų nuolatinis apeliacinis specializuotas teismas, būtų taikomos griežtos taisyklės dėl interesų konfliktų ir elgesio kodeksas, kurių vykdymą užtikrina Tarptautinio teisingumo teismo pirmininkas, ir būtų sugriežtintos nuostatos dėl skaidrumo, kad ginčai nebebūtų sprendžiami „už uždarų durų“;

8.  palankiai vertina tai, kad į klausimus dėl IEPS atsakyta ES ir Kanadai vykdant informavimo veiklą, bendradarbiaujant ir teikiant kitokius paaiškinimus dėl susitarimo turinio, pavyzdžiui, bendrame aiškinamajame dokumente;

9.  pabrėžia prekybos ir darnaus vystymosi pagal IEPS svarbą ir atitinkamus aiškinamajame dokumente šalių prisiimtus įsipareigojimus griežtinti jo nuostatas;

10.  ragina Parlamentą visapusiškai dalyvauti įgyvendinant susitarimą, o Komisiją – reguliariai informuoti Parlamentą apie susitarimo laikiną taikymą;

11.  ragina Komisiją didinti vykstančių ir būsimų prekybos derybų skaidrumą, kad būtų bendraujama su piliečiais ir suinteresuotaisiais asmenimis;

12.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Europos Sąjungos Tarybai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Kanados vyriausybei bei parlamentui.

(1)

OL C 380 E, 2012 12 11, p. 20.

Teisinis pranešimas