Postup : 2017/2525(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0146/2017

Predkladané texty :

B8-0146/2017

Rozpravy :

PV 15/02/2017 - 4
CRE 15/02/2017 - 4

Hlasovanie :

PV 15/02/2017 - 7.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 279kWORD 52k
8.2.2017
PE598.472v01-00
 
B8-0146/2017

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o uzavretí komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (2017/2525(RSP))


Manfred Weber, Artis Pabriks, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Danuta Maria Hübner, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jarosław Wałęsa, Hermann Winkler v mene skupiny PPE
David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Sander Loones, Jan Zahradil, Joachim Starbatty, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR
Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Sylvie Goulard, Morten Løkkegaard, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Nils Torvalds, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans, Gesine Meissner, Cecilia Wikström, Sophia in ‘t Veld, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o uzavretí komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (2017/2525(RSP))  
B8-0146/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na smernice na rokovania, ktoré Rada Európskej únie vydala 24. apríla 2009, ako aj na odporúčanie Komisie Rade z 20. decembra 2010 týkajúce sa zmeny smerníc na rokovanie a následnú úpravu smerníc, ktorú Rada prijala 14. júla 2011,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júna 2011 o obchodných vzťahoch medzi EÚ a Kanadou(1),

–  so zreteľom na právne stanovisko právnej služby Európskeho parlamentu 259/16 z 1. júna 2016 o zlučiteľnosti ustanovení o urovnávaní investičných sporov v obchodných dohodách, o ktorých rokuje Európska únia, so zmluvami, najmä v súvislosti so zmluvou CETA,

–  so zreteľom na návrh Komisie Rade z 5. júla 2016 o podpise a uzavretí CETA ako „zmiešanej“ dohody,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady z 5. októbra 2016 o dočasnom vykonávaní dohody CETA,

–  so zreteľom na spoločnú listinu o výklade CETA medzi Kanadou a EÚ, ktorú Rada schválila počas podpisu 28. októbra 2016 a ktorá by predstavovala záväzný výklad CETA v súlade s článkom 31 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve,

–  so zreteľom na 38 vyhlásení vložených do zápisnice Rady, keď Rada prijala rozhodnutie o poverení na podpis CETA,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže dobrými obchodnými dohodami, v ktorých sa stanovujú jasné pravidlá pre obchod a investičné toky, sa musia formovať globálne normy s cieľom priniesť občanom výhody prostredníctvom pracovných miest a rastu nášho hospodárstva a prispieť k vytváraniu prosperujúcej budúcnosti;

B.  keďže v čase, keď je ťažké dospieť k viacstranným obchodným dohodám, zohrávajú dvojstranné dohody dôležitú úlohu pri vytváraní hospodárskeho rastu a zamestnanosti;

C.  keďže EÚ musí spolupracovať s rovnako zmýšľajúcimi krajinami na posilnení globálneho systému založeného na pravidlách, a to najmä preto, že multilaterálny systém čelí čoraz väčšiemu tlaku;

D.  keďže Kanada a EÚ sú kľúčoví partneri a spojenci, ktorých spájajú spoločné hodnoty a spoločné presvedčenie o potrebe otvorenej, demokratickej a liberálnej spoločnosti a význame obchodu založeného na pravidlách a ktorí sa zhodujú na zintenzívnení spolupráce v oblasti multilaterálnej a bilaterálnej zahraničnej politiky;

E.  keďže CETA je najmodernejšou, najpokrokovejšou a najobsiahlejšou obchodnou dohodou, o akej EÚ doteraz rokovala;

F.  keďže výsledok rokovaní odráža priority stanovené v uznesení Parlamentu z 8. júna 2011;

G.  keďže rokovania o CETA sa začali v roku 2009 na základe jednomyseľného mandátu od všetkých členských štátov;

H.  keďže CETA umožňuje prístup na nové trhy, širšiu ponuku pre spotrebiteľov a väčšie investičné príležitosti, pričom zároveň zaručuje vysoké normy v Kanade aj EÚ, minimalizuje zbytočné prekážky pre obchod a zabezpečuje právo prijímať právne predpisy v záujme legitímnych cieľov verejnej politiky;

I.  keďže dohodou CETA sa okrem iného odstraňujú clá, európskych podnikom sa umožňuje prístup na kanadský trh s verejným obstarávaním, ochraňuje sa 145 európskych zemepisných označení a zlepšuje sa ňou transparentnosť administratívnych a colných postupov;

J.  keďže CETA môže viesť k ďalšiemu rozvoju medzinárodných pracovných a environmentálnych noriem, najmä stanovením pravidiel pre trvalo udržateľný rozvoj a ochranu klímy;

K.  keďže v reakcii na obavy, ktoré vyjadrili občianska spoločnosť a Európsky parlament v súvislosti s urovnávaním sporov medzi investormi a štátom (ISDS), sa zmluvné strany dohodli, že túto časť z textu vypustia a nahradia ju novým modelom urovnávania investičných sporov – systémom investičných súdov (ICS);

L.  keďže rokovania o CETA významne prispeli k liberalizácii vízového režimu pre občanov Rumunska a Bulharska;

M.  keďže počas rokovaní o CETA sa preukázalo, že inkluzívnejší proces môže priniesť lepšie výsledky, z čoho sa vyvodili dôležité závery o potrebe posilnenia transparentnosti pri obchodných rokovaniach vo všeobecnosti;

1.  víta komplexnú hospodársku a obchodnú dohodu s Kanadou ako najmodernejšiu, najobsiahlejšiu a najambicióznejšiu obchodnú dohodu, o akej doteraz EÚ rokovala a ktorá má potenciál vytvoriť značné výhody pre občanov aj podniky, a to najmä pre malé a stredné podniky;

2.  žiada, aby národné a regionálne parlamenty členských štátov rýchlo prikročili k ratifikácii, aby mohli európski a kanadskí občania čo najskôr ťažiť z výhod, ktoré CETA prináša;

3.  zdôrazňuje, že táto dohoda je príležitosťou na to, aby sme spoločne s naším najsilnejším partnerom stanovili pravidlá a normy pre globálny trh a zaručili, že pri vytváraní podmienok pre rast a pracovné miesta sa neohrozia sociálne, pracovné ani environmentálne normy;

4.  verí, že CETA vysiela ostatným obchodným partnerom dôležitý signál o tom, že EÚ by chcela stanoviť globálne pravidlá a normy a že EÚ sa naďalej zasadzuje o otvorené trhy a obchod založený na pravidlách, a to najmä v časoch neistoty v oblasti obchodnej politiky;

5.  zdôrazňuje, že všetky budúce obchodné dohody by mali rovnako ako CETA obsahovať vhodné opatrenia pre citlivé produkty vrátane poľnohospodárskych výrobkov a tiež ochranné ustanovenia, ktoré sa musia uplatniť v prípade narušenia trhu;

6.  pripomína, že v dohode CETA sa od vlád nevyžaduje, aby sprivatizovali verejné služby, ani sa ňou nebráni tomu, aby služby, ktoré už boli sprivatizované, prešli opäť pod vlastníctvo, správu alebo inú formu kontroly štátu;

7.  víta nový model urovnávania investičných sporov, ICS, ktorý predstavuje v porovnaní s ISDS zásadnú zmenu, lebo zaručuje vytvorenie stáleho tribunálu s verejnými sudcami, ktorým sa náhodne prideľujú jednotlivé prípady, stály odvolací tribunál, prísne pravidlá pre konflikt záujmov, kódex správania, ktorý bude presadzovať predseda Medzinárodného súdneho dvora, a dôraznejšie ustanovenia o transparentnosti, aby sa spory viac neriešili „za zatvorenými dverami“;

8.  víta skutočnosť, že EÚ a Kanada odpovedali na otázky k dohode CETA otvorenou a angažovanou formou a poskytli ďalšie objasnenia týkajúce sa obsahu dohody, ako je spoločná listina o výklade;

9.  vyzdvihuje význam obchodu a trvalo udržateľného rozvoja v dohode CETA a príslušných záväzkov, ktoré na seba prevzali zmluvné strany v spoločnej listine o výklade v záujme posilnenia ustanovení dohody;

10.  vyzýva na plné zapojenie Parlamentu do vykonávania tejto dohody a žiada Komisiu, aby Parlament pravidelne informovala o jej predbežnom vykonávaní;

11.  vyzýva Komisiu, aby zvýšila transpartentnosť prebiehajúcich aj budúcich obchodných rokovaní s cieľom nadviazať dialóg s občanmi a zainteresovanými stranami;

12.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade Európskej únie, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Kanady.

(1)

Ú. v. EÚ C 380 E, 11.12.2012, s. 20.

Právne oznámenie